Miroslav Marcelli

* 7. 9. 1947 Žilina

Po štúdiu filozofie a histórie na FF KU v Bratislave (1966–71) nastúpil ako asistent na katedru filozofie tejto fakulty, kde stále pôsobí, od r. 1984 ako docent, od r. 1989 ako vedúci katedry a od r. 1997 ako profesor filozofie. R. 1981 študoval šest mesiacov na parížskej Sorbonne. Jeden semester prednášal na Univerzite B. Pascala v Clermont-Ferrand (1991–92). V r. 1996 bol na štúdijnom pobyte na Magdalen College, Oxford v postavení visiting fellow. Od r. 1989 je jedným z hlavných organizátorov spoločných výskumných projektov s filozofmi z Viedenskej univerzity. Výsledkom tejto spolupráce je spoločná knižná publikácia a práca na grantovom projekte.

Ťažiskom jeho vedeckej práce sú dejiny filozofie, kde svoju pozornosť rozdelil medzi klasickú a súčasnú filozofiu. V oblasti klasickej filozofie sa zamieraval najskôr na Hegelovu logiku (ktorej venoval svoju kandidátsku dizertáciu), neskôr sa jeho záujem presunul ku Kantovej filozofii a všeobecnejšie k problematike transcendentalizmu. V súčasnej filozofii sa zameral na francúzske filozofické myslenie a v jeho rámci predovšetkým na dielo M. Foucaulta. Okrem týchto dvoch historicko-filozofických oblastí sa jeho práce obracajú aj k problematike filozofických aspektov semiotiky a teórie argumentácie.

Bibliografie:
Znovuobjavenie času, 1989;
Michael Foucault alebo stať sa iným, 1995.

Sborníky:
Cesta francúzskej epistemológie k pojmu chaosu, Filosofické otázky soudobé vědy se zaměřením na Prigoginovu termodynamiku a synergetiku, ed. J. Stachová, J. Zeman, 1984;
Racionalizmus, teleológia a dialektika protirečení v Hegelovej filozofii, Dialektické protirečenie – jadro dialektiky, ed. M. A. Parňuk, J. Coufal, 1985;
Nietzsche und Foucault, Beiträge zur Kritik der Bürgerlichen Philosophie, ed. R. Bauermann, H.-M. Gerlach, G. Schenk, J. Brüggemann, Wien 1987;
Štrukturalizmus ako alternatíva, Konfrontácie s pozitivizmom, M. Zigo, F. Novosád, 1989;
Die Grenzen des klassischen Strukturalismus, Československý štrukturalizmus a viedenský scientismus, ed. J. Bakoš, P. Michalovič, 1992;
Der Sinn der Begegnung, Jenseits der Grenzen, ed. M. M., E. Waldschütz, Wien 1992;
What Antecedes the Painting, Science and Philosophy in Shaping Modern European Culture III, ed. E. Gál, M. M., P. Michalovič, 1995;
Foucault číta Nietzscheho, Nietzsche a súčasnosť, ed. V. Leško, 1994;
Historizmus gestern, heute and morgen, Synthesis philosophica, ed. P. Barišič, 1994;
Filozofické inšpirácie 60. rokov, Umenie šesťdesiatych rokov, ed. Z. Kolesár, Ľ. Mrenicová, 1995;
Descartes a argumentácia, Descartes a súčasnosť, ed. V. Leško, 1996.

Časopisecké příspěvky:
Poznámky k Hegelovej koncepcii času, Philosophica XVI, ed. L. Hanzel, 1975;
Leibnizova koncepcia analýzy, Filozofia (F) 1982;
Cesta francúzskej epistemológie k pojmu chaosu, FČ 1984;
Teleológia a protirečenie v Hegelovej filozofii, F 1985;
Foucaultova koncepcia jazyka, Philosophica XXV, ed. M. Zigo, 1985;
Pojem ireverzibility v diele I. Prigogina a I. Stengersovej Nová aliancia, F 1985;
Tradície a problém kontinuity, Slovenský národopis 1986;
Problém štruktúry, náhody a entropie u Léviho-Straussa, Sociológie 1987;
Kant und die Metaphysik, F 1988;
Klasická racionalita v reflexii francúzskej epistemológie, F 1988;
Doba bez mena, Výtvarný život 1992;
Necessity as a Human Affair, Human Affairs 1993;
Transcendentalizmus a jeho východiská, F 1994;
Tropen, Figuren und die Philosophie, Mesotes 1994;
Mi a kép elozmonéye? Kaligram 1995;
Malá chvála skrytej slovenskej postmoderny, Organon F 1994;
Foucault číta Nietzscheho, F 1995;
Dejiny, historizmus, mýtus dejín, Limes europae 1995;
Foucault a pojem moci, Aspekt 1995;
Filozofovanie sekerou tesára Moosbrugera, Organon F 1995;
Mássa válni, Kaligram 1996;
Descartes a argumentácia, F 1996.

Předmluvy:
◦ K. Bakradze: Systém a metóda Hegelovej filozofie, 1981;
◦ J. G. Fichte: Výber z diela, 1981;
◦ M. Foucault: Slová a veci, 1987;
◦ Za zrkadlom moderny, 1991.

Překlady:
◦ J. Piaget: Múdrosť a ilúzie filozofie, 1977;
◦ K. Marx: Bieda filozofie, 1979;
◦ K. Bakradze: Systém a metóda Hegelovej filozofie, 1981;
◦ M. Foucault: Slová a veci, 1987;
◦ G. Deleuze: Podľa čoho rozpoznáme štrukturalizmus? 1993;
◦ P. Babin: Sigmund Freud, tragédia nepochopenia, 1994;
◦ M. Foucault: Toto nie je fajka, 1994.

Edice:
◦ Za zrkadlom moderny (s E. Gálem), 1991;
◦ Jenseits der Grenzen (s E. Waldschützem), 1992;
◦ Science and Philosophy in Shaping Modern European Culture III (s E. Gálem, P. Michalovičem), 1995.

a