Miloslav Matoušek

* 29. 8. 1900 Domažlice

† 1. 4. 1985 Praha

Maturoval na reálném gymnáziu v Domažlicích. Po studiích na UK působil jako lékař-gynekolog. Za druhé světové války byl vězněn nacisty v Buchenwaldu. Od r. 1947 byl docentem v Praze a od r. 1955 profesorem v Olomouci. Hodnost doktora lékařských věd (DrSc.) obdržel v r. 1955 za práci Fysiolog František Mareš a jeho idealistická filosofie; od téhož roku se na UP v Olomouci věnoval dějinám lékařství.

Již jako vysokoškolský student v Praze byl politicky činný nejprve ve straně čs. socialistů, poté v Nezávislé straně dělnické, s níž v r. 1925 vstoupil do KSČ. S politikou této strany se ztotožňoval celý další život, včetně období tzv. reálného socialismu. Hlavní odbornou pozornost věnoval velkým českým fyziologům J. Procházkovi, J. E. Purkyňovi a F. Marešovi. Monografii věnoval i Z. Nejedlému, kterého si vážil již od dvacátých let, kdy byl i jeho posluchačem. Při studiu na LF poslouchal současně na FF F. X. Šaldu, F. Krejčího ad. Působil na něj T. G. Masaryk a zejména pod vlivem S. Machara se r. 1918 rozešel s katolictvím. Paralelní zájem o přírodní vědy i o vědy společenské, zvláště filozofii, a společenskou politickou aktivitu vyzdvihoval u zkoumaných obrozeneckých osobností i u Z. Nejedlého; sám tento širší zájem naplňoval ve svém životě. Ve filozofické publicistice se soustřeďoval na protiklad materialismu a idealismu, na zápas materialismu, jehož byl stoupencem, s rostoucím filozofickým idealismem a náboženstvím. Psal i o dialektice. Se znalostí církevních dějin se zabýval vztahem náboženství k vývoji vědy, zvl. přírodní. Jeho kritický postoj k náboženským doktrínám byl paradoxně spojen s vlastním nekritickým postojem k oficiálním interpretacím doktríny marxisticko-leninské.

Bibliografie:
Tuberkulosa, 1926;
Poznámky a myšlenky, 1928;
Zdeněk Nejedlý, 1928;
Stručná fysiologie ženy, 1936;
Jan Evangelista Purkyně, 1937;
České lékařstvo v 2. polovině 19. století, 1947;
Život a působení Dr. F. C. Kampelíka, 1947;
Úvod do studia lékařství, 1948, 1959;
Zdeněk Nejedlý, grande perosonalité de la vie culturelle tchécoslovaque, 1953;
Jiří Procházka – náš velký lékař a fysiolog, 1954;
Dvě stě let lékařské fakulty Lomonosovovy university v Moskvě, 1955;
Stručný kurs dějin lékařství, 1956;
Morálka socialistického lékaře, 1957;
O vývoji a současném stavu historie lékařství v Československu, 1958, rusky 1959;
Medicína a náboženství, 1960;
Fyziolog František Mareš a jeho idealistická filosofie, 1960;
Materiály k dějinám stomatologie, 1963;
Malý biografický slovník čs. lékařů, 1964;
Má cesta ke Komunistické straně Československa, 1971;
Ateismus v myšlení socialistického lékaře, 1977.

Sborníky:
Slovanství Z. Nejedlého, O Zdeňku Nejedlém, 1948.

Časopisecké příspěvky:
Proti indiferentismu (pseud. J. K. Kozák), Maják 1918;
Náš poměr k německým kolegům, Studentská revue 1921;
Poválečná generace studentská, Var 1922;
Věda ve státě buržoasním, Var 1925;
Idealism, Maják 1926;
Filosofický idealism, Maják 1928;
Materialismus und Empiriokritizismus, Komunistická revue 1928;
Fašismus a katolíci, Maják 1929;
K aktuální orientaci filosofie, ReD 1929;
Positivism a náboženský socialism, Maják 1929;
Pseudomarxismus Jaroslava Čecháčka, Tvorba 1929;
Kam dochází idealistická filosofie? ReD 1930;
O dialektickém myšlení, Maják 1930;
Hmota a duch, Maják 1931;
O vztahu mezi duševním a tělesným, Co nám přinášejí Plechanovovy Základní otázky marxismu, Maják 1932;
O poměru lékaře ke společnosti, Nové obzory 1933;
O podvědomí, Naše cesta 1934;
O filosofii Purkyňově, Lidová kultura 1937;
Purkyně a lékařství, Tvorba 1937;
Ještě poznámka o antisemitismu, Index 1939;
Vlasta Borek šedesátníkem, Tvorba 1946;
Náboženství jako odpůrce vědeckého lékařství, Přírodní vědy ve škole 1956;
K filosofickým problémům medicíny, Zdravotnické noviny 1962;
Pokusy novotomismu o ovlivnění lékařského myšlení, Praktický lékař 1965;
Věda a umění, Červený květ 1965;
Poznámka o existencialismu, Červený květ 1965;
Mládí kolem Varu Z. Nejedlého, DaS 1966;
Na okraj vztahu k inteligenci, Nová mysl 1968.

Literatura:
◦ B. Lifka: M. M. Poznámky a myšlenky, Filozofie 1928;
◦ K šedesátinám M. M., FČ 1961;
◦ M. M.: Malý biografický slovník čs. lékařů, 1964;
◦ M. Slavětinský: Bibliografie prací univ. prof. MUDr. M. M. (1900–1970), 1971;
◦ ČBS, 1992.

ss