Tatiana Sedová

* 13. 11. 1953 Bratislava

Po maturite na gymnáziu I. Horvátha v Bratislave (1972) študovala filozofiu na FF KU. Po absolvovaní štúdia bola rok internou ašpirantkou na katedre marxisticko-leninskej filozofie; v r. 1984 obhájila dizertáciu Štruktúra konania. V r. 1978–87 pracovala ako odborná asistentka na oddelení filozofie ÚML KU. Od r. 1987 pôsobí na FÚ SAV. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa orientuje na problematiku analytickej teórie konania (deskripcia, konceptuálny aparát, intencionalita), metodológiu sociálneho poznania (explanácia, chápanie, racionalita) a niektoré problémy sociálnej filozofie a epistemológie. Je činná aj ako publicistka. V současné době působí jako profesorka FF Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici.

Bibliografie:
Úvod do filozofie sociálneho poznania, 2000.

Sborníky:
Zur Charakteristik des Zieles als eines konstruktiven Elements des Handels, Philosophica, 1985;
Novopozitivizmus ako filozofia vedy, Filozofické a metodologické otázky matematicko-fyzikálnych vied, 1990;
The Spiritual Function of Intelectuals: Culture, Values and Power, Culture Heritage and Contemporary Change in Central and Eastern Europe, Washington 1991;
Zum Begriff Mitteleuropa: Mythos oder Tradition? Jenseits der Grenzen, Wien 1992;
Das Problem der Kausalität bei I. Hrusovský und Impulse des Wiener Kreises, Wien – Berlin – Prag. Der Aufstieg der Wissenschaftlichen Philosophie, Wien 1993;
Plädoyer für die Rationalität von Wissenschaft und Philosophie, Science and Philosophy in Shaping Modern European Culture I–II, 1994;
Ist Mitteleuropa ein Projekt oder bloße Chimäre? Föderale Perspektiven für Europa, Münster 1995.

Časopisecké příspěvky:
K niektorým aspektom pojmu konania, Filozofia (dále F) 1986;
K explanácii a chápaniu v historickom a sociálnom poznaní, F 1987;
Chápanie ľudského správania, F 1988;
Explanácia a chápanie v humanistike: kontroverzia alebo komplementarita?, Princípy racionality a kritériá racionálneho konania, F 1989;
Ideológia, moc a idea poriadku, F 1990;
Liberalizmus, vlastníctvo a moc u Locka, F 1991;
Postmoderná situácia a situácia postmoderny, Organon F 1994;
V tieni postmoderny, Organon F 1995;
Posledná konfrontácia. Odpoveď M. Marcellimu, Organon F 1996;
K explanačnej sile interpretativizmu v sociálnom poznaní, F 6/2000;
Rortyho zrkadlo, F 7/2000;
K povahe sociálneho faktu a sociálnej reality, Filosofický časopis, 3/2001;
Konštruktivizmus jako filozofia a sociológia vedy: Problémy, možnosti, limity, F 9/2007;
O interpretácii z pohľadu filozofie jazyka, F 4/2008;
Konštruktivizmus, konštrukcia a pluralita svetov, F 2/2008;
K pojmom ľudskej prirodzenosti a kultury a k ich funkcii v sociálnom poznaní, F 8/2008;
K predpokladom a súvislostiam faktu v sociálnom poznaní, F 7/2009;
Návrat psychologizmu. Pandorina skrinka, alebo nové inšpirácie pre filosofiu?, F 8/2010;
K niektorým aspektom interpretativizmu v sociálnom poznaní, F 8/2011;
Várossove pohľady na filozofiu – pokus o rekonštrukciu, F 2/2014;
O zle, násilí, ich vzťahu a odlišnosti – traja autori, tri perspektívy, F 9/2014;
Sociálna teoria a sociálna realita. (Nad knihou F. Novosáda: Čo? Ako? Prečo?), F 3/2015;
Na margo poznávacej stratégie v sociálnom poznaní, F 8/2016;
K metodologickému významu pojmu kultury, F 8/2017.

a