Jan Marian Mika

* 9. 2. 1754 Praha

† 3. 3. 1816 Jihlava

Byl premonstrátským řeholním kanovníkem. Do řádu vstoupil 7. 9. 1773 v Praze na Strahově, řeholní roucho oblékl 21. 10. 1773. Noviciát ukončil 15. 2. 1778 řeholními sliby v Milevsku. Filozofická studia absolvoval v pražském Norbertinu, na kněze byl vysvěcen 29. května 1779. Teologická studia absolvoval na pražské univerzitě, po jejich ukončení 2. 11. 1781 se vrátil do kanonie na Strahově. Jako bakalář teologie působil od 25. června 1783 při kostele svatého Jakuba v Jihlavě. 6. října 1786 se stal profesorem německé pastorální teologie na TF v Praze, když získal teologický a pak i filozofický doktorát. V r. 1804 se vrátil do Jihlavy, kde se stal děkanem. Působil jako člen biskupské konzistoře v Brně a jako školský dohližitel.

Byl původně osvícenským teologem. Byl pod vlivem strahovského opata Václava Josefa Mayera, profesora české pastorální teologie premonstráta Jiljího Chládka a premonstrátského bibliotekáře Karla Rafaela Ungara. Po r. 1789 psal spisy proti francouzské revoluci. Přínosně rozpracoval základy pronunciativní homiletiky, pro niž sepsal snad první vysokoškolskou učebnici. Měl rozhodný vliv na odklon Bernarda Bolzana od osvícenské teologie a na povahu utopismu v jeho kazatelské činnosti.

Bibliografie:
Positiones ex theologia universa, 1790;
Programma, in welchem die ausserordentlichen Vorlesungen über die praktische Homiletik angekündet werden, 1793;
Warnung vor Fehlern, welche Unglück und Verderben über das ganze Land wie über Frankreich verbreiten könnten, 1794;
Lobrede auf den heiligen Bernard (von Clairvaux) als Friedensstifters, 1795;
Die französische Revolution in ihren moralischen Quellen betrachtet, 1797;
Sionis luctus ex morte R. D. Wenceslai Josephi Mayer, Strahoviensis et Meloviensis Abbatis, 1800;
Anweisung zur körperlichen Beredsamkeit,1802.

Literatura:
◦ C. von Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich XVIII, Wien 1868;
◦ J. Haubelt: Bolzanos Lehrer J. M. M., in Bernard Bolzano 1781–1848, 1981;
◦ B. Bolzano: Vlastní životopis, př. a doslov M. Pavlíková, 1981;
◦ J. Haubelt: Bolzanův učitel J. M. M., Sb. historický 28, 1982.

jh