Milan Mráz

* 20. 2. 1939 Praha

† 14. 12. 2010

Po ukončení základní školy mu byla zamítnuta možnost přípravy k vysokoškolskému studiu humanitních oborů a povoleno jen studium na Střední průmyslové škole stavební v Praze 1. Po jejím absolvování v r. 1957 byl do r. 1972 technicko-hospodářským pracovníkem v místním stavebnictví. Od r. 1966 studoval jako externí posluchač FF UK latinu, filozofii (jako hlavní obory) a starořečtinu. Již během studia externě spolupracoval s oddělením dějin filozofie FÚ ČSAV, kam byl po ukončení studia v r. 1972 na základě konkurzu přijat na studijní pobyt. (V 70. letech se toto oddělení stalo součástí Ústavu filozofie a sociologie ČSAV.) V r. 1975 se zde stal odborným a v r. 1982 vědeckým pracovníkem. V r. 1975 předložil na katedře věd o antickém starověku FF UK rigorózní práci Akolúthésis v Aristotelově logice (rozbor aristotelské terminologie pro logické vyplývání) a složil rigorózum z klasické filologie. V r. 1982 obhájil kandidátskou dizertaci Implikace v Aristotelově logice. V l. 1990–92 byl v obnoveném FÚ ČSAV předsedou vědecké rady, v r. 1992 byl pověřen vedením tohoto ústavu a v r. 1993 jmenován jeho ředitelem. Od r. 1991 se podílel na výuce dějin filozofie na FF UK.

Od počátku své vědecké činnosti se věnoval především dějinám aristotelismu, a to jak jeho vzniku a vývoji v antice, tak i jeho pozdějším podobám ve středověku, zvl. v české filozofii. K těmto problémovým okruhům publikoval řadu prací u nás i v zahraničí. Později se zabýval překládáním klasických textů řecké filozofie. Ve filozofii 20. století ho zajímaly zvláště směry, které umožňují využití filozofického odkazu antiky a středověku v nových souvislostech (analytická filozofie, filozofická logika).

Bibliografie:
K implikaci v Aristotelově logice, 1988;
Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filosofii, 2001.

Sborníky:
Komentář M. Jenka Václavova k Aristotelovu spisu De anima, Mezinárodní konference Doba Karla IV. v dějinách národů českých, 1981;
Výraz „Intuitio“ a motivy jeho zavedení do latinské filozofické terminologie, Intuice ve vědě a filosofii, 1993.

Časopisecké příspěvky:
Jan Milíč z Kroměříže a husitské revoluční myšlení, s V. Heroldem, FČ 1974, něm. př. Mediaevalia Philosophica Polonorum (MPP), 1975;
Aristotelés a problém vztahů mezi jazykem a skutečností, AUC – PhH 1977;
Aristotelés – poznání skutečnosti a skutečnosti poznání, FČ 1978 (něm. př. Organon 18/19);
Zur Geschichte des tschechischen philosophischen Denken der vorhussitischen Zeit, s V. Heroldem, MPP 1979;
Die Formulierungen der einzelnen Modi des kategorischen Syllogismus bei Aristoteles, LF 1987;
Die grundlegenden Komponenten der Zeitanfassung bei Aristoteles, Eirene 1989;
Pojem „oikiá“ v klasické řecké filosofii, FČ 1989.

Překlady:
◦ Porfyriův Úvod k Aristotelovým Kategoriím (úvod, poznámky), FČ 1970;
◦ Iohannis Milicii de Cremsir Tres sermones synodales (ed., úvod, s V. Heroldem), 1974;
◦ Aristotelés: Topiky (úprava př. z pozůstalosti A. Kříže, ed.), 1975;
◦ Aristotelés: O sofistických důkazech (úprava z pozůstalosti A. Kříže, ed.), 1978;
◦ Aristotelés: Člověk a příroda (O vzniku a zániku, O duši, Malá přírodovědecká pojednání, ed., upravený př. z pozůstalosti A. Kříže, úvody a komentáře), 1984;
◦ Aristotelés: Poetika (př., úvodní studie, komentáře, př. anonymního Pojednání o komedii), 1996.

a