Karel Linhart

* 1. 12. 1932 Zelená Lhota u Železné Rudy

Po maturitě na obchodní akademii v Jindřichově Hradci studoval (1951–55) na FF UK filozofii a historii. V r. 1967 získal na FF MU v Brně titul PhDr., v r. 1980 hodnost kandidáta filozofických věd. V l. 1955–69 vyučoval filozofii na PedF MU, v l. 1970–89 na LF MU, od r. 1989 jako profesor filozofie. V l. 1980–89 vykonával na LF MU funkci proděkana. V l. 1990–92 byl členem Kabinetu dějin lékařství téže fakulty, od r. 1993 tu pracuje jako emeritní profesor na částečný úvazek. V 60.–80. letech se věnoval zejména úloze inteligence v naší společnosti ve 20. století a roli tradic (zvláště s religiozním dosahem) v národních dějinách. Vycházel z metodologie historického materialismu a materialistické dialektiky, postupně se však propracovával ke komplexnějším hlediskům. Od 90. let se věnuje vybraným teoretickým otázkám dějin vědy v souvislosti s dějinnými trendy vývoje a historie moderní medicíny a zdravotnictví, zvláště na Moravě.

Bibliografie:
Vybrané statě z problematiky vědeckotechnické revoluce. Kam kráčíš člověče, 1975;
Čítanka pro aspiranty (s B. Šilhanem), 1976;
Inteligence v Československu, 1987;
Původ a vznik morálky (učební text), 1988;
Edward Babák (s P. Braveným, Z. Francem, J. Šindelářem), 1997.

Sborníky:
◦ K některým aspektům ideových postojů inteligence v letech 1945–1948, (UK Praha) 1968;
Poznámky ke vztahu filozofie, náboženství a ateismu, Ateistická výchova na LF UJEP Brno, 1975;
Pojetí vztahu člověka a společnosti, Sb. statí z konference LFBU, 1977;
Některé filozoficko-sociální aspekty ochrany a tvorby životního prostředí, Tvorba a ochrana životního prostředí, 1980;
K některým aktuálním otázkám úlohy tradic a jejich vlivu na formování společenského vědomí, Problémy lidského vědomí z hlediska přírodních a společenských věd, 1984;
K vlivu životního prostředí na perspektivy vývoje člověka, Perspektivy vývoje člověka v socialismu z hlediska přírodní a sociální determinace, 1987;
K některým filozoficko-teoretickým otázkám úlohy lidského činitele ve vývoji naší společnosti, Lidský činitel ve výrobě, vědě a výchově, 1988;
K vybraným aspektům důsledků a projevů soudobých trendů a tendencí moderní vědy, zejména ve vztahu k vývoji medicíny, Univerzity na prahu nového tisíciletí I, 1995;
Axiologický význam dějin medicíny a zdravotnictví, Sb. abstrakt MU 1996.

Časopisecké příspěvky:
Ještě k diskusi o pojetí inteligence, Sb. prací PedF (SPedF) 1969;
K některým otázkám vývojových etap v socialismu, SPFFBU 1976–1977, G 20–21;
Některé filozoficko-sociální a metodologické aspekty kritiky machismu v Materialismu a empiriokriticismu, SPFFBU 1980–1981, G 24–25;
Tradice a výchova, Sb. prací Fakulty všeobecného lékařství UK Praha 1985;
K otázkám etiky lékařského a zdravotnického povolání, SPFFBU 1985, G 29;
Několik poznámek k hodnocení úlohy cyrilometodějské tradice a svatováclavské legendy, Bulletin BU (BBU) 1985;
K úloze svatováclavské legendy v našich národních tradicích, Sb. prací Vysoké školy zemědělské v Brně 1986;
K metodologickým a světonázorovým problémům pojetí legend a tradic v našich národních dějinách, BBU 1987;
K úloze tradic ve společenském vývoji, SPFFBU 1987, G 32;
K některým otázkám ekologické etiky, BBU 1987;
◦ Universitas, Univerzitní noviny MU (příspěvky k dějinám lékařství na Moravě a vědecké práce na MU).

a