Gerlinda Šmausová

* 13. 12. 1940 Chranišov

Rozená Goetzová. – Po ukončení JSŠ v Sokolově (1957) pracovala pět let převážně v oblasti osvěty a vzdělávání dospělých. V l. 1962–67 studovala na Fakultě osvěty a novinářství UK sociologii kultury a vzdělávání dospělých (pod vedením prof. J. Klofáče). Po ukončení studia se stala vědeckou pracovnicí na téže fakultě, kde zároveň zahájila aspirantskou vědeckou přípravu. K plánované obhajobě kandidátské práce však již nedošlo. Po srpnových událostech v r. 1968 emigrovala do SRN, kde byla přijata za asistentku na katedře sociologie FF Sárské univerzity v Saarbrückenu. V r. 1972 se stala vědeckou pracovnicí Institutu pro právní a sociální filozofii na PF téže univerzity, kde působí dodnes. V r. 1973 obhájila dizertační práci a získala titul Dr.phil. Začátkem r. 1997 se habilitovala v oboru všeobecná sociologie. V rámci své vědecké činnosti se účastnila řady světových kongresů a konferencí věnovaných sociální a právní filozofii. Od r. 1992 působí jako externí učitel na PF MU v Brně. V l. 1992–95 jako hlavní koordinátorka programu Tempus se zasloužila o rozvoj právní a sociální filozofie v ČR. Kromě toho je členkou několika redakčních rad sociologických a kriminologických časopisů. Angažuje se jako předsedkyně spolku německé vědecké kriminologie a zastává četné funkce v akademické správě Sárské univerzity.

Od r. 1970 vyučuje různé sociologické obory, od dějin sociologie, teorie, metod až po sociologické teorie poznání (zvláště feministickou epistemologii), morálky, normativity a deviantního chování. Součástí jejího badatelského zájmu jsou i sociálně filozofické otázky práva, zvláště trestního. V sociologii práva věnuje pozornost hlavně analýze rozporu mezi normativitou a realitou práva, tzn. mezi jeho nárokem vyjadřovat a chránit všeobecné zájmy všech členů společnosti a faktem, že všechno právo je selektivní již svým původem a zvláště svým působením, ať se jedná o pachatele, ochranu marginalizovaných osob nebo o problémy ochrany přírodního prostředí a zachovávání lidských práv. Tento rozpor nastoluje politicko-normativní problém legitimování a legitimity práva, zvláště trestního a také otázky politické organizace buržoazní společnosti, hlavně ve vztahu k dělbě státní moci. Tato moc se opírá o monopol na výkon legálního fyzického násilí, které podléhá neustálé pozornosti kritické vědy. Tyto problémy řeší ve smyslu tradice Frankfurtské školy, či tzv. kritické teorie zejména J. Habermase, samozřejmě s přihlédnutím k vývoji zvláště systémové teorie N. Luhmanna.

Bibliografie:

Sborníky:
Paragraph 218 StGB-Frauen als Täter und Opfer einer strafrechtlichen Regelung, Paragraph 218 StGB. Dimensionen einer strafrechtlichen Reform, ed. H. Jung, D. Müller, Heidelberg 1983;
Das Strafrecht und die Kriminalität in der Alltagssprache der deutschen Bevölkerung, Opladen 1985;
Formale Gleichheit im Staat, materielle Ungleichheit in der Gesellschaft und Aporien einer gerechten Kriminalpolitik, Alternativen zur Strafjustiz und die Garantie individueller Rechte der Betroffenen, ed. H. Jung, Bonn 1989.

Časopisecké příspěvky:
Vuoto teoretico e servilismo politico nelle richerche „KOL“, La questionne criminale VI., No. 2–3, Maggio-dicembre 1980;
L'image du droit penal et la reproduction idéologique des classes sociales, Deviance et Societé 1982;
La importancia de la „Teorias del sentido común“ en relacion con la reinsercion social de los liberdados, Derecho Penal y Criminologia 1984;
Le legitimazioni tecnocratiche del diritto penale: fuga in avanti nella prevenzione generale, Dei delitti e delle pene 1985;
Gesellschaftliche Modelle in der abolitionistischen Bewegung, Kriminologisches Journal (KJ) 1986;
Politische Kriminalität und Eigentumverhältnisse, KJ 1991;
Physische Gewalt und die Macht des Patriarchats, KJ 1994;
The History of Ideas and Its Significance for the Prison System, Institutions of Confinement, ed N. Finzsch, R. Jütte, Washington 1996.

a