Karel Pstružina

* 23. 1. 1941 Ostrava

V r. 1967 absolvoval studium filozofie a politické ekonomie na FF UK. V r. 1979 ukončil externí aspiranturu a získal titul CSc.; v r. 1981 se habilitoval. Od r. 1967 vyučuje na VŠE v Praze, od r. 1981 je vedoucím katedry filozofie. V odborné práci se zaměřil nejprve na metodologii vědeckého poznání, později zejména na studium filozofických problémů lidského myšlení ve vztahu k tvořivosti a vývoji vědeckého poznání a na filozofické aspekty kognitivních věd. K této problematice publikoval řadu prací a vystoupil na světových vědeckých kongresech. Byl rovněž pozván k přednáškám na přední evropské univerzity (Oxford, Cambridge, Edinburgh, Hamburg, Mnichov, Heidelberg, Moskva, Dubrovnik).

Bibliografie:
Úvod do metody myšlení pro ekonomy (spoluautor), 1972;
Wstep do metody myszlenia ekonomicznego (spoluautor), Wroclaw 1979;
Ekonomické myšlení a poznání II. Filosofické problémy ekonomického vědomí (spoluautor, skriptum), 1982;
Ekonomické myšlení a poznání III. Povaha myšlení (spoluautor, skriptum), 1984;
Svět moderního myšleni (spoluautor), 1985;
Věda v životě soudobé společnosti (spoluautor), 1986;
Ekonomické myšlení a poznání V. Dějiny myšlení (skriptum), 1988;
Propedeutika filosofická (skriptum), 1991;
Etudy o mozku a myšlení (skriptum), 1994;
Postavení člověka v dějinách (skriptum), 1996.

Sborníky:
Philosophische Methodologie und Gesellschaftserkenntnis, Methodologie des Gesellschaftliches Wissenschaften, Berlin 1988;
V. I. Vernadskij, Mají dějiny smysl? 1988;
The Nature of our Thinking, ANPA Proceedings, Cambridge 1989;
A New Way of Science – a New Type of Racionality, ANPA Proceedings, Cambridge 1995.

Časopisecké příspěvky:
Mozek – myšlení – věda, Teorie rozvoje vědy 1987;
Foundation of Theory of Thinking, Teorie rozvoje vědy 1987;
Towards a Structure of Consciousness and Thinking, Acta Oeconomica Pragensia 1988;
Myšlení – jednota objektivní a subjektivní dialektiky, FČ 1988;
How do Scientists Work? ANPA 1989, č. 2 (Stanford University Press);
Filosofie a kognitivní věda, FČ 1990;
O toleranci, ČM 1991;
Úvaha o filosofii a počítačích, I–92/11;
Úvahy nad Hamletem, E–Logos 93;
Struktura myšlení a tvorba vědeckých hypotéz, FČ 1993;
Determinace a integrátoři, Systémová analýza 1994;
REM–sleep and Hypothesis, E–Logos 94.

a