Petr Pokorný

* 21. 4. 1933 Brno

† 18. 1. 2020 Praha

Studoval na Komenského ETF v Praze (1951–55). Již tehdy se pod vlivem prof. J. B. Součka soustředil na raně křesťanskou literaturu a u prof. Karla Svobody zapisoval (1957–58) řeckou literaturu. V l. 1957–67 byl evangelickým duchovním v Praze. V r. 1964 pracoval v Haardtově ústavu pro klasickou filologii v Ženevě a postgraduálně studoval na univerzitě v Oxfordu u prof. G. D. Kilpatricka (Nový zákon) a u prof. Jiřího Černého (koptština). R. 1959 odevzdal dizertaci (SÓMA CHRISTOY v epištole Efezským), r. 1962 habilitační práci (Gnostická mystéria). R. 1963 mu bylo povoleno promovat a po projednání habilitace (1967) byl pozván jako hostující docent na univerzitu v Greifswaldu (1967–68). V r. 1968 se stal učitelem Nového zákona na Komenského ETF; v r. 1972 byl jmenován profesorem, 1990 vedoucím Biblického institutu; od r. 1996 zastává funkci děkana. V r. 1968 získal na základě spisu o počátcích gnóze hodnost CSc., v r. 1993 na základě souboru prací titul DrSc. v oboru dějin řecké literatury. Přednášel na více než třiceti univerzitách v Evropě a ve Spojených státech, delší období učil v Pittsburghu a v Princetonu (1986–87, 1992) a na univerzitě v Tübingen (1988–89, badatelský pobyt 1995–96). R. 1967 byl zvolen členem mezinárodní oborové organizace Studiorum Novi Testamenti Societas, v období 1995–96 byl jejím prezidentem, 1975–96 byl členem překladatelského výboru Spojených biblických společností (1992–96 předsedou), 1986 se stal zahraničním členem americké Society of Biblical Literature, 1995 byl zvolen zahraničním členem německé Akademie věd v Göttingen a 1996 mu byla udělena Humboldtova cena. Od r. 1995 je poradcem komise pro ruský literární překlad bible, po dvě období byl členem redakční rady New Testament Studies (Cambridge), naposledy 1992–96. V l. 2000–2011 řídil Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze. Je nositelem zlaté medaile UK a oborové medaile Josefa Dobrovského AV ČR (2003). V r. 2005 obdržel státní vyznamenání ČR Za zásluhy.

Je biblistou, svým zájmem však zasahuje do systematické teologie, popř. křesťanské filozofie, do dějin literatury i literární teorie. Ve své práci se kromě vlastního exegetického bádání zaměřoval v prvním období na srovnání křesťanství a gnóze, a to po stránce historické, fenomenologické a teologické, resp. filozofické. Snažil se tak ověřit nosnost základních křesťanských vyznání v jejich určujících věroučných tendencích, možnosti jejich nové interpretace i jejich schopnost odolávat tlaku směřujícímu k ideologizaci. Navazoval na mimořádně podnětné dílo svého předchůdce J. B. Součka a na jeho diskuzi s R. Bultmannem a S. C. Daňkem (sb. Bibelauslegung als Theologie). V druhé etapě (od r. 1967) se soustředil na tradici o Ježíšovi a její literární zpracování v evangeliích i její nepřímý vliv na deuteropavlovskou literaturu. Zkoumá vnitřní kongruenci synoptické tradice, její vztah k judaistickým a zejména řeckým myšlenkovým tradicím tehdejší doby, vznik christologie jako soubor do určité míry konvergujících koncepcí, které vyjadřují Ježíšův klíčový (eschatologický) význam. V pozadí jeho jednotlivých prací stojí pojetí teologie jako hermeneutiky, inspirované zčásti hermeneutikou svědectví Paula Ricoeura.

Bibliografie (z díla):
Der Epheserbrief und die Gnosis, Berlin 1965;
Počátky gnose. Vznik gnostického mýtu o božstvu člověk, 1968, 21969;
Der Kern der Bergpredigt, Hamburg – Bergstedt 1969 (anglický výtah The Core of the Sermon on the Mount, Studia evangelica VI. Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 112, Berlin 1973);
Der Gottessohn, Literarische Übersicht und Fragestellung, Zürich 1971;
Výklad evangelia podle Marka, 1974, 2. rozš. vyd. 1982;
Die Hoffnung auf das ewige Leben im Spätjudentum und Frühchristentum, Berlin 1978;
Tomášovo evangelium, 1981, 2. rozš. vyd. 1982;
Die Entstehung der Christologie. Voraussetzungen einer Theologie des Neuen Testaments, Berlin 1985, Stuttgart 1985 (čes. Vznik christologie. Předpoklady teologie Nového zákona, 1986, angl. The Genesis of Christology, Edinburgh 1987);
Píseň o perle. Tajné knihy starověkých gnostiků, 1986;
Der Brief des Paulus an die Kolosser, Berlin 1987, 21990 (angl. Colossians. A Commentary, Peabody Ma 1991);
Die Zukunft des Glaubens. Sechs Kapitel über Eschatologie, Stuttgart 1992 (čes. Perspektiva víry. Úvod do eschatologie, s J. Veselým jako autorem 7. kap., 1992);
Der Brief des Paulus an die Epheser, Leipzig 1992;
Řecké dědictví v Orientu. Helénismus v Egyptě a Sýrii, 1993;
Literární a teologický úvod do Nového zákona, 1993;
Apoštolské vyznání víry, 1994;
Theologie der lukanischen Schriften, Göttingen 1997;
Bibelauslegung als Theologie (s J. B. Součkem), Tübingen 1997 (vybrané práce);
Ježíš Nazaretský: historický obraz a jeho interpretace, 2005;
List Efezským, 2005;
Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních otázek jazyka k výkladu bible (s kol. autorů), 2005;
Má to smysl (rozhovory nad Biblí s P. Vaďurou), 2012.
Dále publikoval skripta, studijní texty apod.

Sborníky:
„Anfang des Evangeliums“. Zum Problem des Anfangs und des Schlusses des Markusevangeliums, Die Kirche des Anfangs. Festschrift (FS) H. Schürmann, ed. R. Schnackenburg, J. Ernst, J. Wanke, Leipzig –Freiburg 1978 (český výtah Počátek evangelia. K problému počátku a konce Markova evangelia, Studia et textus curante J. A. Comenii facultate theologica – SAT 1987);
Über die sog. individuelle Eschatologie der Gnosis, Studien zum Menschenbild in Gnosis und Manichäismus, ed. P. Nagel, Halle (Saale) 1979;
Greek Philosophy in the Apostle Paul`s Letter to the Colossians, Concilium Eirene 1983;
Die gnostische Soteriologie in theologischer und soziologischer Sicht, Religionstheorie und politische Theologie II: Gnosis und Politik, ed. J. Taubes, Paderborn – Wien 1984;
Das Markusevangelium. Literarische Einleitung mit Forschungsbericht, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II/25/3, ed. H. Temporini, W. Haase, Berlin – New York 1985;
Lukas 15,11–32 und die lukanische Soteriologie, Christus bezeugen (FS W. Trilling), ed. K. Kertelge, T. Holtz, C. P. März, Leipzig – Freiburg 1989 (čes. výtah Luk.15,11–22 a Lukášovo pojetí spásy, KřR 1989);
Strategies of Social Formation in the Gospel of Luke, Gospel Origins and Christian Beginnings (FS J. M. Robinson), ed. Ch. W. Hedrick, J. T. Sanders, H. D. Betz, Sonoma Ca 1990 (jiná verze Communio viatorum1992);
K metodologii religionistiky, Stav a perspektivy studia náboženství v Československu, 1990;
Český ekumenický překlad Písma, Česká bible v dějinách evropské kultury, 1994;
Probleme biblischer Theologie, The Bible in Cultural Context, 1994;
Griechische Sprichwörter im Neuen Testament, Tradition und Translation (FS C. Colpe), Berlin – New York 1994;
Die Bedeutung des Markusevangeliums für die Entstehung der christlichen Bibel, Text and Context (FS L. Hartman), ed. T. Fornberg, D. Hellhom, Oslo – Copenhagen – Stockholm – Boston 1995;
Antigone und Jesus. Opfer und Hoffnung, Geschichte – Tradition – Reflexion III (FS M. Hengel), Tübingen 1996;
Was ist (die biblische) Exegese? Wege zum Verständnis (FS Ch. Demke), Leipzig 1997.

Časopisecké příspěvky:
Das Magische in den Attismysterien, LF 1962;
Der Epheserbrief und gnostische Mysterien, Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft (ZNW) 1962;
Jesus, Glaube, Christologie, s J. L. Hejdánkem, Theologische Zeitschrift 1962 (čes. ThP KřR1962);
Das sog. Evangelium Veritatis und die Anfänge des christlichen Dogmas, Folia philologica 1964;
Der Ursprung der Gnosis, Kairos 1967 (čes. První období gnose, ThP KřR 1967, přetištěno r. 1995 a 1997);
Gnosis als Weltreligion and als Häresie, Numen 1969;
Die Romfahrt des Paulus und der antike Roman, ZNW 1973;
Die Bedeutung der griechischen Mystik, Helikon 1971–1972;
Probleme biblischer Theologie, Theologische Literaturzeitung 1981;
Der irdische Jesus im Johannesevangelium, New Testament Studies (NTS) 1984 (čes. Pozemský Ježíš v Janově evangeliu, KřR 1982);
Das theologische Problem der neutestamentlichen Pseudepigraphie, Evangelische Theologie (EvTh) 1984 (čes. Teologický problém novozákonních apokryfů, SAT VIII/1987);
Zur Entstehung der Evangelien, NTS 1986;
Neutestamentliche Ethik und die Probleme ihrer Darstellungen, EvTh 1990;
The Problem of Biblical Theology, Horizons in Biblical Theology 1993;
„From a Puppy to the Child“. Some Problems of Contemporary Exegesis Demonstrated from Mark 7.24–30 Par., NTS 1995;
Mužové athénští. Sk 17,16–34 a funkce teologické fakulty v rámci univerzitních věd, Teologická reflexe 1996;
Jesus als Metapher Gottes. Zur Kritik einer These, EvTh 1997;
◦ dále publikoval exegetické práce, přes stovku recenzí a slovníková hesla. Podílel se na českém ekumenickém překladu bible, v l. 1977–1984 jako předseda novozákonní skupiny.

Literatura:
◦ Who is who in Biblical Studies and Archeology, 1982, 1994;
◦ sb. Kristus a dějiny, 1987;
◦ R. Stuhlmann: Ein Impuls mit unübersehbarer Wirkung. Petr Pokorný's Entwurf zur Entstehung der Christologie, EvTh 1987;
◦ ČBS, 1992;
◦ 75 let EBF v Praze, 1994;
◦ J. Mamula: P. P. sedmdesátník, Český bratr 7/2003;
◦ J. Roskovec: P. P. osmdesátníkem, Český bratr 5/2013.

a