Vladimír Svoboda

* 6. 8. 1960 Dvůr Králové nad Labem

Po maturitě na gymnáziu v Praze 9 – Litoměřická studoval (1980–85) filozofii a politickou ekonomii na FF UK ( PhDr. 1987). V r. 1990 získal hodnost CSc. Absolvoval studijní pobyty na univerzitách v Helsinkách (1991, 1993), Londýně (1994), Uppsale (1995). Působí na FÚ AV ČR jako výzkumný pracovník ve skupině logiky.

Už během studií se začal zajímat o filozofické a logické problémy norem. V diplomové práci se zabýval zejména možností sémantického založení deontické logiky. Na tuto práci navázal v dizertaci Logika imperativů a deontická logika, kde formuloval původní sémantickou koncepci logiky imperativů, v níž pojmy platnosti imperativu a plnění imperativu společně zastávají místo, které zaujímá pojem pravdivosti výroku v klasické logice. S touto logickou prací souvisí jeho zájem o etiku a metaetiku. Za jádro etických zkoumání považuje logickou analýzu jazyka morálky. Obhajuje teze o preskriptivní povaze mravních soudů a nemožnosti jejich logického vyvození z deskriptivních (faktuálních) tvrzení. V knize Logika a etika, jejímž spoluautorem je P. Kolář, jsou představeny základní problémy analyticky pojímané metaetiky a zároveň je rozpracována preskriptivistická koncepce etiky blízká univerzálnímu preskriptivismu R. M. Hara. Vedle toho se věnuje problematice logické analýzy přirozeného jazyka. Ve spolupráci s P. Kolářem publikoval studie o logické struktuře vět o jednání. Zajímá se i o filozofické problémy logiky (např. vymezení pojmu funkce) a epistemologické problémy v analytické filozofii.

Bibliografie:
Logika a etika (s P. Kolářem), 1997.

Sborníky:
Semantic foundations for the Logic of Imperatives, Proceedings of the Int. Symposium LOGICA '91, 1992;
Hume's Thesis and Modern Logic, LOGICA '92, 1993;
Some Puzzles Concerning the Simple Terms of Aritmetic, LOGICA '93, 1994;
Od faktů k hodnotám a zpět? Realismus ve vědě a filosofii, ed. J. Nosek, J. Stachová, 1995;
Základy neformální logiky, Základy společenských věd, 1995;
Negative truth and knowledge, The nature of truth, ed. J. Peregrin, 1997.

Časopisecké příspěvky:
Logická struktura vět o jednání I–III (s P. Kolářem), FČ 1992;
Ascribing an Action (s P. Kolářem), From the logical Point of View 1992;
Davidson on Action Sentences, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 1993;
Imperativy v deontické logice, FČ 1995.

a