Jaroslav Marek

* 27. 11. 1926 Nitra
† 18. 12. 2011 Brno

Po maturitě na reformním reálném gymnáziu v Brně (1946) studoval v l. 1946–50 historii a češtinu na FF MU. Působil na střední škole v Mikulově (1952–56), v Historickém ústavu ČSAV (1956–72), Státní vědecké knihovně v Brně (1972–86) a v Historickém ústavu AV ČR (od r. 1990). Docentem obecných dějin MU se stal v r. 1991, profesorem v r. 1992.

S filozofickými problémy se dostal do styku prostřednictvím literární historie a historie. Z českých filozofů byl zaujat J. B. Kozákem, z cizích D. Humem, B. Crocem, K. R. Popperem, J. Bendou, K. Mannheimem, H. Arendtovou. Z filozofujících historiků se zajímal o A. Tocquevilla, J. Huizingu, J. Burckhardta, G. Manna, R. Arona, R. Collingwooda, z lingvistů o R. Jakobsona. Recipoval podněty teoretického myšlení o dějinách, které při zkoumání historického díla zdůrazňují jeho vázanost na jazykovou a znakovou složku a na jeho vztah k literatuře. K tomuto myšlenkovému východisku ukazují jeho studie o typologii historických textů, o metodě analýzy struktury historického díla jako kulturního artefaktu na pomezí několika kulturních sfér. V praxi si ověřil své představy na monografii o významném historikovi (Jaroslav Goll). Soustavně se tímto tématem zabýval v teoretizující práci napsané na počátku 70. let. Nabídla jeden celkový pohled na strukturu historického díla v analogii k dílu Ingardenově. Vyložil tu vývoj historiografie jako přesun těžiště historického díla mezi jeho konstitutivními vrstvami. Ten je vyvolán rozšiřováním okruhu faktů považovaných za historické a hledáním adekvátních metod jejich zvládnutí.

Bibliografie (z díla):
Společenská struktura moravských královských měst v 15. a 16. století, 1965;
ABC světových dějin, 1967 (spoluautor);
Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví I–II, 1973, 1978, 2. přeprac. vyd. 1997 (spoluautor);
Jaroslav Goll, 1991;
České a československé dějiny I–II, 1991 (spoluautor, redaktor);
O historismu a dějepisectví, 1992;
Česká moderní kultura, 1998;
◦ Mistra dělá zkratka. Studie a eseje J. M., 2016.

Sborníky:
Hledání smyslu, Historické studie, 1987;
Medievista a jeho sousedé, Husitství, reformace, renesance, 1994;
Pekařovo dílo, Pekařovské studie, 1996;
Dnešní Masarykovi kritici, Sto let Masarykovy České otázky, 1997.

Časopisecké příspěvky:
Problémy a praxe studia dějin a dějepisectví, SPFFBU 1964 C 11;
Tradice osvícenství a moderní historiografie, ČsČH 1964;
Osvícenství v českém historickém myšlení, ČMM 1968;
Strukturalismus pro historiky, DaS 1969;
Kontury soudobého myšlení o dějinách, ČČH 1990;
Jan Patočka o dějinách a dějepisectví, ČČH 1991;
Kultura jako téma a problém dějepisectví, ČČH 1992;
Příspěvky k typologii historikova textu, ČČH 1993;
Tocqueville a Masaryk, DaS 1993;
Historie a postmoderna, ČČH 1994;
Místo teorie a teorií v dějepisectví přítomnosti, Soudobé dějiny 1994;
O smyslu sporu, ČČH 1996.

Předmluvy:
◦ Jacob Burckhardt, 1971.

a