Josef Šmajs

* 23. 11. 1938 Skvrňov, okr. Kolín

Po maturitě na JSŠ v Uhlířských Janovicích (1956) nastoupil do Ženijně technického učiliště v Litoměřicích (1956–59). Po pětiletém působení u vojenských útvarů studoval na Vojenské akademii (VA) v Brně strojní inženýrství (1964–69) a na FF MU v Brně filozofii (1969–72). V r. 1969 nastoupil na katedru filozofie VA v Brně, v r. 1979 přešel na katedru filozofie FF MU, kde se v r. 1986 habilitoval a v r. 1997 byl jmenován profesorem systematické filozofie. V r. 1996 byl pověřen vedením katedry. Absolvoval několik zahraničních pobytů (Lipsko, Varšava, Moskva, Vídeň). Spolupracuje s ekologickými organizacemi (Ústav pro ekopolitiku, Ministerstvo životního prostředí, International Consulting Committee of the Ecology \& Live Foundation) a ekologicky angažované postoje prosazuje i v odborné práci a ve sdělovacích prostředcích. Od r. 1988 je členem redakční rady FČ, v l. 1990–93 byl členem redakční rady slovenského časopisu Filozofia, v l. 1990–92 pracoval jako předseda redakční rady časopisu EKO, na jehož založení v Brně se podílel.

Dlouhodobě se zabývá filozofickou problematikou techniky, otázkami vztahu přírody a kultury, filozofickými problémy evoluce. Je odborníkem v oboru ekologické filozofie, kterou v 90. letech rozvíjí jako součást své evoluční ontologie. Podstatou nové evoluční ontologie je filozofická tematizace vzniku „řádu z řádu“, tedy teoretické postižení přirozené ontické tvořivosti vesmíru, z níž se po vzniku člověka na Zemi spontánně konstituuje protipřírodní tvořivost a řád kultury. Tento přístup, opřený o poznatky systémových věd (zejména Prigoginovu nelineární termodynamiku), ukazuje, že konflikt globální technosféry s biosférou je nejhlubším ontickým rozporem současnosti, že vyvolává historicky první ohrožení mnohotvárné lidské kultury vůbec. Patrně také proto vzbudily největší ohlas jeho knihy Kultura proti přírodě (1994) a Ohrožená kultura (1995). Druhé vydání Kultury proti přírodě vyšlo v r. 1996, a to v české, anglické a německé mutaci. Ohrožená kultura byla v r. 1995 poctěna Cenou ministra životního prostředí České republiky a její druhé upravené vydání spolu s anglickým a německým překladem vyšlo v r. 1997.

Bibliografie:
Sociální funkce vědy, 1986;
Příroda a kultura (s J. Cetlem, S. Hubíkem), 1990;
Příroda, člověk, kultura, 1993;
Kultura proti přírodě, 1994, 21996, angl. 1996, něm. 1996;
Úvod do ontologie (s J. Krobem), 1991, 21992, 31994;
Ohrožená kultura, 1995, 21997, angl. 1997, něm. 1997;
Konflikt přirozené a kulturní evoluce, 1996;
Evoluční ontologie (s J. Krobem), 2003;
Filozofie – obrat k Zemi, 2008.

Sborníky:
Technika a mikroelektronika, Filosofické a metodologické problémy přírodních a technických věd, 1986;
Two Stages of the Humanisation of Natur, The Philosophical Understanding of Human Beings, 1988;
K povaze a perspektivě evoluce technosféry, Zákonitosti vývoje biosféry a noosféry, 1988;
Ekologický aspekt vědy, Jedinečnost a hodnota pozemské přírody, Věda a ekologický problém, ed. J. Š., 1989;
Fenomén techniky v české filozofii, Kapitoly z dějin české filozofie 20. století, 1992;
K rehabilitaci pojmu přírody, Nad meditacemi věků, 1992;
Ontologický aspekt ekologické krize, Diskusie o ekofilozofii, 1992;
Evoluční hodnota přírody a krajiny, Česká krajina dnes, 1993;
Technology and czech Philosophy, Czech Philosophy in the XXth Century, Washington 1994;
Filozofie a ekologický bod obratu, Spory o charakter ekologickej paradigmy, 1994;
Ontologické akcenty u J. L. Fischera, Hledání řádu skutečnosti, 1994;
K rehabilitaci pojmu přírody, Kultura jako ekologická kategorie, Člověk v ekologické krizi, Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy, 1994;
Člověk a krajina (s R. Květem), Člověk a krajina, 1995;
Nový ontologický základ ekologické politiky a morálky, Svobodná společnost – svobodná morálka, 1995;
Filosofie v ekologickém bodě obratu, Ontologie a politika, Mozaika budoucnosti, 1995;
Vzniká ekologická racionalita? Moderná racionalita II, 1995;
Problém techniky v české filosofii, Česká filozofie ve 20. století I, 1995;
Filozofický výklad hrozby ekologické krize, Základy ekologické politiky, 1996;
Lidská fylogeneze a ontogeneze, Člověk – psychosomatická bytost, 1996;
Dva typy a dvě fáze evoluce krajiny českého venkova (s R. Květem), Krajina jako domov, 1996;
Ohrožená kultura, Literatura a krajina, 1996.

Časopisecké příspěvky:
Vztah přírody a společnosti jako základní ekologický problém, SPFFBU 1982, B 29;
Sociální a antropologické aspekty techniky, Zur Voraussetzungen und Methoden der Kritik der bürgerlichen Konzeptionen der ökologischen Katastrophe, SPFFBU 1983, B 30;
Problém vztahu společnosti a přírody, FČ 1984;
Zur Marxschen Auffassung der Beziehung zwischen der Natur und der Gesellschaft, SPFFBU 1985, B 32;
Zu einigen Aspekten der sozialen Funktion der Wissenschaft, Aus dem philosophischen Leben, Leipzig 1985;
Sociokulturní aspekt vědy, SPFFBU 1986, B 33;
K interpretaci společenské a přírodní stránky techniky, Technika a mikroelektronika, FČ 1986;
Priroda i obščestvo kak determinirujuščije faktory svobody čeloveka, SPFFBU 1986, B 33;
K problému vývoje technosféry, SPFFBU, 1988, B 35;
Proces evoluce techniky, Vesmír 1988;
K logice historického vývoje techniky, FČ 1988;
K podstatě, vývoji a evoluční perspektivě techniky, Filozofia (Bratislava) 1988;
K problému humanizace přírody, SPFFBU 1989, B 36;
Jedinečnost a hodnota pozemské přírody, FČ 1989;
Uznáme jedinečnost pozemské přírody? EKO 1991;
Příroda a kultura – dva řády skutečnosti? FČ 1991, 1992;
Ekologie – etika – politika, EKO 1992;
Ekologická krize a ontologie, FČ 1993;
Ontologie a věda, SPFFBU 1993, B 40;
Philosophical dimension of ecological crisis, Community – Army – Technology – Environment, 1993;
Člověk v environmentální krizi, Životné prostredie 1994;
K rehabilitaci přírody, Kultura – ekologická kategorie? Filozofia 1994;
Co je to ontologie? Evoluční ontologie, FČ 1994;
Filozofie a ekologická krize, Tvar 1994;
Ekologická stránka techniky, Tvar 1994;
Konflikt biosféry a technosféry, Tvar 1995;
Philosophy and the Global Crisis of Culture, Ecology \& Life 1995;
Filozofia a globálna kríza kulúry, Ekológia a život 1995;
Ekologický fenomén techniky, FČ 1995;
Člověk a ekologická transformace kultury, SPFFBU 1995, B 42;
Evoluce a protipřírodní povaha technosféry, Životné prostredie 1995;
Kultura proti přírodě, Ochrana přírody 1995;
K problému hodnot v nynější ekologické krizi, SPFFBU 1996, B 43;
Třikrát o ekologické dimenzi techniky, FČ 5/2000;
Jedenáct tezí k nutnosti nové ontologie. Věnováno O. A. Fundovi k životnímu jubileu, FČ 3/2003;
Mýtus kosmické civilizace a relikt naivity, FČ 2/2004;
Selhávat ve svém východisku, FČ 4/2004;
K ontickému původu a roli sociokulturní informace, FČ 5/2004;
Tři poznámky k dosavadní diskusi o „Nájemní smlouvě“, FČ 3/2006;
Vzdělání jako úcta k Zemi, FČ 3/2006;
K problému evoluční gnoseologie, FČ 2/2007;
Potřebujeme filosofii přežití?, FČ 4/2008;
Nynější krize není ani ekonomická, ani politická, FČ 6/2010;
Proč etika nestačí, FČ 6/2013;
XXIII. Světový filosofický kongres Athény 4.–10. 8. 2013 (s E. Višňovským), FČ 6/2013;
Polemika K problému oživení „zamrzlé“ evoluční ontologie, FČ 5/2014;
Proč přehlížíme fenomén lidské práce?, Studia philosophica 2/2016.

Literatura:
◦ E. Višňovský: J. Š. k životnému jubileu, FČ 6/2008;
◦ V. Moudr: K jubileu J. Š, FČ 6/2013.

a