Ján Šefránek

* 25. 4. 1942 Martin

Štúdium ukončil filozofie na FF KU v Bratislave r. 1964. V r. 1965–70 pracoval na katedre filozofie na PřF tej istej univerzity (charakteristické je, že za ten krátky čas katedra existovala pod viacerými názvami). Od apríla 1970 vo filozofii nepôsobí.

Orientoval sa na filozofickú logiku, analytickú teóriu poznania a filozofiu vedy. V útlej knižke Logika, jazyk a poznanie sa pokúsil podať elementárny a systematický úvod do analytickej teórie poznania. (Je to jedna z mála knižných publikácií vydaných v Československu v r. 1949–89, ktorá je explicitne písaná z pozícií inej ako marxistickej filozofie.) Komplex problémov, na ktoré sa koncentroval, možno charakterizovať ako zdôvodňovanie platnosti poznatkov sformulovaných v jazyku. V tej súvislosti sa venoval spôsobom, ako transformovať základný jazyk tak, aby bol vhodný na formulovanie (intersubjektívne overiteľných) poznatkov. Poznatky a ich zdôvodňovanie študoval na idealizácii vedeckej teórie (reprezentovanej v tvare axiomatickej teórie, v prípade empirických teórií interpretovanej ako hypoteticko-deduktívnej). V tomto rámci sa venoval problémom analytických viet a empirickej zmysluplnosti. Akceptoval pozíciu, podľa ktorej pri analýze problémov je užitočné vychádzať z formálnej rekonštrukcie (idealizácie) vedeckého jazyka a odlíšiť roviny objavu a roviny zdôvodnenia (pri poznávaní). Jeho filozofický postoj možno charakterizovať ako umiernený empirizmus, umiernený konvencionalizmus a umiernený pragmatizmus (ktorý sa prejavuje najmä pri ponímaní empirického jazyka a v otázke zdôvodňovaniu bázových výrokov).

Bibliografie:
Logika, jazyk a poznanie, 1969;
Úvod do logiky a metodológie vedy (skriptum), 1970.

Časopisecké příspěvky:
Úsilie o exaktnú filozofiu (s P. Cmorejom), Filozofia (F) 1966;
Fixovanie významu empirických predikátov, F 1968;
Filozofia vedy a analýza umelých jazykov, F 1968;
Logika a skúmanie kultúry, Osveta 1978, č. 10;
Logická analýza empirických teórií, F 1990;
Duch totality, F 1991;
Úsilie o exaktnú filozofiu (po 28 rokoch), úvodné slovo a vstupy do dialógu, Organon F 1994.

a