Ladislav Szántó

* 20. 4. 1894 Uhrovec

† 22. 4. 1974 Bratislava

Pôvodným povolaním bol učiteľ. V r. 1953 bol menovaný univerzitným profesorom. Hodnosť doktora filozofických vied dosiahol v r. 1955; v tom istom roku sa stal akademikom SAV a v r. 1962 akademikom ČSAV. V r. 1945–53 pôsobil ako redaktor a riaditeľ nakladateľstva Pravda, v r. 1953–56 zastával funkciu dekana Fakulty národohospodárstva VŠE v Bratislave. V r. 1959–67 bol riaditeľom FÚ SAV.

Pôsobil predovšetkým ako publicista a propagátor marxizmu-leninizmu, ideológie komunizmu. Svoje príspevky uverejňoval v časopisoch Tvorba, Pravda, Šíp, Dav, Komunistická revue, Rudé právo a ďaľ. V teoretickej oblasti venoval pozornosť predovšetkým otázkam materialistickej dialektiky, vzťahu vedy, ideológie a politiky. V teórii poznania rozvíjal ideu dialektiky teórie a praxe, empirického a racionálneho v poznávacom procese. Vystupoval ako nekompromisný kritik objektivizmu, revizionizmu a nemarxistickej filozofie vôbec.

Bibliografie:
Osobnosť vo fašizme, socializme a ľudovej demokracii, 1946;
Vybrané state, 1958;
Čo nám treba? 1963;
Október a moja cesta k marxizmu, 1967.

Sborníky:
Myšlienkové jadro Einsteinovej teórie, Ročenka Slovenskej chudoby, 1926;
Takto ich vidím, DAV, Spomienky a štúdie, 1965;
Velikaja oktiabrskaja revoľucija i leninizm, Leninizm a razvitije marksistickoj filosofii za rubežom, 1970.

Časopisecké příspěvky:
Materialistická dialektika a kríza strany, Pravda 1929;
Marxisticky o psychoanalýze, Tvorba 1930;
Leninova filozofia, DAV 1931;
Sme bojovnými dialektickými materialistami. Komunistická revue 1932;
O vývojovom zákone jednotnosti protikladov, Šíp 1935;
O triednom chápaní konkrétnosti a abstraktnosti, Šíp 1936;
V čom dielo Slovanstva. Nové slovanstvo, Nové slovo 1945;
Za filozofiu spätú so životom, Otázky marxistickej filozofie (OMF) 1961;
Dialektika kvantity a kvality, obsahu a formy v Marxovom Kapitáli, OMF 1964;
Za leninské chápanie nevyhnutnosti a slobody, Filozofia 1970;
Leninizmus a problémy filozofie prírodných vied, Filozofia 1970.

jb