Jan Blahoslav Lášek

Jan Blahoslav Lášek

* 20. 7. 1956 Jaroměř

Po maturitě na Gymnáziu V. Lindy v Jaroměři (1975) studoval na HTF v Praze, kde byl žákem církevního historika M. Kaňáka, systematického teologa Z. Trtíka a biblisty J. Mánka. Po absolvování HTF (1979) byl rok bez zaměstnání, v r. 1980 dostal státní souhlas k výkonu duchovenského povolání. V l. 1980–91 byl farářem Církve československé husitské v Chomutově. Doktorátu teologie dosáhl v r. 1988 na HTF (u prof. A. Molnára) na základě dizertace o reformním hnutí českého katolického duchovenstva v 19. století. Od podzimu 1988 působil na HTF jako odborný asistent na částečný úvazek, po inkorporaci fakulty na UK (Husitská TF) v r. 1991 přešel na plný úvazek. V r. 1991 absolvoval jednosemestrový pobyt v Marburgu/Lahn (SRN) a v r. 1992 tříměsíční pobyt v rámci stipendia pro graduované na Říšské univerzitě v Utrechtu. V r. 1992 se podílel na pořádání oslav výročí narození J. A. Komenského (jako vědecký tajemník mezinárodní konference J. A. Komenský a geneze nové Evropy v Bayreuthu). Jako viceprezident spolupořádal vědeckou konferenci Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi v Bayreuthu 1993, která začala s novým ekumenickým hodnocením Husova díla. V r. 1995 se na Husitské TF UK habilitoval pro obor církevní dějiny (problémy christianizace východní Evropy) a v lednu 1996 byl jmenován docentem.

Od r. 1976 publikoval především v Theologické revui Církve československé husitské (od r. 1991 ThR HTF UK). Soustřeďuje se na tři tematické okruhy: problém křesťanství u slovanských národů, česká reformace, reformní hnutí v katolické církvi v 19. století u nás i v ostatní Evropě. Je mu blízké zejména poslední téma, neboť vede k teoretickému zdůvodnění alternativního českého katolicismu, k němuž se v Církvi československé husitské hlásí. Své dílo zaměřuje k nalezení společné ekumenické základny českých církevních dějin, vykládaných dosud konfesně. Měřítkem mu není konfesnost, nýbrž věrnost postav a hnutí Písmu a tradici obecné církve i jejich vyznavačské působení.

Bibliografie:
Kristův svědek M. Jan Hus, 1991;
Počátky křesťanství u východních Slovanů, 1997.

Sborníky:
Bischof Bekenner und Wissenschaftler J. A. Comenius, Comenius und die Genese des modernen Europa, ed. J. B. L., N. Kotowski, Prag – Furth/Bay 1992;
Některé současné problémy husovského bádání, Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi, ed. J. B. L., 1995;
◦ Encyklopedia of Reformation I–IV, Oxford 1995.

Časopisecké příspěvky:
◦ Theologická revue Husitské TF UK a další odborné domácí a zahraniční časopisy.

a