Martin Marušiak

* 30. 1. 1931 Hybe

Po maturitě na klasickém gymnáziu v Liptovském Mikuláši (1950) se přihlásil na VŠPHV do Prahy. Po zrušení této školy přestoupil na FF UK, kde v r. 1954 absolvoval obor filozofie. V témže roce získal místo asistenta na katedře marxistické filozofie. V r. 1968 se habilitoval pro obor sociologie (dizertace Sociologie malých skupin nebyla publikována). Na FF UK působil téměř 36 let. Po listopadové revoluci 1989 v důsledku „organizačních změn“ na fakultě odešel v září 1990 do předčasného starobního důchodu. Všechny pokusy najít přiměřené zaměstnání byly neúspěšné. Pracoval jako skladník v obchodě s potravinami, později jako zahradník.

Větší pozornost veřejnosti získal první publikací O manželství a rodině (1957). Na přední místo tu vyzvedává otázky, které byly v 50. letech v odborném i denním tisku zanedbávané (bytové obtíže a krize manželství, prostituce, možnost legalizované spekulace s erotikou aj.). Při vší kritičnosti vůči falešné prudérii hájí nadřazenost „socialistické monogamie“. Ani v redukovaném počtu rodinných funkcí, které nastaly, nevidí ztrátu významu rodiny ve společnosti, ale naopak nachází v ní důležitou integrující a stabilizující roli. Jeho analýza rodiny nevyužívá ještě výsledků sociologických průzkumů, sociálně-psychologické aspekty rodiny jsou ještě málo známé. V období „chruščovovské éry“, v souvislosti s odhalením a kritikou „kultu osobnosti“, začíná větší pozornost věnovat filozofické analýze mravních jevů. V této době vychází Etika a dnešek (s K. Máchou, 1960) a Morálka dnes a zajtra, s podtitulem O kodexu komunistické morálky (s J. Kánským, M. Machovcem, 1963). Práce ve svém celku vyzvedávají „mravní pohnutky“ a vůbec morálku v předpokládané obrodě společnosti. Velmi složité vztahy mezi ekonomikou, politikou a morálkou jsou – přes dobré úmysly autorů – značně poplatné době, jen jednotlivé otazníky nad vývojem společnosti překračují šedesátá léta. V r. 1970 vyšla M. vědecko-populární práce, ve veřejnosti dobře přijímaná, kritikou však zcela nepovšimnutá – studie o konformitě Být originální nebo řadový? (1970). Zde je položena otázka svárů a konfliktů, které člověk prožívá v důsledku vnějších sociálních tlaků: člověk je neustále nucen hledat své místo ve vyvíjejícím se složitém světě, v tom je cesta k novému poznání i k pochopení svobody člověka. – V 70. a 80. l. uveřejnil jen několik menších článků a statí.

Bibliografie:
O manželství a rodině, 1957;
Základy marxistické filosofie (III. Materialistické pojetí dějin, s E. Urbánkem), 1959;
Etika a dnešek (s K. Máchou), 1960, 2. přeprac. vyd. 1963;
Dějiny filosofie (s I. Treterou, M. Sobotkou, P. Bendlovou), 1963;
Základy marxistické filosofie (I. Dějiny filosofie, s I. Treterou), 1963;
Súčasné problémy rodiny a manželstva, 1963;
Rodina a manželství, 1964;
Morálka dnes a zajtra (s M. Machovcem, J. Kánským), 1964;
Být originální nebo řadový (O konformitě), 1970.

Sborníky:
◦ Stručný filosofický slovník, 1966.

Časopisecké příspěvky:
Vývoj pojetí sociální vazby, AUC – PhH 1968;
Způsob života v rozdílných sociálně-ekonomických formacích, AUC – Studia Sociologia 1977;
Ideologický boj a světonázorová orientace mladé generace, AUC – PhH 1985.

a