Noemi Rejchrtová

* 1. 11. 1940 Praha

Rozená Benešová. – Dálkově vystudovala FF UK, spolu s manželem Luďkem R., evangelickým farářem (řádné studium jim tehdy nebylo režimem umožněno). V r. 1973 získala doktorát filozofie a začala pracovat na katedře církevních dějin Komenského ETF v Praze, pod vedením profesora A. Molnára. V r. 1984 se habilitovala studií o českém utrakvismu doby jagellonské. V l. 1990–93 pracovala v Historickém ústavu AV ČR, aniž přerušila pedagogické působení na ETF UK. V r. 1994 byla jmenována profesorkou a vedoucí katedry.

Odborně se specializovala na českou reformaci, na témata pozdního husitství (utrakvismus), kalvinizované Jednoty bratrské (a politických důsledků: rozpoutání třicetileté války) a částečně na komeniologii. Přednášela a publikovala i studie přesahující tuto problematiku. Sbírá materiál pro syntetický, kritický obraz českého evangelictví. – Její filozofie je velmi prostá: žijeme „pouhou milostí“. Shoduje se plně s filozofií Pavla z Tarsu, Aurelia Augustina, Martina Luthera, Blaise Pascala ad. To jí nebrání kriticky sledovat selhávání církve v dějinách. Nejkritičtější je ke své vlastní (protestantské) odnoži církve obecné, ačkoliv nepřestává zdůrazňovat její nezanedbatelná specifika.

Bibliografie (z díla):
Slovem obnovená. Čtení o reformaci (s A. Molnárem, L. Rejchrtem), 1977;
Karel Starší ze Žerotína. Z korespondence, 1982;
Václav Budovec z Budova, 1984;
Jan Amos Komenský: O sobě (s A. Molnárem), 1987;
Comenius und der Aufstand der böhmischen Stände, Comenius und der Weltfriede, ed. W. Korthaase, Berlin 2005.

Sborníky:
◦ Judaismus – křesťanství – islám, 1994.

Časopisecké příspěvky:
◦ Komenský a stavovské povstání, ČČH 1990, č. 1, 2;
◦ Kněžství a biskupství v Jednotě bratrské, in My kážeme Krtista ukřižovaného. Sb. k narozeninám A. Ulricha, 1990;
◦ Sondy do postilní literatury pokompaktátního (či předbělohorského) utrakvismu, Folia istorica Bohemica, 1991;
ČČH, Communio viatorum, Kostnické jiskry, KřR.

Edice:
◦ J. A. Komenský: Opera omnia 3, 9 (spolupráce), 1978, 1989;
◦ Směřování. Sb. k šedesátinám Amedea Molnára (aut. úvod. kapitol), 1983;
◦ Václav Budovec z Budova: Antialkorán, 1989–90;
◦ Acta reformationem bohemicam illustrantia (Traktáty husitských autorů Petra Chelčického, Václava Korandy ml., Jana Bechyňky);
◦ Studia et textus curante J. A. Comenii facultate theologica;
◦ Angelus Pacis: Festschrift für Frau Professor Dr. Noemi Rejchrtová gewidmet vom Kreis Ihrer Freunde und Schüller, red. P. B. Kůrka, 2008.

a