Zdeněk Smetáček

* 15. 6. 1901 Nová Ves u Chotěboře

† 4. 12. 1969 Washington (USA)

V l. 1932–35 byl redakčním tajemníkem České mysli, později členem jejího redakčního kruhu. V l. 1930–34 rovněž přispíval do týdeníku Čin, v němž byl členem redakčního kruhu. Od poloviny 20. let byl pravidelným autorem a zejména recenzentem České mysli a publikoval rovněž ve Filosofii. Odmítal Krejčího „naturalismus a mechanicismus“ v etice a jeho ztotožňování „mravního a přírodovědeckého způsobu myšlení“. V knize Kozák, Rádl, Hromádka kriticky posoudil Kozákovo úsilí vyložit mravní vývoj lidstva existencí absolutního božského řádu, Rádlovo pojetí vztahu filozofie a teologie a Hromádkovo nadřazování náboženství vědě a filozofii. Přes kritické výhrady k Rádlovi, jehož filozofii nazval teonomií a charakterizoval ji jako zvláštní druh nedogmatického křesťanství, obhajoval jeho Moderní vědu proti výhradám F. Fajfra, oceňoval jeho Dějiny vývojových teorií, jeho rehabilitaci účeloslovného chápání světa a především jeho aktivismus, postavený proti nazíravému intelektualismu. V oblasti sociální filozofie se stavěl proti nadindividualistickému a protiindividualistickému pojetí společnosti. V práci Od Mnichova k válce dokumentoval na základě diplomatických jednání, tehdejších publikací a tiskových materiálů události od mnichovské konference do vypuknutí války. R. 1934 spoluorganizátor Mezinárodního filozofického kongresu v Praze, v l. 1936–41 komentátor Lidových novin, 1946–48 zaměstnanec ministerstva zahraničí; po únoru 1948 emigroval do USA.

Bibliografie:
Kozák, Rádl, Hromádka. O náboženské otázce v naší nynější filosofii, 1931;
Od Mnichova k válce, 1945;
What We Do and How Do It, Praha 1945.

Časopisecké příspěvky:
Instinkt podnětem činnosti intelektuální, ČM 1925;
K otázce obecné platnosti pojmů, ČM 1927;
Přírodovědecký monismus a etika, Bergson a psychoanalýza, Novokantism, Poznámky k durkheimovskému kolektivismu, Filosofie 1927–28;
Budoucnost jedné iluse, ČM 1928;
Filosofie v románech, O vztažnosti pravd, Co znamená filosofovati životně, Filosofie 1928–29;
Teologie a duchovědy v pojetí prof. E. Rádla, Jest nějaká křesťanská filosofie? ČM 1931;
O Rádlově noetice, Filosofická metoda podle Bertranda Russella, Filosofické základy Millova liberalismu, O maďarské filosofii, Křesťanství a filosofie, ČM 1932;
O Rádlově filosofii, Platonism a politika, Ideologie italského fašismu, Nacionalistická sociologie Othmara Spanna, Filosof, ČM 1933;
O dvou složkách morálního skutku, ČM 1934;
Masarykova víra v Boha, ČM 1935;
Jak jsme vyrůstali, Přítomnost 29. 4. 1936;
K dějinám rozumu, ČM 1943;
Z Godesbergu do Mnichova, Práce 23. 9. 1945.

Překlady:
◦ W. McDougall: Psychologie. Studium chování, s B. Seklou, 1926;
◦ B. Russell: Problémy filosofie, 1927.

Literatura:
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ K. Mácha: GuV III, 1989.

jz