Eduard Radvan

* 30. 3. 1947 Ždánice

Po maturitě na SVVŠ v Kyjově (1965) studoval na FF MU filozofii a češtinu (1965–70); PhDr. 1974, CSc. 1982. Začal učit na středních školách (1970–71 v Letovicích, 1971–73 gymnázium v Třebíči). V l. 1973–90 vyučoval marxistickou filozofii na PedF MU nejprve jako odborný asistent, od 1986 jako docent. Od r. 1990 přednášel na katedře na katedře společenských věd Vojenské akademie v Brně a posléze na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Publikoval ve sbornících příspěvky k otázkám přirozeného práva a k pojetí člověka a společnosti v tomismu a neotomismu. Zajímá se o problematiku politiky, moci, války a míru ve filozofické tradici, o otázky politického myšlení, zkoumá místo a funkce ozbrojené síly při zajišťování bezpečnosti národa, státu, lidstva. Uveřejnil řadu skript pro potřeby studentů vojenských vysokých škol.

Bibliografie:
Člověk v římskokatolické filosofii, 1986;
Filosofické problémy války, míru a armády (spoluautor), 1991;
Filosofie a filosofické problémy bytí, 1992;
Válka a mír v mytologii, antické filosofii a středověkém myšlení, 1993;
Válka a mír v moderním a soudobém myšlení, 1993;
Problém poznání, 1994;
O válce a míru, 1995;
Armáda a společnost, 1996.

Sborníky:
O společenskovědní, zejména filosofické kultivaci, Sb. k pedagogické konferenci Vzdělávání vojenských profesionálů jako teoretický a praktický problém AČR, 1995;
O politickém myšlení v dnešní krizi, Ozbrojené síly v mírovém půlstoletí. Sb. z mezinárodní konference ERGOMAS 1995, 1996;
Zagadnienie bezpieczenstva i zadania wojsk w czasie pokonywania sytaucji kryzysowych, Problemy bezpieczenstva w myśli spolecznej i wojskowej, Warszawa 1996;
K otázce bezpečnosti a úloze vojenství při překonávání krizových situací, Problémy bezpečnosti ve společenskovědním a vojenském myšlení, 1996;
Úloha vojenství při překonávání krizových situací, Politické a vojenské aspekty zajištění bezpečnosti České republiky, 1997.

Časopisecké příspěvky:
K některým problémům v pojetí přirozeného práva u Th. Hobbese, SPFFBU 1976–77, B 23;
K otázce pojetí člověka v tomismu a neotomismu, SPFFBU 1983, B 30;
Pojetí svobody v římskokatolické filosofii, SPFFBU 1985, G 29;
Pojetí přirozeného zákona v římskokatolickém učení, SPFFBU 1986, B 33;
Mír a politické myšlení v jaderném století, Morálka a mravní odpovědnost, Sb. VA v Brně 1991, řada C;
War and peace in the break of Millenary, Sb. mezinárodní konference CATE 1993;
Gnoseologický přístup ke světu a jeho varianty, Sb. VA v Brně 1995, řada C;
Problém krize a cesty jejího překonávání, Sb. mezinárodní konference CATE 1995;
Komplexnost profesní přípravy vojáka, Vojenské rozhledy 1996;
Politická morálka nezainteresovaných, Filosofická kritika jako metodologické východisko zkoumání války a míru, Sb. VA v Brně 1997, řada C–D.

a