Štěpán Milan Pavlinec

* 18. 6. 1921 Louny

† 21. 8. 2012

Po maturitě na královéhradeckém gymnáziu studoval na protestantských TF v Praze a Basileji. Jeho dizertace Kristus a čas ve Zjevení Janovu byla sice na Komenského ETF v Praze přijata, promoce však byla znemožněna P. povoláním do „pomocného technického praporu“ (1951–53). Po návratu nebylo rigorózní řízení povoleno. Působil jako evangelický farář v Heřmanově Městci, Bohuslavicích a Pečkách. R. 1968 odešel do Švýcarska a byl až do r. 1988 farářem ve sboru švýcarské reformované církve v Bernu. R. 1991 získal čestný doktorát na ETF UK v Praze.

Reprezentoval v českém prostředí (na rozdíl od převládající barthiánské orientace) odlišný důraz vycházející z Bultmannova programu demytologizace a existenciální interpretace novozákonní zvěsti. Patřil k předním znalcům a interpretům Bultmannova díla u nás. Pro svou erudici exegeze řeckého textu Nového zákona se významně podílel na ekumenickém překladu. Po r. 1968 se jeho hlas ozýval ze stanice Svobodná Evropa pod pseudonymem Petr Orlický nebo Bratr Jeroným; ve Švýcarsku byl činný též v českém vysílání organizace Christliche Ostmission. Jeho teologický přínos má dvě ohniska: Prvním je skutečnost víry v současném světě. Evangelium samo je výzvou vyjádřit a prokázat jeho relevanci v naší současnosti. K protestantskému principu pravdy patří postulát kritické sebereflexe každé výpovědi víry. P. rozvíjí teologický odkaz hlavních představitelů tohoto programu, Rudolfa Bultmanna a Paula Tillicha. S odvoláním na odkaz české reformace usiluje vystihnout podstatu křesťanství, ukazuje na potřebu odlišit jádro evangelia od zpředmětňujících interpretací, které vedou ke ztrátě přesvědčivosti křesťanského svědectví, k odcizení mezi křesťany a k popření svobody jako božího daru. Druhým ohniskem je vyzvednutí svobody a důstojnosti člověka jako nároku a závazku. Povolání člověka ke svobodě a důstojnému lidství chápe P. jako významný akcent dynamického pochopení evangelia v demokratické tradici protestantismu.

Bibliografie:

Časopisecké příspěvky:
Filosofie u Bultmanna, KřR 1954;
Křesťanský pohled na dějiny podle Zjevení Janova, ThP KřR 1954;
Evangelium a náboženství, ThP KřR 1956;
Paul Tillich, ThP KřR 1957;
Auferstehung der Toten: Kerygma und Vorstellung, Zur Grundlegung des Osterglaubens, Communio viatorum (CV) 1958;
Cesta Barthovy theolgie, KřR 1959;
R. Bultmann, dějiny a eschatologie, ThP KřR 1960;
Das Wesen des Christentums und die Theologie, CV 1961;
Problém navazování v teologii, ThP KřR 1962;
Odkaz Alberta Schweitzera, Tisky Synodné rady ČCE (TSR)) 1966;
Výklad epištoly Židům, TSR 1967;
Auf der Suche nach einem neuen Lebensstil, CV 1968.

oaf