Josef Pekař

* 12. 4. 1870 Malý Rohozec

† 23. 1. 1937 Praha

Narodil se v rodině sedláka, která záhy přesídlila do Daliměřic. V l. 1880–88 navštěvoval gymnázium v Mladé Boleslavi, potom UK, kde v r. 1892 absolvoval obory historie a zeměpis. V témže roce se zapsal jako mimořádný student na práva. Na UK byl žákem Gollovým a Rezkovým (který také inspiroval jeho práci o Valdštejnovi). Navštěvoval i přednášky Gebauerovy, Kalouskovy, Durdíkovy a Masarykovy. V r. 1893 získal titul PhDr. za práci Kandidatury krále Přemysla Otakara. V r. 1894 absolvoval studijní cestu do Německa; v Erlangen poslouchal přednášky Fr. v. Bezolda a v Berlíně M. Lenze, H. v. Treitschke a Ed. Zellera. Od r. 1893 byl členem redakce OSN a také do něj přispíval. V květnu 1895 nastoupil na gymnázium v Mladé Boleslavi, pak na gymnázium v Praze v Truhlářské ulici; tam působil do r. 1896, kdy si našel místo v právě otevřené Strakově akademii, nadačním ústavu pro mladé katolické šlechtice. V r. 1897 se habilitoval prací Dějiny Valdštejnského spiknutí 1630–1634 a stal se soukromým docentem na české FF; od letního semestru 1897 začal zastupovat prof. Rezka. Byl spoluředitelem Historického semináře. V r. 1902 byl jmenován mimořádným a v r. 1905 řádným profesorem na FF UK. Vedle Golla se stal redaktorem ČČH (od r. 1898, od 1916 samostatně). V r. 1904 inicioval reorganizaci Historického klubu, který se pak stal mj. institucí zabývající se vydáváním základních děl české historické literatury. Zasloužil se o vydávání Bibliografie české historie při ČČH (od r. 1905). V l. 1909–10 byl děkanem FF UK, 1910–11 proděkanem, 1931–32 rektorem UK, 1932–33 prorektorem. Politicky stál na straně obhájců realistické politiky, bojoval i proti překrucování dějin česko-německých vztahů Th. Mommsenem (Čechové jako apoštolové barbarství, 1897), ale zároveň se obával rozpadu Rakouska-Uherska. Stál na pozicích státoprávního programu. Odtud i politické spory s Masarykem a jeho politická stanoviska za války (Z české fronty I–II, 1917, 1919). V době trvání ČSR, jejíž vznik nadšeně přivítal, patřil ke konzervativcům, jak o tom svědčí jeho odpor proti pozemkové reformě, daný jistým přeceněním role šlechty v československé společnosti. Od počátku se také stavěl proti nacionalistickému podceňování národnostních menšin. Úcta, které P. požíval i za své politické názory, se projevila tím, že mu byla po Masarykově abdikaci nabídnuta kandidatura na úřad prezidenta; P. nabídku odmítl. P. bývá charakterizován jako historik, v němž se pojí romantismus zájmu o národní dějiny s pozitivismem Gollovy školy. Zájem o teorii a metodologii historie signalizuje jeho stať Spor o individualismus v dějepisectví (1897), v níž informuje o tzv. sporu o Lamprechta v Německu. Poukazuje na to, že K. Lamprecht pouze vyjádřil starší tendence mířící k syntéze dějepisectví orientovaného na jedince a jeho svobodné jednání a dějepisectví novějšího, které se zabývá vývojem velkých kolektivů a jeho pravidelnostmi. P. zájem o filozofickou problematiku prozrazují v jeho pozdějším díle i zmínky o W. Diltheyovi, E. Troeltschovi, E. Husserlovi a M. Heideggerovi. Vlastní P. význam tkví v oblasti českých dějin. Ani zde se nevyhýbal sporům o obecnější otázky: o zádruhu, ale zejména o smysl českých dějin. K němu se svým způsobem vztahují všechna jeho velká díla, zejména Kniha o Kosti a Žižka a jeho doba. P. odmítal Palackého a Masarykovu myšlenku, že Tábor byl předobrazem demokratické společnosti. Husitství chápal jako středověké hnutí, do něhož vyúsťuje doba, v níž český národ dospěl k vrcholu svých kulturních a mravních snah a zaujal v duchovním vývoji západní Evropy na čas vůdčí místo. Samotná revoluce je mu však destruktivním procesem. Kritizuje i Tomkovu charakteristiku Žižky jako bojovníka za právní řád: Žižka byl středověkým „božím bojovníkem“. Nevidí přímý vztah mezi husitstvím a Bílou horou, avšak husitství a příklon k protestantismu chápe jako překážku rozšíření renesance, a tedy i dalšího kulturního rozvoje. Při periodizaci českých i evropských dějin zdůrazňuje středověk (13.–18. století), po němž následuje novověk, rozdělený na dobu osvícenskou a romantickou. Zvláště pro potlačované národy, včetně Čechů, má význam doba romantická, která pro P. končí smrtí F. Palackého.

Bibliografie (z díla):
Dějiny Valdštejnského spiknutí 1630–1634, 1895;
O době husitské, 1900;
K českým dějinám agrárním ve středověku, 1901;
Die Wenzels- und Ludmila-Legenden und die Echtheit Christians, 1906;
Kniha o Kosti I–II, 1909, 1911;
Masarykova česká filosofie, 1912;
František Palacký, 1912;
České katastry 1654–1789, 1913–15;
Dějiny naší říše se zvláštním zřetelem ke královstvím a zemím v říšské radě zastoupeným, 1914;
František Josef I., 1916;
Říjen 1918, 1920;
Z české fronty I–II, 1917, 1919;
Bílá Hora, její příčiny a následky, 1921;
Tři kapitoly z boje o sv. Jana Nepomuckého, 1921;
Světová válka; stati o jejím vzniku a osudech, 1921;
Dějiny československé, 1921;
Omyly a nebezpečí pozemkové reformy, 1923;
Žižka a jeho doba I–IV, 1927–1933;
Svatý Václav, 1929;
Smysl českých dějin, 1929;
Valdštejn, 1933;
O povstání kralevice Přemysla proti králi Václavovi, 1941;
Z duchovních dějin českých (ed. J. Klik), 1941;
Listy úcty a přátelství (korespondence J. P. s J. Gollem), 1941;
O smysl českých dějin (ed. Fr. Kutnar), 1990.

Časopisecké příspěvky:
Kandidatury krále Přemysla Otakara, ČMM 1891–1893;
Čechové jako apoštolové barbarství, Spor o individualismus v dějepisectví, ČČH 1897;
Nejstarší kronika česká, ČČH 1902–05;
Objevy Bretholzovy čili od které doby sedí Němci v naší vlasti, Národní listy 1922;
K sporu o rodiště Husovo, ČČH 1923;
Ještě ke sporu o rodiště Husovo, ČČH 1924;
K českému boji státoprávnímu za války, ČČH 1930;
O periodizaci českých dějin, ČČH 1932.

Literatura:
◦ J. Slavík: Nový názor na husitství (Palacký či Pekař?), 1928;
◦ J. Slavík: P. contra Masaryk, 1929;
◦ Od pravěku k dnešku. K 60. narozeninám J. P., 1930;
◦ K. Kupka: K P. periodisaci čs. dějin, ČM 1932;
◦ J. Patočka: Německý historik o Masarykově a P. pojetí českých dějin a české kulturní orientace, ČM 1936;
◦ O J. P. (sborník, red. R. Holinka), 1937;
◦ J. Werstadt: O filosofii českých dějin. Palacký – Masaryk – Pekař, 1937;
◦ Z. Kalista: Středoškolská studia J. P., Lumír 1937;
◦ J. Matoušek: K myšlenkovému profilu J. P., M. Novák: K P. nacionalistickému pojetí dějin, M. Novák: Pekař a Palacký? ČM 1937;
◦ Z. Kalista: J. P., 1941, 1994;
◦ J. Pachta: P. a pekařovština v českém dějepisectví, 1950;
◦ F. Kutnar: Přehledné dějiny českého dějepisectví II, 1977;
◦ J. Hanzal: J. P., 1992;
◦ J. P. a české dějiny 15.–18. století, 1994;
◦ Pekařovské studie, 1995;
◦ T. Weiser: Josef Pekar Rezeption Lamprechts Geschichtslehre, Storia della Storiografia 1992;
◦ Spor o smysl českých dějin (ed. M. Havelka), 1995;
◦ Pekařovské otazníky, Tvar 1996, č. 9.

ih