Mistr Očko

* 13. století

Zvaný Osconus. – Patří k prvním historicky doloženým českým učitelům filozofie. Podle svědectví Engelberta Admontského přednášel v r. 1271 na pražské katedrální škole (spolu s mistrem Bohumilem) logiku a gramatiku. – V rámci tehdejšího třídění věd-„svobodných umění“ (septem artes liberales) patřily logika, gramatika a rétorika k disciplinám tzv. trivia; aritmetika, geometrie, astronomie a musika pak tvořily tzv. quadrivium.

Bibliografie:
◦ Epistolu Engelberta Admontského otiskl B. Pez: Thesaurus anecdotorum novissimus I/l, Vindobonae 1721, a naposled G. B. Fowler: Recherches de Théologie ancienne et médièvale XXIX, Louvain 1962.

Literatura:
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ V. Herold, V. Mráz: K dialektice ideových zdrojů a společenského působení českého filosofického myšlení v době předhusitské, FČ 1976;
◦ Antologie, 1981.

md