Josef Macháček

* 4. 12. 1917 Brno

† 12. 7. 1984 Brno

Maturoval na gymnáziu v Brně-Husovicích. Studia práv a filozofie na MU, přerušená okupací a uzavřením vysokých škol, dokončil po válce (v l. 1947–48 studoval v Edinburgu); tituly JUDr. a PhDr. získal v r. 1949. Od r. 1950 působil na MU, nejdříve na PedF, od r. 1951 na FF. V r. 1955 se stal docentem logiky a dějin filozofie, v r. 1962 profesorem dějin filozofie. V l. 1954–62 byl vedoucím katedry filozofie FF, v l. 1960–62 děkanem FF. V některých obdobích přednášel filozofii i na dalších fakultách MU a vysokých školách (UP, Vysoká škola dopravní v Žilině aj.).

M. filozofická osobnost se utvářela pod vlivem jeho učitelů J. Tvrdého a J. L. Fischera, v konfrontaci na jedné straně s britskou zkušenostní a analytickou filozofií, na druhé straně pak s filozofií marxistickou, v níž našel základ i pro svou činnost společenskou a politickou. Důkladná znalost dějin filozofie a zvláště novodobé a soudobé filozofie (německé, anglické a americké) ho od počátku jeho učitelské dráhy vedla k odmítání dobových schematických představ marxistické historiografie o celkovém úpadku pohegelovské „buržoazní“ filozofie a ke zdůrazňování potřeby jejího důkladného, bezpředsudečného studia. To se odráželo především v jeho univerzitních přednáškách („jeho“ filozofy byli Locke, Hume a pak Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Dewey, Russell, Wittgenstein) i v zadávaných tématech diplomových a kandidátských prací. V první polovině 50. let věnoval větší pozornost rovněž logice (odmítl tehdejší tendenci klást vedle sebe, nebo dokonce proti sobě logiku formální a „logiku dialektickou“), od konce 50. let pak zase etice (jejím aktuálním tématům). Pokoušel se dokládat, že kritická i sebekritická marxistická filozofie je s to přispívat k řešení nejen „velkých“ problémů světa společnosti, ale i problémů „malého“ světa jednotlivce. V rukopise zůstala i M. největší práce – Filozofický deník ze 70. a 80. let.

Bibliografie:

Sborníky:
O smyslu a metodě ateistické výchovy (s M. Machovcem), 1961;
◦ Diskutujeme o morálce dneška, 1965;
◦ Stručný filosofický slovník (123 hesel), 1966.

Časopisecké příspěvky:
J. Locke, SPFFBU 1955, B 3;
Soud a druhy soudů, SPFFBU 1955, B 3, SPFFBU 1957, B 4;
O smyslu života, O osudu, O svobodě myšlení, O štěstí, VaŽ 1957;
O strachu ze smrti, O lásce k bližnímu, O ideálech, VaŽ 1958;
Kritika a revisionismus, SPFFBU 1958, B 5;
Emotivní etika, SPFFBU 1960, B 7;
Pověra, VaŽ 1961;
Adult Education in Czechoslovakia, SPFFBU 1973, B 20;
Kapila. Dialog o primárních a sekundárních kvalitách Lockových, SPFFBU 1997, B 44.

Literatura:
◦ J. Cetl, J. Gabriel: K odkazu prof. J. M., SPFFBU 1984, B 31;
◦ J. M. – marxistický filozof života, ed. J. Gabriel, 1987 (s ukázkami z Filozofického deníku).

jg