Josef Karel Matocha

* 14. 5. 1888 Pitín u Uherského Hradiště

† 2. 11. 1961 Olomouc

Studoval na Gregoriánské univerzitě v Římě, kde byl také 15. 8. 1914 vysvěcen na kněze a 7. 5. 1915 získal doktorát teologie. V l. 1915–19 byl ustaven kooperátorem v Sobotíně (r. 1916 přechodně ve Vernířovicích). R. 1915 předložil novou dizertační práci z dogmatiky Quid nos Sacrae Scripturae de gratia habituali sive filiatione adoptiva edoceant a po jejím obhájení a složení rigoróza mu byl r. 1918 nostrifikován římský doktorát teologie. V březnu 1919 byl povolán do čs. armády a jako duchovní správce vojenské nemocnice v Ružomberoku působil až do prosince téhož roku. V l. 1919–21 byl suplentem speciální dogmatiky na KTF v Bratislavě. Na základě práce Podstata milosti posvěcující ve světle Písma svatého byl navržen na jmenování mimořádným profesorem speciální dogmatiky, to se však neuskutečnilo, neboť TF nebyla aktivována. V l. 1921–23 působil na diecézním bohosloveckém učilišti v Nitře jako profesor křesťanské filozofie a speciální dogmatiky. Od r. 1923 přednášel na KTF v Olomouci jako suplent křesťanské filozofie a spekulativní dogmatiky; r. 1925 se habilitoval (Problém osoby) pro křesťanskou filozofii, 1927 byl jmenován mimořádným a 1931 řádným profesorem křesťanské filozofie a spekulativní dogmatiky. Ve šk. r. 1934–35 a 1938–39 byl děkanem KTF v Olomouci. Po násilném uzavření vysokých škol bylo M. zakázáno učitelské působení a 31. 7. 1940 byl zproštěn činné služby. Pokračoval ve vědecké práci a připravoval pro bohoslovce přednášky z křesťanské filozofie Compendium philosophiae christianae, které zamýšlel vydat jako šestidílnou příručku (I.–II. Úvod a logika, III. Kritika, IV. Ontologie, V. Kosmologie, VI. Psychologie); knižně však vyšel pouze díl Critica (1941). Po obnovení fakulty (1945) byl povolán zpět a přednášel tu až do března 1948, kdy ho papež Pius XII. jmenoval nástupcem olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana. Své povinnosti (i tak okleštěné státním dohledem) mohl vykonávat jen dva roky: od velikonoc 1950 byl až do své smrti internován ve svém bytě v arcibiskupské rezidenci a hlídán příslušníkem Státní bezpečnosti.

Od dob svých římských studií se zabýval problematikou unionistického hnutí. Aktivně se účastnil unionistických sjezdů na Velehradě 1924, 1927, 1932, 1936, byl i redaktorem sborníků z těchto sjezdů (Acta Conventus Velehradensii, sv. 4–7). Stál též u zrodu mezinárodní vědecké společnosti pro studium východní církve – Akademie velehradské a 1932–41 redigoval mezinárodní teologický časopis Acta Academiae Velehradensis a edici Opera Academiae Velehradensis (sv. 12–18). Ve svých pracích objasňoval těsnou souvislost osudů metafyziky a lidstva. Proti ohrožení metafyziky ze strany empirismu, racionalismu, Kantovy nauky a zejména soudobého pozitivismu stavěl „plný a souvislý soubor nauky filosofické podle metody a zásad , který měl sloužit co „nutná zbraň v přítomném boji o blaho lidstva“ (Osudy a vyhlídky metafysiky). Také „osobnost“ viděl jako problém metafyzický; sledoval různé přístupy k němu v dějinách filozofie a směřoval k závěrům v tomistickém duchu: Pojem osobnosti ve scholastické filozofii vysvětloval staticko-dynamicky, neboť dynamický stav, tj. úkony a jevy duševního života, předpokládají nutně svůj princip – podstatu (Osoba v dějinném vývoji a významu).

Bibliografie:
Bytnost milosti posvěcující, 1925;
Osoba v dějinném vývoji a významu, 1929;
Compendium philosophiae christianae, 1941.

Sborníky:
◦ Sb. mezinárodních tomistických konferencí v Praze 1932, ed. M. Habáň, 1933.

Časopisecké příspěvky:
Osudy a vyhlídky metafyziky, FR 1931;
Rozchod s minulostí – rozvrat v přítomnosti, FR 1932.

Literatura:
◦ F. Kosatík: Olomoucký arcibiskup ThDr. J. M., SI 1981;
◦ F. K. (F. Kosatík): Nekrvavý mučedník, 1990;
◦ V. Vaško: Neumlčená 1–2, 1990;
◦ J. Z. Charouz, Biskup – vyznavač. J. K. M. 1888–1961, 1991;
◦ ČBS, 1992.

hp