Július Švihran

* 12. 2. 1930 Bátovce, okr. Levice

Prvých deväť rokov žil v Belgicku, kde sa rodičia v rokoch hospodárskej krízy odsťahovali zo Slovenska. Po príchode na Slovensko ukončil základnú školu. V r. 1945–47 pracoval v Baťových závodoch v Bošanoch. V r. 1947–51 absolvoval gymnázium v Bratislave, 1951–55 študoval na FF KU filozofiu a históriu. V r. 1955 nastúpil do FÚ SAV, kde sa venoval filozofickým a metodologickým problémom spoločenských vied. V r. 1955–60 bol výkoným redaktorom Slovenského filozofického časopisu. Po kritike dogmatických oponentov, ktorí vytýkali jeho prácam objektivizmus, ba až nemarxistický charakter, bol v r. 1961 „v záujme prevýchovy“ poslaný do Východoslovenských železiarní. Po návrate z tejto „praxe“ mu bolo doporučené pracovať na politicky menej brizantných témach. Až v r. 1967 bol pripustený k obhajobe kandidátskej práce, v ktorej sa zaoberal filozofickými a metodologickými problémami indukcie. V r. 1967–69 externe viedol filozofické semináre na PrF a na VŠT. V r. 1970 mu bolo pozastavené členstvo v KSČ, v dôsledku čoho bol preradený za dokumentaristu s tým, že môže publikovať iba recenzie.

V r. 1975 bol preradený za vedecko-technického pracovníka s možnosťou publikovať články a štúdie odborného charakteru. Od r. 1975 pracoval vo FÚ SAV v skupine zaoberajúcej sa filozofickými a metodologickými problémami prírodných vied (matematizácia, formalizácia, modelovanie, systémové a štrukturné prístupy, problémy času, priestoru, príčinnosti, evolúcie). Spolupráca s kolegami z Čiech a Moravy viedla k viacerym spoločnym konferenciam, sympóziám a zasadnutiam, na ktorých sa posudzovali pripravované materiály a publikácie. V tomto období Š. publikoval štúdie o vedeckej explanácii, o metodologickej povahe vedeckých teórií a práce venované filozofickým problémom jazyka. V snahe vyhnúť sa apologetike a politickým témam rozvíjal filozofiu s prihliadaním na postupy, procedúry a metódy vedeckého poznania. Tým sa zaradil do filozofického prúdu a snaženia označovaného filozofia, metodológia a história vedy. Zohľadňoval pritom aj jej sociálne a svetonázorové súvislosti. Publikoval vo Filozofii, vo zb. Štúdie/Pramene, populárno-vedecké štúdie a príspevky v časopisoch Svet vedy, Jazykovedný časopis SAV aď. V súčasnosti sa venuje ontologickým problémom a implikáciám vedeckého poznania.

Bibliografie:

Sborníky:
Vedecké poznanie a indukcia, Problémy dialektiky, 1968;
Charakter subjektívnej pravdepodobnosti, Kybernetické aspekty živých systémov, 1973.

Časopisecké příspěvky:
K metodológii sociálneho výzkumu, Poznámky k metodologickým otázkam spoločenských vied, Slovenský filozofický časopis (SFČ) 1958;
Charakteristika spoločenskovedného poznania, Niektoré gnozeologické otázky sociálneho bádania, SFČ 1959;
K filozofickým otázkam skúmania spoločenských javov, SFČ 1960;
Proti falošnej dialektike, O predvídaní, Otázky marxistickej filozofie (OMF) 1961;
O niektorých problémoch vedeckého predvídania, OMF 1963;
Gnozeologické aspekty vedeckého vysvetľovania, Filozofia (F) 1970;
Motívy vedeckého vysvetľovania, Poznámky ku kritériám vedeckého vysvetľovania, F 1971;
Niektoré aspekty kategórie zákona, K niektorým stránkam vedeckej teórie, F 1972;
K vzájomnému vzťahu prirodzeného a formalizovaného jazyka, F 1973;
Niektoré aspekty racionálnej činnosti, F 1975;
Poznámky ku genéze vedeckých problémov, Niektoré gnozeologické aspekty jazykovej komunikácie, F 1976;
Veda a osobné poznanie, Poznámky k Stegmüllerovej koncepcii vedeckého vysvetlovania, F 1977;
Pozitivizmus ako redukcionistická metodológia vedeckého poznania, F 1979;
Filozofické aspekty výchovno vzdelávacieho procesu, Učiteťské noviny 1980, č. 5;
Metodologické aspekty empirickej úrovne poznania, F 1982;
Systémovo štruktúrné aspekty komunikácie vo vedách, F 1982 (tiež Štúdie/Pramene, 1984);
K filozofickým aspektom účelnej činnosti, F 1983;
Niektoré aspekty racionálneho rozhodovania, F 1983 (tiež Štúdie/Pramene, 1985);
K ontologickej stránke základnej filozofickej otázky, F 1985;
K niektorým stránkam matematického poznania, Štúdie/Pramene, 1986;
Evolučné aspekty racionálnej činnosti, Darwinizmus a niektoré kategórie dialektiky, F 1987;
Evolučná biológia a niektoré kategórie dialektiky, Štúdie/Pramene, 1987;
K metodologickým problémom darvinizmu, Štúdie/Pramene, 1989.

a