Augustín Riška

* 29. 4. 1935 Brodské

Po maturite na III. štátnom gymnáziu v Bratislave (1953) a po roku štúdia geológie na UK v Prahe si zapísal na FF KU v Bratislave filozofiu so zameraním na logiku. Po promovaní r. 1959 sa stal členom Kabinetu metodológie vied, r. 1962 asistentom na katedre logiky a metodológie vied na FF KU, kde pôsobil až do odchodu do USA r. 1969. Doktorát z filozofie (logiky) získal r. 1967. Od októbra 1967 až do januára 1969 bol štipendistom v rámci Humboldtovej nadácie v Nemecku na mníchovskej univerzite (Philosophisches Seminar II). R. 1967 sa zúčastnil na III. Medzinárodnom logickom kongrese v Amsterdame a r. 1968 na XIV. Medzinárodnom filozofickom kongrese vo Viedni. Od februára 1969 do júna 1969 pôsobil ako „research professor“ na Wisconsinskej univerzite (Madison, Wisconsin; Humanities Research Institute). Ve šk. r. 1969–70 učil logiku a filozofiu vedy ako hosťujúci profesor na Pennsylvánskej štátnej univerzite (State College). Od septembra 1970 až dodnes učí filozofiu na St. John's University v New Yorku (od r. 1973 na jej Staten Island Campuse) ako Associate Professor. Je členom Americkej filozofickej asociácie, Americkej katolíckej filozofickej asociácie, Spoločnosti pre vedu a umenie a iných profesionálnych združení. Aktívne sa zúčastnil na mnohých svetových a amerických filozofických konferenciách. Od r. 1990 sa aktívne podieľa aj na činnosti v oblasti filozofie na Slovensku a v Českej republike (zahraničný člen redakčných rád, konzultant a prekladateľ).

Takmer od začiatku štúdia filozofie sa jeho výskum zameral na logiku a metodológiu vied. Problémom definície venoval svoju dizertáciu (1959), z ktorej vyšla aj jeho prvá časopisecká publikácia; vo svojej doktorskej dizertácii (1966) skúmal problémy logickej závislosti a nezávislosti (inferenčnej, funkčnej a kauzálnej). Veľkú pozornosť venoval otázkam logickej sémantiky a pragmatiky a pripravoval zborník klasických prác z logickej sémantiky (spolu s P. Cmorejom), ktorý nevyšiel z politických dôvodov. Niektoré z jeho vtedajších prekladov sa publikovali v Bratislave r. 1992 (Frege) a 1995 (Tarski). Ešte pred odchodom do USA preložil do slovenčiny niektoré práce R. Carnapa, ktoré vyšli v Antológii z diel filozofov IX (1968), a vydal knihu Metodológia a filozofia (1968). V tomto období spolupracoval aj s matematickými lingvistami. Po odchode do USA rozšíril svoju pozornosť na dejiny filozofie (vrátane americkej filozofie) a na logickú epistemológiu (knowledge by acquaintance). Pokračoval v publikačnej činnosti v oblasti filozofickej logiky, ako aj v činnosti prekladateľskej (prel. z češtiny do angličtiny spis K. Berky Měření, 1983). Po r. 1990 vydal na Slovensku informatívnu knihu o americkej filozofii (1996) a preklad knihy S. Kripkeho Naming and Necessity. Je zástancom filozofického realizmu v aristotelovskom poňatí a uprednostňuje analytické metódy.

Bibliografie:
Metodológia a filozofia, 1968;
Americká filozofia: Od Peircea po Quina, 1996.

Sborníky:
Rudolf Carnap, Ludwig Wittgenstein, Antológia z diel filozofov IX, ed. J. Bodnár, 1968;
Toward an Explication of the Concept of Dependence, Philosophica FF KU, 1969;
Causality in Our Century, God and the Contemporary Philosophy, ed. S. A. Matczak, 1977;
Wittgenstein and the Problem of Naming, Proceedings of the 3rd International Wittgenstein Symposium, 1979;
Empirical Realism, Proceedings of the American Catholic Philosophical Association 1985;
Identity and Relation, in Fernando Rielo: Poeta y filosofo (Poet and Philosopher), Madrid 1991;
The Concept of Geneticity, in F. Rielo and A. N. Whitehead, Actas del Congreso BERESIT II, Toledo 1992.

Časopisecké příspěvky:
Niektoré problémy skúmania definícií, SFČ 1959;
Teória modelov a použitie logického aparátu, Otázky marxistickej filozofie (OMF) 1964;
Logické zákony a „hovorenie o svete“ (s P. Cmorejom), OMF 1965;
Towards a Typology of Courtesy in Language (s L. Altmannom), Anthropological Linguistics 1966;
O logickej pragmatike, Filozofia (F) 1966;
Intenzia a význam, F 1967;
Leibnizovská logika a jej vplyv, F 1967;
The Partition of Space in Nimboran (s L. Altmannom, Z. Domotorom), Beiträge zur Linguistik und Informationsverarbeitung 1968;
The Representation of Space in the System of Slovak Prepositions (s L. Altmannom, Z. Domotorom), Jazykovedný časopis 1968;
Linguistic Method, The Journal of Critical Analysis 1971;
Methodology and Philosophy, Metaphilosophy 1972;
The „A Priori“ in Ingarden's Theory of Meaning, Analecta Husserliana 1974;
Philosophy of Logic and Logic of Philosophy, Communication and Cognition 1975;
Language and Logic in the Work of Roman Ingarden, Analecta Husserliana 1976;
Knowledge by Acquaintance Reconsidered, Grazer Philosophische Studien 1980;
A Logical Theory of Objects, The Monist 1982;
Súčasná americká filozofia: pohľad zvnútra, F 1990;
Whitehead as a Logician, Organon F 1994.

Překlady:
◦I. Narski: Súčasný pozitivizmus, 1963;
◦ R. Carnap: Filozofia a logická syntax, 1968;
◦ R. Carnap: Empiricizmus, sémantika a ontológia, 1968;
◦ R. Carnap: Testovateľnosť a význam (1. kap.), 1968;
◦ R. Carnap: Logické základy pravdepodobnosti (1. kap.), 1968;
◦ K. Berka: Measurement: Its Concepts, Theories and Problems, 1983;
◦ G. Frege: O zmysle a denotáte, 1992;
◦ A. Tarski: Sémantická koncepcia pravdy a základy sémantiky, 1995;
◦ S. Kripke: Pomenovanie a nevyhnutnosť, 1997.

Literatura:
◦ Interviews: O americkej a slovenskej filozofii, Kultúrny život 1990;
◦ W. V. Quine: Replies to Prof. Riska's Eight Questions, Filozofia 1992.

a