Jiří Suchý

* 6. 8. 1931 Plzeň

† 21. 12. 1992 Bratislava

Po maturite na reálnom gymnáziu v Plzni (1950) absolvoval (1954) filozofiu na FF UK v Prahe; 1954 PhDr. V tomto roku prišiel do Bratislavy (Vysoká škola pedagogická). V r. 1956–60 absolvoval ašpirantské štúdium v Moskve (kandidátskú dizertáciu obhájil r. 1963). Od r. 1961 bol členom katedry filozofie FF KU v Bratislave, kde sa r. 1967 habilitoval. Zúčastňoval sa na heglovských kongresoch, na svetových filozofických kongresoch vo Viedni (1968), Varne (1973). V 60. rokoch sa publicisticky a prednáškovo uplatňoval v reformnom procese, čo si neskôr vynútilo jeho odchod z katedry (1975) do Výskumného ústavu životnej úrovne (VÚŽÚ). Po ťažkej chorobe (1980) sa r. 1983 vracia k vedeckej práci (vedúci vedecký pracovník na Ekonomickom ústave SAV, od r. 1989 na Prognostickom ústave SAV). Zúčastňoval sa na svetových sociologických kongresoch (Uppsala 1978, Madrid 1990), participoval na medzinárodnych podujatiach k problematike mladej generácie.

Vplýval na heuristiku sociálneho myslenia na Slovensku inováciami v jeho pojmovom a kategoriálnom aparáte, oboznamoval s novými trendami vo filozofickom a sociologickom myslení. V obrodnom procese 60. rokov nastoľoval problémy viacerých kľúčových kategórií historického materializmu (humanizmus, politika, moc, sloboda, násilie, revolúcia atď.). Z ich mimofilozofických dobových obsahov vyplynul jeho záujem o kategóriu ideológie, ktorej spracovanie problematizovalo u neho prijímanie reality vytváranej na jej základe i chápanie jej funkcií. Kritiku ideológie však spájal hlavne s obdobím a pojmom dogmatizmu v marxizme a tohto rámca sa pridržiaval aj v neskoršom období. Zdôrazňoval historickú relatívnosť sociálnych javov, teda aj ich poznávacích kategórií, potrebu empirického skúmania spoločenských zmien pri ich tvorbe. Jeho analýzy spoločenských procesov, rozptýlené v množstve štúdií a článkov, nachádzali v druhej polovici 60. rokov väčšiu odozvu medzi študentami než v textovej produkcii. Tieto jeho kognitívne iniciatívy nadobúdali však charakter určitého terminologického a formulačného experimentovania, a to aj vzhľadom na celkové spoločenské podmienky zotrvačnosti a pretrvávania celého kategóriálneho systému filozofie. Tendenciu ku všeobecnej sociológii, získanú ešte v reformnom období pri snahách o obrodu marxizmu, reálne naplňa príchodom na VÚŽÚ. V tomto období spracoval množstvo analýz, expertíz a štúdií spôsobu života, jeho kvality, životnej úrovne, ľudských potenciálov a pod., napomáhal kooperácii rôznych pracovísk disponujúcich empirickými údajmi o nich. Ich prezentovanie reálne ukázalo stagnačné tendencie prejavujúce sa v našej spoločnosti. Určujúcim rámcom spoločenskej zmeny v jeho textoch ostávala idea reforiem. Aj v 80. rokoch poukazovaním na kategórie a teoretické iniciatívy v západnom sociálnom myslení napomáhal ich uvádzanie do myšlienkových a výrazových postupov u nás, požívajúc akýsi „figový list“ (A. Kowalczyk) kritiky a ideologického boja. Základným rámcom však zostávala prolongovaná dichotómia medzi marxistickým a buržoáznym myslením, spôsobom „ľudského života v kapitalistickej a socialistickej spoločnosti“ a akcentovanie možností marxistickej teórie. Samostatne a trvalo sa zaoberal problémami mladej generácie rozpracovávaním kategórií socializácie, personalizácie, individualizácie. Filozofiu v tejto dobe prednášal na Cyrilo-metodskej TF v Bratislave. Vypracoval viacero učebných textov, v ktorých obhajoval kultivačnú a kritickú funkciu filozofie.

Bibliografie:
Socialistický spôsob života (s F. Hronským), 1979.

Sborníky:
Die Gewalt in der Aneignung der Zukunft, Akten des XIV. Intern. Kongr. für Philosophie, 1969;
Freiheit als Notwendigkeit des geschichtlichen Geschehens, Hegel-Jahrbuch 1968–69;
Socializační teorie a integrace věd o člověku, Aktuální otázky integrace věd o člověku, 1974;
◦ Syntetická štúdia o teórii socialistického spôsobu života, 1976;
◦ Dynamika rozvoja socialistického spôsobu života čs. mládeže, 1977;
Socializace mládeže jako sociologická kategorie, Mládež ve společnosti, ed. A. Fázik, 1977;
Dynamic Character of the Socialist Way of Living, 9th World Congress of Sociology, Uppsala 1978;
Cultivation of the Way of Life of Young People, Youth Culture, Praque 1979;
Reprodukčný proces kultúry, Kultúra a spoločnosť, 1986;
Intensiwierung der Ökonomik und Dynamisierung des Lebensstils, Soziologie und Sozialpolitik II, Berlin 1988;
Sociology and societal Practice, XII. World Congress of Sociology, Madrid 1990;
Sociálny, ĺudský a duchovný rozvoj v dlhodobom vývine slovenskej spoločnosti, Ľudské a sociálne súvislosti dlhodobého rozvoja Slovenska, 1990;
Vývoj životnej úrovne a rozvoj spôsobu života, Slovensko na prelome 3. tisícročia, ed. J. Markuš, 1991;
The Shift of the Value of Work in Postmodern Culture, Work and Organizational Values, 1992;
Sociálne problémy prechodu slovenskej spoločnosti na trhovú ekonomiku, Demokracia, kultúra a identita v otvorenej spoločnosti, 1992;
The democratization of Slovak Society and Value Orientations of Its Citizens, Language, Values and the Slovak Nation, Washington 1994.

Časopisecké příspěvky:
Heidegger a humanismus, Nenásilnosť revolúcie a morálnosť násilia,Filozofia (F) 1967;
Konflikt ideológií a ich zodpovednosť, Universitas Comeniana-Philosophica (UC-Ph) 1967–8;
Universalismus duchovní kultury, Podstata násilia, Poslanie politiky, F 1969;
Dejinnosť slobody, UC-Ph 1970;
Historizmus u Hegla a Marxa, UC-Ph 1975;
Socializácia mladej ženy (spoluautor), Sociológia (S) 1982;
Spôsob a kvalita života, S 1983;
Životný štýl rodiny a sebarealizácia muža, Štruktúra spôsobu života a dynamika spoločenského rozvoja, S 1984;
Dynamika sociálneho rozvoja a jeho prognózovanie, Ekonomický časopis (EČ) 1985;
Dezinterpretácia životného procesu človeka v súčasnom buržoáznom sociálnom myslení, S 1985;
Prognózovanie dlhodobých tendencií sociálneho rozvoja, EČ 1986;
Dialektika sociálneho vedomia a sociálneho konania, F 1986;
Sociálny rozvoj a sociálna prognostika, Sociálny rozvoj a sociálna prognostika, S 1987;
Sociálna etika, F 1989;
Subjektívne a objektívne možnosti rozvoja filozofie, F 1990;
Prognózovanie a plánovanie sociálneho rozvoja, S 1991;
Sociálne správanie a etický kvocient mladej osobnosti, Pedagogická revue 1991;
Výskum budúcnosti a filozofia budúcnosti, F 1992.

Předmluvy:
H. Spencer, Antológia z diel filozofov, 1967;
◦ V. F. Asmus: Marx a buržoázny historizmus, 1973;
◦ W. Dilthey: Život a dejinné vedomie, 1980.

Překlady:
◦ H. Spencer: Základné princípy (výber), 1967;
◦ H. Spencer: Základy sociologie (výber), 1967;
◦ G. Santayana: Život rozumu (výber), 1969.

lt