Vladimír Leško

* 15. 3. 1950 Prešov

Po stredoškolskom štúdiu nastúpil na FF UPJŠ v Prešove, kde (1973) absolvoval odbor filozofia–dejepis; 1976 PhDr. (dizertácia Človek a svet v Descartovej filozofii). V r. 1983 obhájil kandidátskú prácu Novoveká idealistická filozofia a kritika náboženstva. Za docenta pre dejiny filozofie bol menovaný v r. 1986. V r. 1986–88 pôsobil ako vedúci katedry filozofie na FF UPJŠ. Po r. 1990 pracoval v dvoch výboroch Slovenského filozofického združenia a ako člen redakčnej rady časopisu Filozofia. V r. 1994–97 bol prodekanom FF UPJŠ.

Pedagogicky a odborne sa venuje hlavne dejinám filozofie. Základný priestor jeho historickofilozofických aktivít tvoria dejiny novovekej filozofie, filozofia 19. a 20. storčia. Osobitnú pozornosť venuje učeniam Descarta, Kanta, Hegela a Marxa. Hlbšie pochopenie dejinnofilozofického procesu výrazne podmieňuje adekvátnym metodologickým prístupom k historickofilozofickému materiálu. Odtiaľ pramení jeho úsilie o bližšie špecifikovanie fenoménu filozofie dejin filozofie. Jeho prvú podobu nachádza v Hegelových Dejinách filozofie a jeho ďalšiu svojráznu metamorfózu odkrýva v učeniach Nietzscheho, Husserla, Heideggera, Finka, Gadamera a Patočku.

Bibliografie:
Kapitoly z dejín ateizmu a kritiky náboženstva (spoluautor), 1988;
Dejiny novovekej filozofie, 1991;
Úvod do filozofie, 1992;
Dejiny filozofie (spoluautor), 1993, 31996;
Metamorfózy poklasickej filozofie (spoluautor), 1994.

Sborníky:
Nietzscheho filozofia dejín filozofie, Nietzsche a súčasnosť, 1994;
Husserlova filozofia dejín filozofie a koniec karteziánskej racionality, Moderná racionalita I, 1995;
Fenomenologický model „hravej“ racionality, Moderná racionalita II, 1996;
Descartes na rozhraní vekov – filozof na lavici obžalovaných, Descartes a súčasnosť, 1996;
Patočkova filozofia dejín filozofie a kríza racionality, Moderná racionalita III, 1996.

Časopisecké příspěvky:
K. Marx a teória dejín filozofie, Filozofia 1983;
„Rozumný idealizmus“ novoveku a idealistická kritika náboženstva, FČ 1985;
Hegelova historickofilozofická reflexia francúzskej filozofie 18. storočia, FČ 1989;
Husserlova recepcia novovekej filozofie v „Kríze“, Filozofia 1993;
Heidegger a Parmenides, Filozofia 5/2017.

a