Vladimír Ruml

* 20. 5. 1923 Lysá nad Labem

† 1993 Praha

Vystudoval gymnázium. V době okupace byl ilegálně činný a byl vězněn v Terezíně. V l. 1945–50 studoval na FF UK, 1948–52 byl asistentem na VŠP, 1952–57 a 1963–68 působil ve FÚ ČSAV (1963–68 jako jeho ředitel), 1958–63 v Institutě společenských věd ÚV KSČ, po 1972 v ÚML ÚV KSČ. V l. 1973–89 byl předsedou Socialistické akademie. V r. 1967 získal hodnost DrSc., v r. 1977 byl zvolen za člena korespondenta ČSAV. Jako jeden z předních oficiálních marxistických teoretiků se aktivně podílel na řízení práce ve filozofii. Po léta byl členem redakční rady Nové mysli a redakční rady FČ (v l. 1956–64 jejím předsedou).

Zájem o řešení gnozeologicko-metodologické problematiky v duchu „marxistického scientismu“ spojoval s marxistickou kritikou západní filozofie (Základní otázky filozofie logického pozitivismu, stať Kritický racionalismus a poznání společnosti aj.) a s polemikami proti „revizionistickým“ tendencím v české marxistické filozofii, resp. s vytyčováním „aktuálních úkolů“ filozofie ve službách strany.

Bibliografie:
O předmětu filozofie, 1959;
Komunismus a inteligence, 1961;
Základní otázky filosofie logického pozitivismu, 1962 (něm. 1965);
Ideově politický odkaz Slovenského národního povstání a jeho aktuální význam, 1974;
Pozitivismus a vědecké poznání (s M. Buhrem, H. Horstmannem), 1976;
Marxisticko-leninská filozofie – filozofie komunismu, 1978.

Sborníky:
Aktuální význam Leninova filozofického odkazu, Marxistická filozofie a naše dnešní politika, 1959;
◦ Materialistická dialektika a dnešní problémy socialistické výstavby, 1959;
Astronomie a světový názor, Filozofie a přírodní vědy, 1961;
K otázkám vědy jako výrobní síly, Teoretické podněty XXII. sjezdu KSSS, 1963;
Positivistische "Philosophie der Wissenschaft" im Lichte der Wissenschaft, Zur Kritik der bürgerlichen Ideologie, Berlin 1973.

Časopisecké příspěvky:
Jednota logického a historického v materialistické dialektice, FČ 1955;
Lenin a dnešek, FČ 1959;
K dialektice konečného a nekonečného, s J. Hermachem, FČ 1961;
Aktuální problémy leninské teorie odrazu, FČ 1970;
Věda, revoluce a humanismus, Věda a ideologie, FČ 1973;
Teoreticko-poznávací problematika u Kanta a v logickém pozitivismu, FČ 1974;
Empirie a teorie v poznání společnosti, FČ 1975;
Kritický racionalismus a poznání společnosti, Poznání jako historický proces, FČ 1978;
Marxismus-leninismus – ideově teoretický základ praktické politické činnosti KSČ, FČ 1981;
Prostor a čas jako kategorie filozofie a speciálních věd, FČ 1982;
Věda jako hodnota a hodnota vědy, Jednota vědy a revoluce v díle K. Marxe, Dialektika poznání socialistické společnosti, FČ 1983;
Komunismus je bojovný humanismus, Nová mysl 1983;
K některým otázkám vývoje marxisticko-leninské filozofie, FČ 1985.

Literatura:
◦ Životní jubileum dr. V. R., DrSc., FČ 1973;
◦ KjK, 1991;
◦ K. Mácha: GuV IV/1, 1996.

jc