Vojtěch Tlustý

* 5. 1. 1921 Plzeň

† 22. 8. 1989 Praha

Po maturitě na gymnáziu v Plzni byl totálně nasazen v plzeňské Škodovce, v l. 1945–49 vystudoval na FF UK filozofii a sociologii; PhDr. Krátce působil jako učitel na Karlovarsku a od r. 1950 jako odborný asistent na katedře dialektického a historického materialismu FF UK, od r. 1957 jako docent a vedoucí katedry, v r. 1968 obhájil doktorskou práci ze sociologie (DrSc.) a byl jmenován profesorem. Po r. 1970 až do svého penzionování v r. 1988 působil v Institutu pro doškolování lékařů a farmaceutů.

V brožuře Boj materialismu s idealismem nepřekročil úroveň dobových popularizačních prací. Spolu s Jaroslavem Klofáčem se v Současné empirické sociologii, která přinesla změnu v názorech na místo sociologie v systému společenských věd, zabýval stavem soudobé světové sociologie se zvláštním zřetelem k sociologii empirické. Analýze strukturálního funkcionalismu, stratifikačních teorií a industriální společnosti se oba autoři dále věnovali ve dvou dílech Soudobé sociologie. S Jiřím Houškou rozvíjel v pracích Moc a autorita a Politická věda a sociologie politiky otázky teorie politiky a politologie. Svůj filozofický zájem vycházející z marxismu, který pokládal za otevřený, dynamický a podnětný teoretický systém, orientoval na téma dialektických rozporů, na problém determinismu a zákonnosti zejména v sociálním světě a na filozofické pojetí prostoru a času. V monografii (původně kandidátské práci) Prostor a čas rozebírá starověkou ontologii prostoru a času, mechanistickou koncepci (Newton), subjektivistická a objektivistická pojetí i vliv změn ve fyzikálním obrazu světa na formulaci nových modelů prostoru a času. Analýze některých základních pojmů a problémů sociální a politické filozofie se věnoval v pracích Třídy a třídní boj a Společnost, stát a jednotlivec (s Jiřím Houškou).

Bibliografie:
Boj materialismu s idealismem, 1954;
Současná empirická sociologie (s J. Klofáčem), 1959, něm. 1964;
Prostor a čas, 1960, 21963;
Soudobá sociologie I–II (s J. Klofáčem), 1965, 1967;
Moc a autorita, s J. Houškou, 1968;
Politická věda a sociologie politiky (s J. Houškou), 1968;
Třídy a třídní boj, 1975;
Společnost, stát a jednotlivec (s J. Houškou), 1977.

Časopisecké příspěvky:
O úkolech a metodě historického materialismu, s J. Klofáčem, Historický materialismus a základní filosofická otázka (s J. Klofáčem), FČ 1956;
Leninova poznámka o absolutním prostoru, FČ 1957;
Třídní charakter sociální struktury a stratifikační teorie (s J. Houškou), SČ 1972.

Literatura:
◦ M. Petrusek: Za V. T., SČ 1990.

jz