Jaroslav Peregrin

* 28. 1. 1957 Hradec Králové

V l. 1976–81 vystudoval MFF UK. Během komunistického režimu pracoval jako programátor v Hradci Králové. Od r. 1990 je kandidátem věd v oboru matematická logika. R. 1991 strávil na katedře filozofie Kostnické univerzity (Německo) jako stipendista Alexander von Humboldt-Stiftung. Od r. 1992 působí na FF UK (Ústav teoretické a komputační lingvistiky), od r. 1995 ve FÚ AV ČR (pracovní skupina logiky). V r. 1993 se na FF UK habilitoval v oboru logika a filozofie jazyka.

Během studií na MFF se začal zabývat možnostmi matematické formalizace přirozeného jazyka. V období, kdy byl zaměstnán jako programátor, úzce spolupracoval se skupinou „matematických lingvistů“ kolem Petra Sgalla. Postupně se čím dál více věnoval filozofickým aspektům jazyka a možnostem jeho logické analýzy. Po r. 1989 začal na FF vyučovat základy sémantiky a základy analytické filozofie, která nemá v českých zemích příliš velkou tradici. Snaží se o nadhled neomezený hranicemi jedné filozofické školy. Ve svých odborných pracích se zabývá nejen problémy čistě filozofickými, ale často i takovými, které jsou na pomezí filozofie, logiky a lingvistiky. Jeho publikace týkající se konkrétních problémů sémantiky přirozeného jazyka se soustřeďují především na ty aspekty jazyka, které mají co dělat s „výpovědní dynamikou“, tj. na otázky anaforické reference a tzv. aktuálního členění výpovědí (články An Attempt at a Framework for Semantic Interpretation of Natural Language, s P. Sgallem, Topic-Focus Articulation in a Formal Framework a Dynamic Semantics with Choice Functions). Do této oblasti patří i skripta Úvod do teoretické sémantiky (1994), v nichž se pokusil přehlédnout nedávné a současné formální teorie sémantiky. V řadě prací se zabývá otázkou povahy vztahu mezi výrazem a jeho významem (Interpreting Formal Logic, Language and its Models). Snaží se především vyvracet představu, že jazyk je rozumné vidět jako soubor nálepek připevněných na nějakých nezávisle existujících věcech (O čem je sémantika? Is Language a Code?) a poukazuje na podstatné souvislosti mezi myšlenkami té části analytických filozofů, kteří si jsou toho vědomi (L. Wittgenstein, W. V. O. Quine), a jazykovým strukturalismem, jak ho najdeme především u de Saussura (Structuralism: Slogan or Concept? Structural Linguistics and Formal Semantics). Přichází navíc s myšlenkou, že strukturální povaha jazyka může být osvětlena úvahou o povaze nekonečného (Sprache und Ihre Formalisierung, Structure and Meaning). Jeho úsilí o uvedení hlavních myšlenek analytické filozofie do českého filozofického kontextu našlo výraz především v knížce Logika ve filosofii, filosofie v logice (Historický úvod do analytické filosofie). V ní rozebírá hlavní myšlenky otců tohoto filozofického směru, především Frega, Russella, Carnapa, Wittgensteina a Quina. Rozborům některých hlavních myšlenek analytické filozofie věnuje i články Jazyk a svět a Jazyk, existence a mytizace. Do češtiny přeložil několik zásadních prací předních analytických filozofů. V poslední době se soustřeďuje na tu větev analytické filozofie, o které se hovoří jako o filozofii postanalytické (Richarda Rortyho cesta k postmodernismu, Post-analytická filosofie, When meaning goes by the board, what about philosophy? a překlad stati Richarda Rortyho Zkoumání jako rekontextualizace – antidualistické pojetí interpretace). V knize Doing Worlds with Words (1995) předkládá syntézu svých dosavadních názorů na jazyk a na možnosti a hranice osvětlení povahy jazyka prostřednictvím formální logiky; snaží se v ní dobrat i podstaty takových základních pojmů spojených s jazykem, jako je význam a pravdivost. Ukazuje také, že úvahy o jazyce nás mohou – v duchu filozofického obratu k jazyku – vést k rozuzlení mnohem širšího okruhu filozofických problémů, než jsou ty, které mají na první pohled s jazykem co dělat.

Bibliografie:
Logika ve filosofii, filosofie v logice (Historický úvod do analytické filosofie), 1992;
Úvod do teoretické sémantiky (skripta), 1994;
Doing Worlds with Words, Dordrecht 1995;
Kapitoly z analytické filosofie, 2005.

Sborníky:
Intersubjectivity Scales and Intension, Proceedings of the '87 Debrecen Symposium on Logic and Language, ed. I. Ruzsa, A. Szabolczi, Budapest 1988;
Theory of Types: Good Servant Bad Master, Prague Studies in Mathematical Linguistics 1990;
Formalisation of Language as a Means of Philosophical Analysis, Proceedings of ANALYOMEN 1, ed. G. Megle, U. Wessels, Berlin 1994;
Dynamic Semantics with Choice Functions (s K. von Heusingerem), Choice Functions in Natural Language Semantics, ed. U. Egli, K. von Heusinger, Konstanz 1995;
Structural Linguistics and Formal Semantics, Travaux du Circle linguistique de Prague I, ed. E. Hajičová ad., Amsterdam 1995;
Je realismus problémem? Realismus ve vědě a filosofii, 1995;
Topic and Focus in a Formal Framework, Meaning and Discourse, ed. B. Partee, P. Sgall, Amsterdam 1996;
When meaning goes by the board, what about philosophy? Proccedings of ANALYOMEN 2, 1996;
The Nature of Truth (if any), Proceedings of the Int. Colloquium Prague 1996, ed. a úvod J. P., 1997.

Časopisecké příspěvky:
◦ An Attempt at a Framework for Semantic Interpretation of Natural Language (s P. Sgallem), Theoretical Linguistics 1986;
Sprache und ihre Formalisierung, Deutsche Zeitschrift für Philosophie 1992;
Meaning, Truth and Models, From the Logical Point of View 1992;
Jazyk, Existence a Mytizace, ČM 1993;
Possible Worlds: A Critical analysis, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 1993;
Jazyk a svět, FČ 1993;
Language and Formalism, Linguistica Pragensia 1993;
Is Language a Code? From the Logical Point of View 1993;
Interpreting Formal Logic, Erkenntnis 1994;
Richarda Rortyho cesta k postmodernismu, FČ 1994;
O čem je sémantika? SaS 1994;
Post-analytická filozofie, ORGANON – F 1994;
Structuralism: Slogan or Concept? Lingua e Stile 1995;
Dynamická sémantika, ORGANON – F 1996;
Structure and Meaning, Semiotica 1997.

Překlady:
◦ W. V. Quine: Hledání pravdy, 1994;
◦ R. Rorty: Zkoumání jako rekontextualizace – antidualistické pojetí interpretace, FČ 1994;
◦ V. Mehta: Setkání s filosofy, 1995;
◦ Co je analytický výrok?, se S. Sousedíkem, 1995;
◦ O čem mluvíme? (Vybrané stati Pavla Tichého k logice a sémantice), (s kol.), 1996;
◦ W. Van Quine: Od stimulu k vědě, 2002

Edice:
◦ The Nature of Truth, 2003;
◦ Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou. Výbor textů k moderní logice, 2006.

a