Dagmar Smreková

* 10. 11. 1952 Nitra

Po maturite na SVŠ v Bratislave (1971) študovala na FF KU filozofiu a históriu. Potom (1976) nastúpila internú ašpirantúru na katedre filozofie FF KU. V r. 1980 získala doktorát filozofie a v r. 1982 obhájila kandidátsku dizertáciu Existenciálna antropológia J. P. Sartra. Od r. 1980 pôsobí na FÚ SAV v Bratislave.

Jej vedecký záujem sa dlhodobo sústreďuje do oblasti dejín filozofie. Špecializuje sa na francúzsky existencializmus, osobitne na filozofické dielo J. P. Sartra, M. Merleau-Pontyho, A. Camusa. V analyticko-kritických štúdiách týkajúcich sa Sartrovej filozofie a jej odozvy v slovenskom intelektuálnom prostredí si všíma jednak racionálne jadro jeho ontológie slobody a jednak otázku, či má existenciálna výpoveď o človeku v kontexte postmoderného myslenia ešte svoju aktuálnosť, alebo či je Sartre (a myšlienkový prúd, ktorý reprezentuje) pozoruhodný už len ako dejinno-filozofický, resp. kultúrno-historický fenomén. Ďalšou oblasťou jej sústredeného záujmu je problematika etiky a oblastí jej aplikácie. Osobitne sa venuje téme vzťahu etiky a ekonómie a disciplíne podnikateľskej etiky. Je činná aj ako publicistka.

Bibliografie:
Zbohom Sartrovi? 1996;
Podnikatelská environmentálna etika (se Z. Palovičovou), 1999;
Dobro a cnosť (se Z. Palovičovou), 2003;
Hodina filosofie (s F. Novosádem, J. Pauerem et al.), 2004;
Dvojznačnosť etickych pojmov (se Z. Palovičovou), 2009;
Podoby etiky (se Z. Palovičovou, V. Hálou, E. Kohákem), 2009;
Morální odpovědnost a její aspekty (s V. Hálou, D. Smrekovou, Z. Palovičovou, E. Kohákem, R. Kolářským), 2013.

Sborníky:
Antropologická tendencia v súčasnej francúzskej nemarxistickej filozofii, Filozofické konfrontácie, 1987.

Časopisecké příspěvky:
Človek vo filozofii a literatúre existencializmu, Revue svetovej literatúry 1983;
Husserl a hermeneutická fenomenológia P. Ricœura, Filozofia (F) 1988;
Myšlienkový svet A. Camusa, F 1990;
Podnety filozofie M. Merleau-Pontyho, F 1991;
Etika a ekonómia, F 1992;
Albert Camus: ohlas na Slovensku, Slovenské pohľady 1993;
Etické problémy ekonomického správania, Existuje limitovaná suverenita? F 1994;
Paradox Sartrovej koncepcie slobody: fenomén neúprimnosti, F 1995;
Poriadok trhu vo svetle morálky, F 1996;
Morálka, etika a aplikovaná etika, F 1997.

a