Radim Palouš

* 6. 11. 1924 Praha

† 10. 9. 2015

Po maturitě na gymnáziu v Praze zapisoval v l. 1945–48 na FF UK filozofii (žák J. Patočky); rigorózní práce Masarykovo filozofické mládí. Dále absolvoval PřF Vysoké školy pedagogické (obor chemie). Nejdříve působil jako učitel na základní škole a potom jako středoškolský profesor. V r. 1957 obsadil na konkurs místo asistenta analytické chemie. V 60. letech získal titul CSc. a docenturu (habilitační práce Škola moderního věku). Profesorem se stal až v r. 1990. V 70. a 80. letech byl účastníkem i organizátorem ilegálních filozofických seminářů a editorem samizdatových publikací (např. Nové cesty myšlení). Za svou nonkonformní činnost (např. hned od počátku je signatářem Charty 77 a v l. 1982–83 jejím mluvčím) byl perzekvován. V r. 1989 patřil k organizátorům listopadové revoluce. Od ledna 1990 do února 1994 zastával funkci rektora UK. Přednášel na mnoha univerzitách ve světě, v Evropě, Americe, Asii i Africe. Titul doktora honoris causa obdržel na univerzitách v Evropě (Krakov 1991, Lichtenstein 1991, York 1992, Edinburgh 1993), v USA (Pittsburg 1990, Omaha 1990, Betlehem 1992) a v Asii (Soul 1993). Dostal Cenu ČSAV za edici souboru Patočkových komenian (Praha 1990) a mezinárodní Komenského cenu (Scheidegger Price, Holandsko 1992). Byl čestným členem řady organizací doma i v cizině, byl odměněn několika čestnými uznáními (např. zlatou medailí UK).

Vědecky pracoval nejprve v chemii (analytická chemie) a v didaktice výuky chemie. (Příspěvky z těchto oblastí publikoval v l. 1958–75 např. v časopisech Přírodní vědy ve škole, Chemické listy, Jednotná škola, Učební pomůcky ve škole a osvětě, Odborná výchova, a také v řadě domácích i zahraničních sborníků.) V 60. letech se postupně s politickým uvolňováním společenských poměrů vracel k filozofii se zaměřením na filozofii výchovy. Jakožto Patočkův žák vycházel z fenomenologie. Zdůrazňoval celostní pojetí dějinných věků v rámci příběhu „svět“; věk po poslední etapě eurověku, totiž po novověku, nazval světověkem, v němž edukační aspekty jsou na předním místě. Edukací potom rozuměl vý-chovu, totiž vyvádění z insistence do ek-sistence, která neznamená totální zmocňování, nýbrž odpovědnou spoluúčast, v čemž se snaží sledovat základní filozofické ladění J. A. Komenského v duchu jeho emendace obracející se k Bohu: proti totalismu staví holismus.

Bibliografie:
Chemie pro uchazeče o studium na vysokých školách, 1963, 21965;
Texty a úkoly k cvičení z logiky, 1967;
Moderní technické prostředky ve výuce, 1968, 31971;
Škola moderního věku, sloupcová sazba 1969 rozmetána; Didaktika chemie, 1975;
Didaktika technických výukových zařízení, 1975;
Škola stáří, 1978;
Die Schule der Alten, 1979;
Konverze, 1. vyd. v 70. letech, 31988;
Kmotřenci, 1. vyd. v 70. léta, 4. vyd. s názvem Dopisy kmotřenci 1990;
K Bolzanovu významu v duchovním vývoji a v národním povědomí, 1981;
Čas výchovy, 1983, 31991;
Dvě vánoční pohádky s inspiračním pedagogickým dovětkem pro vychovatele, 1983;
Česká zkušenost, 1984, 21994;
1969 – Hypotéza o konci novověku a počátku světověku, 1985, 5. přepracované vyd. pod názvem Světověk 1989, 61990;
Das Weltzeitalter, 1993;
K filozofii výchovy, 1987, 21991;
Komenského Boží svět, 1992;
Adventní a postní promluvy, 1992;
Osobnost a komunikace, 1990;
Comenius aus Patočka's Sicht, 1993;
Rokování o roku, 1994;
Totalismus a holismus, 1997.

Sborníky:
Automation in instruction, The role of the teacher in educational change, Berlin 1971;
Metoda časových snímků a dotazníkových šetření jako zdroj empirických poznatků o osobnosti učitele chemie, Didaktika chemie 1975;
Pokoušení řeči, Faustování s Havlem, 1986, Il nuovo areopago 1989;
The world of Comenius, Comenius in world science and culture 1991;
La spiritualita della nostra era, Christianesimo e cultura in Europa. Memoria, conscienza, progretto, Roma 1991, (šp.) Madrid 1992, (fr.) Mame 1994;
Przyczynek do fenomenologii sytuacji, Zawierzyč czlowiekovi, Kraków 1991;
Comenius – a guide for times to come, Comenius heritage and education of man for the 21st century 1992, (čes.) Pedagogika 1992, (slov.) Pedagogická revue 1993;
Anthropologie: J. A. Comenius – K. Schaller, Der Kommunikation an der Spur, Sankt Augustin 1991;
Comenius für heute, Göres Gesellschaft 1992;
Patočka et la communité des embranlés, Profils de Jan Patočka, Saint Louis – Bruselles 1992;
Die Spiritualität unserer Ära, Christentum und Kultur in Europa, Bonn 1993;
Univerzita jakožto vysoká škola, Obnova ideje univerzity 1993, (něm.) Erfurt 1992, Thüringen 1993, (angl.) Praha 1994;
Pohled na školství z hlediska filozofie výchovy, Škola a město, Documenta Pragensia XI, 1993;
Human age, L'eredita di Comenio, Roma 1994.

Časopisecké příspěvky:
Dialog a pedagogika, FČ 1964;
Algoritmus ve výuce, Jednotná škola 1966;
Die natürliche Welt und ihr Reflex im modernen Schulwesen, Bildung und Erziehung 1966;
Programované učení a realita, FČ 1966;
Problém názornosti, Odborná výchova 1967;
Komenského harmonie a synkreze, FČ 1991;
Comenius in our age, Intercom-UCLA, Los Angeles 1991;
La religiosita come cammino educativo, Il nuovo areopago 1992;
Kohákova morální ekologie, FČ 1993;
L'antropologia di Komenský, Il nuovo areopago 1993;
Comenius redivivus, Studia paedagogica 1991, (nor.) 1994;
Filozofie živé přírody, FČ 1996.

Překlady:
Překládal z němčiny, angličtiny, francouzštiny a ruštiny. Např.:
◦ Kybernetika a teorie vyučování, 1963;
◦ R. T. Sanderson: Principy chemie, 1967;
◦ Janke: K logice výroků na základě neúplné redukce, 1974;
◦ K. Schaller: Studie k systematické pedagogice, 1967, s předml. J. Patočky 1993.

Literatura:
◦ KjK, 1991;
◦ ČBS, 1992;
◦ O. Trojan: Setkání v Karolinu, Lidová demokracie 7. 12. 1991;
◦ Cz.Głombik: Czeska próba filozofii wychowania. R. P. a Jan Patočka, Edukacia filozoficzna, Katowice 1993;
◦ Studia pedagogica 11. Výchova a vzdělání v pozdní době. Pamětní spis k životnímu a pracovnímu jubileu univ. prof. R. P., PedF UK 1995.

a