Ondrej Mészáros

* 11. 7. 1949 Vojtechovce

Po maturite na gymnáziu v Bratislave (1967) sa dvakrát neúspešne uchádzal o štúdium na VŠVU. Na FF KU v Bratislave vyštudoval filozofiu a maďarčinu (1973). Doktorát z maďarskej literatúry získal v r. 1979, titul CSc. (z filozofie) v r. 1982. Docentom teórie a dejín maďarskej literatúry je od r. 1995. Pôsobil ako odborný asistent na KU (1973–83), vedecký pracovník FÚ SAV (1983–93), od r. 1993 je na katedre maďarského jazyka a literatúry FF KU.

Jeho vedecký záujem smeruje do oblasti dejín maďarskej filozofie, sociálnej filozofie (problém sociálneho času) a do hraničných oblastí filozofie a literatúry. Publikuje v slovenčine a v maďarčine. Vydal monografiu o diele Andreja Vandráka (1980) a na základe pramenných výskumov spracoval činnosť viacerých uhorských mysliteľov 19. storočia (1994). Tieto práce našli odozvu v Maďarsku, Rakúsku a Nemecku. Knižne publikoval prednášky z filozofie lásky (1993) a filozofické a literárne eseje (1996). Pripravuje sa vydanie prehľadu dejín filozofie v Uhorsku do konca 19. storočia.

Bibliografie:
Vandrák András filozófiai rendszere, 1980;
Arisztotelész esete Phyllisszel, 1993;
A marginalitás szelíd bája, 1994;
A filozófia határvidékén, 1996.

Sborníky:
Niektoré aspekty každodennosti, každodenného vedomia a ich temporálnych vlastností, Štúdie a pramene ÚFS SAV, 1985;
Individuum a čas jeho života, Cesty sebautvárania, 1989;
Vedomie v dialektike základne a nadstavby, Úvahy o spoločenskom vedomí, 1989;
Transcendovanie lásky v symboloch, Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování, 1992;
Postmoderna a nezavŕšená moderna, Súčasnosť mýtov a mýty súčasnosti, 1993;
Filozófia az eperjesi kollégiumban a 19. században, Gondolatok gondolatokról (Elöadások a magyarországi filozófia történetéböl), Miskolc 1994.

Časopisecké příspěvky:
Vandrák András gnoszeológiája, nyelvfilozófiája és filozófiájának nyelve, MFSz 1978;
Két eperjesi filozófus a 19. századból, MFSz 1979;
Dvojaký charakter práce a sociálny čas, Filozofia (F) 1983;
O časovosti lásky, F 1990;
O časovej tiesni, F 1992;
Az irodalomtörténetírás metafizikai háttere, ISz 1993;
„Noc substancie“ čiže časová pasca hudby, Slovenská hudba 1993;
Steiner a Vandrák – dva pokusy o estetický svetonáhľad, F 1995;
Jakob Friedrich Fries hatása a magyarországi filozófiára, MFSz 1995;
Filozofická dišputa v maďarskej a českej veršovanej legende o sv. Kataríne z Alexandrie, Slovenská literatúra 1996.

a