Jana Nechutová

* 28. 11. 1936 Olomouc

Po maturitě na JSŠ Brno, kpt. Jaroše (1955) studovala (1955–60) latinu a řečtinu na FF MU; 1966 PhDr., 1965 CSc. (dizertace Mikuláš z Drážďan a jeho kázání „Guerite primum regnum Dei“). V l. 1959–61 působila ve Státním archivu v Třeboni, od 1961 na FF MU; r. 1990 se habilitovala (Nauka M. Matěje z Janova o církvi a eucharistii), 1992 byla jmenována profesorkou klasické filologie. V l. 1993–95 vedla Ústav klasických studií FF, v r. 1995 byla zvolena děkankou FF MU. – Jejím manželem je Radislav Hošek.

Specializovala se nejprve na latinskou patristickou literaturu (Cyprianův traktát De lapsis), poté k traktátové literatuře české reformace (Mikuláš z Drážďan, Matěj z Janova). Věnuje se české latinsky psané literatuře, zejména spiritualitě doby Karla IV. V této souvislosti vznikl její překlad Fyziologu Bartoloměje z Chlumce (pod titulem Claretus: Ptačí zahrádka, 1990) a výbor z latinské útěšné literatury Úděl a útěcha (1992). Do oblasti moravského humanismu zasáhla překladem Dialogu na obranu básnictví Augustina Olomouckého (1986).

Bibliografie:
Místo Mikuláše z Drážďan v raném reformačním myšlení, 1967;
Úděl a útěcha. Konsolační literatura antiky, patristiky a středověku, 1995;
Latinská literatura českého středověku do roku 1400, 2000;
Středověká latina, 2002;
Die lateinische Literatur des Mittelalters in Böhmen, Köln 2007.

Sborníky:
Nové pohledy na úlohu valdenství v utváření husitského myšlení, Husův sborník 1966;
Oldřicha ze Znojma basilejská obrana svobodného kázání, Soudce smluvený v Chebu, 1982;
Klasická humanita v českých dějinách, Česká otázka – naše duchovní tradice, 1994.

Časopisecké příspěvky:
Bernard z Clairvaux v díle Mikuláše z Drážďan, SPFFBU 1965, E 10;
Kategorie zákona božího a M. Matěj z Janova, SPFFBU 1967, E 12;
Středověká eschatologie jako víra v lepší budoucnost světa, Universitas 1968;
Hus a eschatologie, SPFFBU 1968, E 13;
Filosofické zdroje díla M. Matěje z Janova, FČ 1970;
M. Štěpán z Pálče v Husově korespondenci, LF 1970;
K charakteru eucharistie v české reformaci, SPFFBU 1971, E 16;
Surget novus populus. Die soziale Lehre der tschechischen Vorgänger der Hussitischen Revolution, Internationale Dialog-Zeitschrift 1972;
K předhusitské a Husově eklesiologii, SPFFBU 1972, E 17;
Klasický filolog J. Ludvíkovský a filosofie, SPFFBU 1976, B 23;
Jan ze Středy a K. Waldhauser, Zprávy Jednoty klasických filologů 1979;
K. Waldhauser a myšlenkové proudy doby Karla IV., SPFFBU 1979–80, B 26–27;
Raně reformní proudy v Apologii K. Waldhausera, SPFFBU 1980, E 25;
Pojem války a míru v latinské patristice, SCeH 1981;
Simone Fidati de Cassia a počátky české reformace, SPFFBU 1983, E 28;
Dialogus volatilis Štěpána z Dolan, LF 1984;
Prameny předhusitské a husitské ikonofóbie, Husitský Tábor 1985;
J. Viklef a táborské pikartství, SPFFBU 1986, E 31;
Ecclesia primitiva v husitských naukách, SPFFBU 1988, E 33;
Konsolace od antiky po středověk, SPFFBU 1991, E 36;
Epicedia na Karla IV. z 15. prosince 1378, SPFFBU 1992, E 37;
Poznámky k listu papeži, KřR 1995;
Filius patri mortuo statuam fecit. Bájný antický příběh v české reformaci, Jakoubek ze Stříbra, Texty a jejich působení, eds. O. Halama, P. Soukup, 2006.

Edice:
◦ Nicolaus de Dresda: Querite primum regnum Dei, 1967;
◦ Nicolai de Dresda De imaginibus, SPFFBU 1970, E 15;
◦ M. Martini de Praga: Utrum circumscripta simonia, SPFFBU 1973–74, E 18–19;
◦ Augustinus Olomucensis: Tractatus de secta Valdensium (s M. Rösslerovou), SPFFBU 1985, E 30;
◦ Traktát De ymaginibus, připisovaný Petru Paynovi, Husitský Tábor 1987;
◦ Nicolai Dresdensis Expositio super Pater noster, Vroclav – Varšava 1990;
◦ Matthiae de Janov Regularum Veteris et Novi Testamenti (s H. Krmíčkovou), Mnichov 1993;
◦ Laetae segetes: griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität Brno und Universität Wien (s I. Radovou), 2006;
◦ Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou (s J. Fuksovou), 2015.

Literatura:
◦ H. Krmíčková: Bibliografie J. N., SPFFBU 1997, N 2;
◦ Querite primum regnum Dei. Sb. příspěvků k poctě J. N., eds. H. Krmíčková, A. Pumprová, D. Růžičková, L. Švanda, 2006.

a