Ota Zbraslavský

† březen 1314

Otto de Aula Regia. – Cisterciácký mnich původem z Durynska, r. 1292 přišel jako novic ze sedleckého kláštera do nově založeného kláštera zbraslavského, v jehož čele stál od r. 1297 jeden a půl roku ve funkci opata. Po rezignaci se patrně věnoval studiu a teprve r. 1305 po smrti krále Václava II. na pobídku přátel přistoupil k sepisování králova životopisu a dějin jím založeného zbraslavského kláštera.

O. je autorem jedenapadesáti kapitol I. knihy Zbraslavské kroniky (Chronicon Aulae Regiae), v nichž si povšiml doby vlády Přemysla Otakara II., vylíčil 1. interregnum a vládu Václava II. dovedl do r. 1294. Využil přitom některých historických pramenů dnes známých (Druhé pokračování Kosmovo) i neznámých (kronika o založení kláštera kladrubského), ale i vyprávění starších spolubratří. Dějepisnou stránku díla však leckdy záměrně potlačil (neuvádí např. text zakládací listiny kláštera), aby mohl lépe uskutečnit svůj záměr – oslavit krále Václava II. a učinit z něj vzor pro jeho nástupce. Fundátor zbraslavského domu zde představuje O. obraz ideálního panovníka, přičemž je akcentována jeho zbožnost a přízeň k cisterciáckému řádu, ale také další kladné vlastnosti jako jeho spravedlnost, síla a udatnost. Je zde rovněž vyzvednut jeho smysl pro plnění vladařských povinností, aby celá země hospodářsky prosperovala a těšila se klidu vnitřnímu i mírovému soužití se sousedy. Glorifikace Václavova nabývá přitom až legendistického rázu. Po O. smrti byla Zbraslavská kronika dokončena Petrem Žitavským.

Bibliografie:
Kronika zbraslavská (př. J. V. Novák, úvod a pozn. V. Novotný), 1905;
Kronika zbraslavská (př. F. Heřmanský, verše A. Pavlů, R. Mertlík, úvod Z. Fiala), 1952, 2. opr. vyd. Zbraslavská kronika, 1976.

Literatura:
◦ Die Königsaaler Geschichtsquellen mit den Zusätzen und der Fortsetzung des Domherrn Franz von Prag, ed. J. Loserth, Wien 1875 (FRA Scriptores 8);
◦ Prameny dějin českých (Fontes rerum Bohemicarum) 4, ed. J. Emler, 1884;
◦ Úvody a doslovy k edicím a překladům Zbraslavské kroniky.

hk