Teodor Münz

* 1. 1. 1926 Vrútky

† 14. 7. 2022

Po maturite na gymnáziu v Martine (1945) študoval na FF KU v Bratislave; PhDr. 1950. Od r. 1950 bol vedeckým pracovníkom FÚ SAV (AV SR); po odchode do dôchodku je jeho externým spolupracovníkom. V r. 1958–59 bol štipendistom Humboldtovej základiny v SRN. Ako pracovník FÚ SAV sa podílel na viacerých publikáciích FÚ ČSAV. V súčasnosti uverejňuje aj populárno-vedecké filozofické úvahy v česko-slovenskom týždenníku Mosty.

Jeho hlavným vedeckým oborom boli dejiny slovenskej osvietenskej filozofie, ktoré komplexne monograficky spracoval, a dejiny nemeckej idealistickej filozofie, vrátane L. Feuerbacha, z druhej polovice 18. a zo začiatku 19. storočia. Z tejto filozofie preložil do slovenčiny 14 základných diel.

Bibliografie (z díla):
Náhľady filozofov Malohontskej spoločnosti, 1954;
Od fantázie ku skutočnosti, 1963;
Humanistická iniciatíva Feuerbachovej filozofie, 1971;
B. B. Spinoza, 1977.

Sborníky:
Pôvod a podstata poznania, Philosophia Slovaca, 1949;
Novoveká empirická a osvietenská filozofia, Antológia z diel filozofov V, 1967;
Der Widerhall der deutschen Aufklärungsphilosophie in der slowakischen Aufklärung, Aufklärung – Geschichte – Revolution, Berlin 1986;
Jonáš Záborský, Ján Alojz Wagner, Stanislav Felber, Antologie, 1989;
Spinoza, Feuerbach und die Würde der Natur, Ludwig Feuerbach und die Philosophie der Zukunft, Berlin 1990.

Časopisecké příspěvky:
K otázke vzťahu marxizmu k Hegelovi a Hegelovho odkazu dnešku, Slovenský filozofický časopis 1957;
Prenikanie Kopernikovho učenia na Slovensko, Filozofia (F) 1973;
Postavenie F. W. J. Schellinga v nemeckej klasickej filozofii, F 1975;
Náboženská filozofia na Slovensku v prvej polovici 20. storočia, F 1994.

a