František Šmahel

* 17. 8. 1934 Trhová Kamenice

Po maturitě na reálném gymnáziu v Chrudimi (1953) pracoval na dole Jana Švermy v Ostravě (1953–54). V l. 1954–59 studoval historii, romanistiku a archivnictví na FF UK; PhDr. 1959. Po absolvování vojenské služby byl (1961–64) ředitelem Městského muzea v Litvínově a poté (1964–74) vědeckým pracovníkem Historického ústavu ČSAV v Praze; CSc. 1965. V l. 1975–79 pracoval jako řidič tramvají v Praze. V r. 1980 dostal místo historika v Muzeu husitského revolučního hnutí v Táboře. Od r. 1990 je ředitelem Historického ústavu AV ČR. V r. 1991 se na FF UK habilitoval a v r. 1994 tu byl jmenován profesorem historie; DrSc. 1990. V l. 1969–72 byl hlavním redaktorem revue Mediaevalia Bohemica. Přednášel v All Souis College v Oxfordu (1968), na College de France v Paříži (1983), na univerzitách v Lipsku, Bochumi, Bonnu a Marburgu (1985), Kostnici, Bonnu, Berlíně (1991), Bamberku, Fribourgu, Eichstättu, Mnichově (1992), Eichstättu, Mnichově (1993), Londýně, Kostnici, Erlangenu (1995). Je členem Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la Renaissance (od 1965), International Commission for the History of Universities (od 1977), Medieval Academy of America (od 1986), Vědecké rady Středoevropské univerzity pro studium středověku – Budapest College (od r. 1992), Učené společnosti České republiky (od 1995), Royal Historical Society a British Academy (od 1997). Za svou vědeckou práci obdržel řadu uznání, např. Forschungspreis der Stiftung Historisches Kollegium München (1994), Hans-Sigrid-Preis Univerzity v Bernu (1996).

Věnuje se obecným dějinám pozdního středověku se zaměřením na dějiny husitství a rané renesance. V rámci interdisciplinárně pojatého výzkumu se zabývá pozdní scholastikou a pražským sporem o universalia realia.

Bibliografie (z díla):
Humanismus v době poděbradské, 1963;
Jiří z Poděbrad 1464–1964, 1964 (též angl., franc., něm. a rusky);
Jeroným Pražský. Život revolučního intelektuála, 1966;
Pražské univerzitní studentstvo v předrevolučním období 1399–1419, 1967;
Jan Žižka z Trocnova, 1969;
Hranice pravdy, 1969;
Idea národa v husitských Čechách, 1972;
Verzeichnis der Quellen zum Prager Universalienstreit 1348–1500, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdaňsk 1980;
La revolution hussite, une anomalie historique, Paris 1985;
Mistr Jan Hus, 1985 (též něm.);
Husův proces v Kostnici, 1989;
Dějiny Tábora I–II, 1989–90;
Husitská revoluce I–IV, 1993, 21995–96;
Zur politischen Präsentation und Allegorie im 14. und 15. Jahrhundert, München 1994. Spoluautor: Příruční slovník naučný I–IV, 1961–67;
◦ Stručné dějiny University Karlovy, 1964;
◦ Atlas československých dějin, 1965;
◦ Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la Renaissance I–XV, Geneve 1965–84;
◦ El Renacimiento, La Habana 1966;
◦ Tchécoslovaquie ancienne-moderne, 1967 (repr. katalog světové výstavy v Montrealu, též angl. verze);
◦ Dějiny středověku II, 1968;
◦ Historické události. Evropa. Datová příručka (anon.), 1977;
◦ Ilustrovaný encyklopedický slovník I, 1980;
◦ Přehled dějin Československa I–II, 1980;
◦ Lexikon des Mittelalters, München.

Sborníky:
Husitství–humanismus–renesance, Humanistická konference 1966, 1967;
Vzdálená minulost husitství, Naše živá a mrtvá minulost, 1968;
Středověká scholastika jako jako způsob středověkého myšlení, Kultura středověku, 1972, 2. vyd. 1995;
Prolegomena zum Prager Universalienstreit: Zwischenbilanz einer Quellenanalyse, The Universities in the Middle Ages, Leuven 1978;
Husitská „Collecta de probationibus propositionum“ v rukopise SK ČSR VIII F 16, Pocta Dr. Emě Urbánkové 1978;
Role Olomouce v ideových svárech druhé poloviny 15. století, Historická Olomouc a její současné problémy III, 1980;
Contra Bohemos. Česká otázka v evropské politice 1420–31, Soudce smluvený v Chebu, 1983;
Bellum et pax im hussitischen Böhmen, Friedensgedanke und Friedensbewegung am Beginn der Neuzeit, Leipzig 1987;
Die hussitische Komune von Tabor 1420–1422, Jan Hus und die Hussiten in europäischen Aspekten, Trier 1987;
Poggio und Hieronymus von Prag. Zur Frage des hussitischen Humanismus, Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, Köln – Wien 1988;
A l'aube de l'idée oecuménique: la réforme hussite entre Occident et Orient, L'Église et le peuple chrétien dans les pays de l'Europe du Centre-est et du Nord, Roma 1990;
Reformatio und Receptio. Publikum, Massenmedien und Kommunikationshindernisse zu Beginn der hussitischen Reformbewegung, Das Publikum politischer Theorien im 14. Jahrhundert, ed. J. Miethke, München 1992;
Die nationale Frage im hussitischen Böhmen, Deutsche in den böhmischen Ländern, ed. H. Rothe, Köln – Weimar – Wien 1992;
Anticlericalism in Hussite Bohemia, Anticlericalism in Late Medieval and Early Modern Europe, ed. P. A. Dykema, H. A. Oberman, New York – Köln 1993;
Die Prager Universität und der Hussitismus, Die Universität in Alteuropa, ed. A. Patschovsky, Konstanz 1995;
Peter von Cheltschitz und seine Kritik der geistlichen und weltlichen Gewalten, Historica. Series Nova 2/XXXII, 1995;
Das verlorene Ideal der Stadt in der böhmischen Reformation, Jahrbuch des Historischen Kollegs 1995, München 1996;
Das purgatorium sompniatum in der hussitischen Topographie des Jenseits, Eschatologie und Hussitismus, ed. A. Patschovsky, F. Š., 1996;
Tabor als Modell einer Gesellschaftsordnung, Reform von Kirche und Reich zur Zeit der Konzilien von Konstanz (1414–1418) und Basel (1431–1449), ed. I. Hlaváček, A. Patschovsky, Konstanz 1996;
Die Anfänge des Humanismus in Böhmen, Humanismus und Renaissance in Ostmitteleuropa vor der Reformation, ed. W. Eberhard, A. Strnad, Köln – Weimar – Wien 1966;
Die Karlsuniversität Prag und böhmische Humanistenkarriere, Gelehrte im Reich. Zur Sozial- und Wirkungsgeschichte akademischer Eliten des 14. bis 16. Jahrhundert, ed. R. C. Schwinges, Berlin 1996.

Časopisecké příspěvky:
Knihovna Jana z Rabštejna, Zápisky Katedry československých dějin 1958;
Základní problematika renesance a humanismu, ČČH 1959;
Počátky humanismu na pražské univerzitě v době poděbradské, AUC–HUCP 1960;
Knihovní katalogy koleje Národa českého a koleje Rečkovy, AUC–HUCP 1961;
Karlova universita a husitské revoluční hnutí, AUC–HUCP 1963;
Studie k dějinám University Karlovy v letech 1433–1622, AUC–HUCP 1963;
Problémes rattachés aux recherches sur le projet pacifique du roi Georges, Cultus Pacis 1966;
M. Hieronymus von Prag – Forschung ohne Probleme und Perspektive? Historica 1966;
Universalia realia sunt heresis seminaria, ČČH 1968;
Česká anomálie? Úvaha na okraj diskusí o modernosti českého „národa“ a českého „nacionalismu“ ve 14. a 15. století, ČČH 1969;
The Idea of the „Nation“ in Hussite Bohemia, Historica 1969;
Wyclifs Fortune in Hussite Bohemia, Bulletion of the Institute of Historical Research 1970;
Circa universalia sunt dubitaciones non paucae I–III, FČ 1970;
Pramen Jeronýmovy Chvály Svobodných umění, Strahovská knihovna 1970;
Tábor a husitská revoluce: problémy interpretace, Jihočeský sb. historický 1971;
Antiideál města v díle Petra Chelčického, ČČH 1972;
Ein unbekanntes Prager Quodlibet von ca. 1400 des Magisters Johann Arsen von Langenfeld, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 1977;
Polonica ausserhalb des Verzeichnises der Quellen zum Prager Universalienstreit, Studia Medievalia (StM) 1977;
Ein Disputationbehlef aus der Blütezeit der Prager Universalienstreit, StM 1978;
Paris und Prag um 1450: Johannes Versor und seine böhmische Schüler, Studia zródloznawcze 1980;
Kvodlibetní diskuse ke kvestii principalis Michala z Malenic roku 1412, AUC–HUCP 1981;
Jan Hus a viklefské pojetí universalií, AUC–HUCP 1981;
Univerzitní kvestie a polemiky mistra Jeronýma Pražského, AUC–HUCP 1982;
Hus und Wyclif: Opinio media de universalibus in re, StM 1983;
Husitští „doktoři“ jehly a verpánku, Směřování 1983;
Pražský spor o „universalia realia“: nové prameny – nové otázky, SCeH 1983;
Od středověku k novověku: Modi legendi et vivendi, Umění 1984;
Antitéze české kultury pozdního středověku, Ústecký sb. historický 1985;
Organizace a skladba táborské strany v letech 1420–1434, Dvanáct pramenných sond k sociálním poměrům na Táborsku od poloviny 14. do konce 15. století, Husitský tábor (HT) 1986–87;
„Spectaculum fidei“ českomoravské mise Jana Kapistrana, Z Kralické tvrze 1987;
Dva formulářové kusy z husitského Tábora, Táborský archív 1, 1987;
Jan Hus – Heretic or Patriot? History Today 1990;
Silnější než víra: magie, pověry a kouzla husitského věku, SVVP 1990;
Die zweideutige Idee Tabors im hussitischen Böhmen, HT 1994;
Les appareils de la dictature dans la révolution hussite, Historica N. S. 1/XXXI 1994.

a