Štefan Polakovič

* 22. 9. 1912 Chtelnica pri Piešťanoch

† 29. 11. 1999 Buenos Aires (Argentina)

Dizertáciou Problém osudu ukončil v r. 1939 štúdium filozofie a teológie na Lateránskej univerzite v Ríme. So vznikom Slovenského štátu sa namiesto vedeckej práce aktívne venoval ideológii. Stal sa pracovníkom Úradu propagandy, kde pôsobil v oblasti mediálnej politiky. S transformáciou Komenského univerzity r. 1940 na Slovenskú univerzitu v Bratislave bol P. režimom vnucovaný ako ideologický strážca jej FF. Fakulta ho napriek sústavnému tlaku vlády neprijala a jeho habilitáciu zhodnotila negatívne. Ako nástroj režimu fungoval P. aspoň v redakcii Filozofického zborníka Matice slovenskej a vo Filozofickom odbore MS. Na sklonku vojny ako kľúčový ideológ režimu emigroval. Po dobe hľadania sa usadil v Argentíne, kde sa venuje filozofickej práci.

Od počiatkov svojej tvorby bol hlboko ovplyvnený katolíckou filozofiou M. Blondela a stal sa neúnavným propagátorom blondelizmu na Slovensku. Blondelovská bola jeho prvá kniha Il problema di destino, ktorá vyšla ešte v Ríme; aj začiatok činnosti P. vo Filozofickom zborníku MS možno spájať s uvádzaním blondelizmu do slovenskej filozofie. V súvislosti so vznikom Slovenského štátu hľadal novú dimenziu filozofie v jej praktickom dopade na každodenný život národa, na jeho aktuálne formovanie. Inšpiroval sa teoretikmi nacizmu a svoju pozornosť obrátil najmä na J. Tisa a V. Tuku. Odtiaľ vyrástla jeho teória národa. Odpočiatku bola výrazne zideologizovaná – poznačená príklonom k autoritárstvu, katolíckemu totalitárstvu, v ktorom videl jedinú možnosť plnej sebarealizácie slovenského národa. Nekompromisne odsudzoval všetky slabosti a nejednotnosť, sprievodné javy demokracie a liberalizmu, volnomyšlienkárstvo akéhokoľvek typu, ktoré boli pre P. potenciálnym nebezpečenstvom pre uskutočnenie Božieho zámeru s národmi. Od začiatku 70. rokov zaznamenávame u P. v oblasti teórie národa výrazný myšlienkový posun v prehodnotení viacerých kedysi kategoricky postulovaných ideí. V súčasnej dobe pracuje na svojom novom koncepte primordialistickej teórie národa, ktorá je aj naďalej ovplyvnená blondelizmom, ďalej štúdiom štúrovského odkazu a hispanoamerickým mysticizmom, je to však súčasná teória národa, postavená na kulturologickej báze. P. diela vychádzajú v španielčine, angličtine, slovenčine. Od r. 1990 prispieva do časopisu Filozofia (SAV). – P. blondelovskú knihu z r. 1939 privítal vo Vychovatelských listoch J. Kratochvil, a to ako knihu, napísanú z pozícií prehĺbujúcich tradičnú kresťanskú (tomistickú) filozofiu a ukazujúcich cestu k riešeniu aktuálnych spoločenských problémov.

Bibliografie:
Il problema di destino, Roma 1939;
K základom slovenského štátu, 1939;
Slovenský národný socializmus, 1941;
Tisova náuka, 1941;
Z Tisovho boja, 1941;
Úvod do filozofie, 1941;
Slovenské národné vyznanie (anonymne), 1942;
Warum eine freie Slowakei? 1942;
Vývin základných myšlienok slovenskej politiky, nedat.;
Náš duch, 1943;
O pojem filozofie, 1944;
Začiatky slovenskej národnej filozofie, 1944;
Na prelome dvoch období, Buenos Aires (BA) 1952;
Qué es una nación? BA 1976;
La formación del ser nacional, BA 1978;
La clave para obra de Ernesto Sabato, BA 1981;
Teoriá de la nación, BA 1982;
Obnova národa duchom Štúra, nedat.;
Vidiny o slovenskom národe, Hamilton – Ont. Kanada – BA 1982;
Čo je národné bytie? Hamilton – Ont. Kanada 1982;
Za život národa – za trvanie štátu, BA 1985;
Pensando la nación, BA 1986.

Časopisecké příspěvky:
Úvod do blondelizmu I–II, Filozofický zborník (FZ) 1940–41;
Na cestu, FZ 1940;
Slovenský národný socializmus, FZ 1940;
Národ a kultúra, Filozofia (F) 1990;
Kultúra je záležitosťou národa, F 1992;
Úvod do náuky o národoch, F 1993.

Literatura:
◦ J. Kratochvil: Slovenský obhájce filosofie Blondelovy, Vychovatelské listy 1939;
◦ M. Goňcová: K formovaniu ideológie tzv. slovenského národného socializmu, Sb. VA v Brně, 1991;
◦ T. Münz: Nacionálna otázka u katolíckych teológov za Slovenského štátu, Filozofia (F) 1992;
◦ T. Münz: Náboženská filozofia na Slovensku v prvej polovici 20. storočia, F 1994;
◦ T. Münz: Filozofia života Š. P. a Svätopluka Štúra, F 1995;
◦ J. Balážová: Primordialistická koncepcia národa Š. P., F 1995.

jb, vg