Miroslav Pauza

* 19. 8. 1951 Prostějov

† 17. 12. 2020

Maturoval na gymnáziu v Přerově (1968). Po absolvování studia filozofie a historie na FF UK (1974) nastoupil jako interní aspirant na ÚFS ČSAV. V r. 1977 získal titul PhDr. (I. J. Hanuš a hegelovská filosofie v Čechách) a v r. 1979 hodnost CSc. (České filosofické myšlení přelomu XIX. a XX. století) na FÚ ČSAV. Působí jako vědecký pracovník FÚ AV ČR (vedoucí oddělení dějin novější české a evropské filozofie); externě přednáší na katedře filozofie a sociologie FF UK.

Věnuje se především problematice dějin české filozofie 19. a 20. století. V r. 1989 vyšla za jeho spoluredakce Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení II (1848–1948). Je autorem jejího obsáhlého úvodu, dílčích studií k některým kapitolám a několika medailonů. S Olgou Jiráskovou vydal komentované bibliografie České mysli a Ruchu filozofického. Psal o F. Nietzschovi a L. Klímovi, J. E. Purkyňovi, T. G. Masarykovi, J. Patočkovi, H. G. Schauerovi ad. V r. 1990 uspořádal konferenci o T. G. Masarykovi a redigoval následný sborník. Zabývá se rovněž rakouskou a německou filozofií 19. a 20. století, a to v jejím vztahu k českým zemím. V r. 1987 organizoval v Olomouci konferenci E. Husserl a transcendentální fenomenologie (srov. stejnojmenný sborník) a v r. 1990 opět v Olomouci sympozium Filozofie Martina Heideggera (srov. sb. Martin Heidegger a problémy myšlení). Pozornost věnoval zejména rakouskému profesoru filozofie Christianu von Ehrenfelsovi, jeho teorii „tvarových kvalit“ a jeho vztahu k T. G. Masarykovi. O Ehrenfelsovi přednášel i na rakousko-českém sympóziu historiků filozofie (sb. T. G. Masaryk und die Brentano-Schule). Podílel se na publikaci Grundriss der Geschichte der deutschen und österreichischen Philosophie in Böhmen 1860–1938 (pro Dolnorakouskou akademii věd v Kremži). Zúčastnil se i řady dalších konferencí v Rakousku a Německu s referáty o problematice středoevropské filozofie 19. a 20. století. – Usiluje především o pochopení hlavních vnitřních trendů ve vývoji českého filozofického myšlení v jeho vazbách na novodobou českou společnost. Rakouská a německá filozofie je pro něho inspirátorem myšlenkových metod, s jejichž pomocí se česká filozofie může stát srozumitelnější ve své struktuře i genezi.

Bibliografie:
Česká mysl 1900–1947. Bibliografie (s O. Jiráskovou), 1981;
Ruch filosofický. Filosofie. Bibliografie (s O. Jiráskovou), 1984;
Idea strukturální demokracie. Politická filosofie na principu respektu k Řádu skutečnosti, 2019.

Sborníky:
Atmosféra „fin de siècle“ v české vědě, kultuře a teoretickém myšlení, Filozofie v dějinách a v současnosti, 1986;
◦ Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení II, spolued., 1989;
Der Begriff der Religion und die Idee der regionalen Ontologie im Kontext der transzendentalen Phänomenologie E. Husserls, Zur Problematik der transzendentalen Phänomenologie E. Husserls, ed. M. P., 1990;
T. G. Masaryk a dnešek, Rozum a víra, ed. M. P., 1991;
Pojem regionu a idea regionální ontologie v kontextu transcendentální fenomenologie, O Edmundu Husserlovi, 1991;
Der Anruf von Ch. von Ehrenfels an T. G. M. zur Gründung des sogenannten „Realen Katholizismus“, T. G. Masaryk und die Brentano-Schule, 1992;
Von Ehrenfelsova výzva T. G. Masarykovi k založení tzv. reálného katolicismu, Náboženství v českém myšlení, 1993;
Masarykův „intuitivní realismus“, Intuice ve vědě a filosofii, 1993;
H. G. Schauer a T. G. Masaryk, H. G. Schauer – osobnost, dílo, doba, 1994;
Masaryk a liberalismus, Čítanka k dějinám českého liberalismu, 1995.

Časopisecké příspěvky:
„Genetická metoda“ v díle českého hegeliána I. J. Hanuše, AUC-PhH 1979;
Česká mysl a Ruch filosofický jako prameny teoretických a kulturně historických analýz, FČ 1985;
Purkyně a filosofie, Vznik československého státu a problém tradice, FČ 1988;
Pravda je iluze – Nietzsche a Klíma, Estetika 1988;
Na cestách ke kořenům zla, Dramatické umění 1990;
Problém tradice jako filosofický problém, Bulletin Ústavu památkové péče (BÚPP) 1990;
Vědecká konference T. G. Masaryk a dnešek, Vědecké symposium M. Heidegger a dnešek, FČ 1990;
Dědictví jako filosofický problém, BÚPP 1991;
Bytí a ponechavost u M. Heideggera, FČ 1991;
K proměnám pojmu „hodnota“, BÚPP 1992;
Fischerova Glossa a recepce Kantovy filosofie v českém myšlení, FČ 1993;
Von Ehrenfelsova teorie „tvarových kvalit“, FČ 1995;
Patočkův Sókrates, FČ 1997.

Literatura:
◦ M. Profant: Za M. Pauzou, FČ 1/2021.

a