Adolf Novotný

* 27. 6. 1891 Praha

† 22. 5. 1968 Praha

Po letech farářského působení v Chocni, Hradci Králové a v Krabčicích byl od r. 1935 docentem a od r. 1945 profesorem nejprve Husovy, později Komenského ETF v Praze. R. 1953 pod nátlakem Státního úřadu pro věci církevní, který se svými záměry došel shody s děkanem J. L. Hromádkou, musel fakultu opustit. Těžištěm jeho působení byla náboženská pedagogika. Byl profilujícím předsedou Svazu nedělních škol. V době zavření vysokých škol za války vedl církví organizovanou přípravu bohoslovců. Pro tento kurz napsal učebnici hebrejštiny.

Teologickou výbavou byl vzdělán v liberální teologii, nicméně akcentoval – na rozdíl od svého staršího kolegy Františka Bednáře – specifikum křesťanské církve. To spatřoval nikoli v kulturně sociální činnosti, nýbrž ve zvěstování evangelia, radostného poselství o odpuštění hříchů skrze dílo Krista Spasitele, a o novém životě z moci Ducha sv. Hlubiny klasické křesťanské věrouky ožily v N. především k dětem zaměřené interpretaci, spojené s přesvědčivostí žitého zaujetí. Tento étos dělné křesťanské lásky, teologicky vědomě odvozený z pneumatologie, odlišoval N. od strohosti přívrženců dialektické teologie, barthovské „teologie Slova“. Od barthiánsko-hromádkovské teologické linie se odlišoval především v tom, že nesdílel její negaci křesťanského humanismu a její věroučnou nesnášenlivost. Českou evangelickou teologii a pedagogiku výuky náboženství i českou religionistiku, historii a kulturu vůbec obohatil svým Biblickým slovníkem. I když dnes obsah jednotlivých hesel již zastaral, bylo to ve své době dílo úctyhodných rozměrů, akribie, hloubky a významu.

Bibliografie:
Základy křesťanství, 1929;
Biblický slovník, 1935, 2. vyd. 1956;
Úvod do Nového Zákona pro mládež, 1937;
Mužové a ženy Starého a Nového Zákona, 1938;
Sto let praktické teologie, 1938;
Učebnice hebrejštiny, 1941;
Ježíš Král, 1945;
V jeho šlépějích, 1946;
Kázání pro děti, 1948.

Časopisecké příspěvky:
Idealismus a realismus v náboženské pedagogice, Kalich 1940;
Východisko praktické teologie, Theologia evangelica 1948.

Literatura:
◦ J. Urban: Šedesát let prof. A. N., Theologia evangelica 1951;
◦ J. Smolík: Profesor N. sedmdesátníkem, KřR 1961;
◦ R. Říčan: 50 let Komenského EBF, 1968;
◦ J. Smolík: Učitelé pražské fakulty, 1989;
◦ 75 let EBF v Praze, 1994.

oaf