Tibor Pichler

* 3. 3. 1949 Bratislava

Po maturite (1967) študoval históriu a filozofiu na FF KU v Bratislave. Vedeckou výchovou prešiel na FÚ SAV v Bratislave, na ktorom pracuje od r. 1972. Hodnosť kandidáta filozofických vied získal v r. 1980. V r. 1990–95 viedol vedecké projekty zamerané na výskum slovenského filozofického a politického myslenia. Bol predsedom Slovenského filozofického združenia (1994–96). V r. 1994 bol zvolený za riaditeľa FÚ SAV.

Spočiatku sa venoval skúmaniu nemeckej filozofie kultúry. Koncom 70. a v 80. rokoch participoval na výskume dejín filozofického myslenia na Slovensku, ťažiskovo sa zameral na spracovanie harmonickej filozofie života Svätopluka Štúra. Štúrova práca Zmysel slovenského obrodenia (1948) podnietila jeho záujem o modernizačné myslenie nielen slovenské, ale aj širšie chápané stredoeurópske, osobitne o problematiku národných ideológii, formujúcich sa na podklade jazykového nacionalizmu. V súčasnosti sa zaoberá stredoeurópskymi intelektuálnymi dejinami a osobitnú pozornosť venuje skúmaniu politických ideí a politickej filozofie v tomto priestore.

Bibliografie:

Sborníky:
Die Französische Revolution und Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, Brücken, Germanistisches Jahrbuch DDR–ČSSR, 1988–1989;
Nation und Kultur oder die Identität im Donauraum, ed. W. Petrasch, Wien 1991;
Canetti „bei uns“, Verwandlungs- und Befreiungsversuche in Canettis Masse und Macht, ed. J. Pattillo-Hess, Wien 1991;
Weniger verehren, mehr fragen, Der Stachel des Befehls, ed. J. Pattillo-Hess, Wien 1992;
Ostmitteleuropäische Reflexionen, Föderalismus und die Architektur der europäischen Integration, ed. N. Wenturis, München 1994;
Die Eigenständigkeit als Idee des slowakischen sprachbegründeten Nationalismus, Formen des nationalen Bewusstseins im Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien, ed. E. Schmidt-Hartmann, München 1994;
Slowakische Panslawismuskonzeptionen, Föderale Perspektiven für Europa, ed. K. Hahn, M. Husemann-Lüking, Münster 1995;
Modernisierung in Mitteleuropa und slowakisches politisches Denken, Toleranza e Diritti Dell'Uomo. Illuminismo e le sue Conseguenze nella Mitteleuropa (1781–1948), 1995;
The Twisted Track of Culture and Modernization, Economics and Politics, ed. P. Kárász, J. Plichtová, V. Krivý, 1995.

Časopisecké příspěvky:
Miesto a význam slovenského národného obrodenia vo filozofickej tvorbe Svätopluka Štúra, Filozofia (F) 1986;
Kritický realizmus v povojnových rokoch, F 1988;
Humanitné a realistické myslenie T. G. Masaryka a Svätopluk Štúr ako masarykovec, F 1990;
Štúrovská romanticko-realistická koncepcia nacionalizmu, F 1995.

a