Václav Tomek

* 4. 11. 1942 Tábor

 † 1. 7. 2022

Vystudoval PedF v Českých Budějovicích (1963) a FF UK; v r. 1971 získal titul doktora filozofie. Poté pracoval ve FÚ ČSAV v oddělení dějin filozofie. V r. 1981 obhájil kandidátskou dizertaci o českém anarchismu a obdržel titul kandidáta filozofických věd. Věnoval se otázkám anarchismu v evropském a českém sociálně politickém myšlení. Ve FÚ AV ČR působí od jeho znovuzaložení v r. 1990, a to i jako vědecký tajemník; vzhledem ke svému vědeckému zaměření je členem pracovní skupiny pro novější dějiny české a evropské filozofie.

Svou vědeckou činností se pokouší mapovat a osvětlit fenomén českého anarchismu z konce 19. a počátku 20. století a určit jeho místo v historiografii českého myšlení. Současně se snaží zkoumat český anarchismus v jeho dobovém myšlenkovém kontextu. Prostředkuje ideový obsah a historickou zkušenost českého anarchismu pro českou i zahraniční odbornou a zainteresovanou veřejnost. Vydal monografii Ideologie českého anarchismu (1988). V oddělení dějin filozofie FÚ se podílel na několika vědeckých projektech, mj. na projektu Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení. Tu také publikoval samostatnou kapitolu Spor o anarchismus v českém sociálně politickém myšlení na přelomu 19. a 20. století, spolu s medailony jeho hlavních představitelů (1989). Podílí se na mezinárodních projektech a připravil k tisku v zahraničí statě o ideji emancipace v české radikalistické alternativě na přelomu 19. a 20. století. Rozsáhlejší studií o ideji svobody a jejím osudu mezi českými radikály se podílel na mezinárodním projektu Cultural Heritage and Contemporary Change, jehož výsledky byly publikovány ve sborníku Traditions and Present Problems of Czech Political Culture (Washington 1994). Větší studie o českém anarchismu připravil pro Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit (Bochum 1992, 1994). Je spoluautorem a editorem publikace Anarchism: Community and Utopia (1993) s mezinárodní autorskou účastí. Podílí se na dlouhodobém německém projektu Lexikon der Anarchie (Berlin 1994). K vydání v Rakousku připravil dvojjazyčné německo-české vydání práce o českém anarchismu (1995). V poslední době publikoval širší souhrnnou práci Český anarchismus s rozsáhlou antologií původních textů a dokumentárními přílohami (1996).

Bibliografie:
Ideologie českého anarchismu, 1988;
Lide, otevři své oči! Črty o českém anarchismu/Volk! Öffne Deine Augen! Anarchismus in Tschechien, Wien 1995;
Český anarchismus 1890–1925, 1996;
Anarchie jako idea naprosté volnosti, 1997;
◦Ve jménu svobody: ideje a proměny českého anarchismu na přelomu 19. a 20. století, 1999;
Český anarchismus a jeho publicistika 1880–1925, 2002;
O českém anarchismu: česká anarchistická periodika 1880–1925, 2003;
◦ Anarchismus: svoboda proti moci (s Ondrou Slačálkem),
2006;
◦ Anarchismus v proměnách 20. století: vybrané osobnosti a ideje,
2012;
◦ Anarchismus v konfrontaci,
2014.

Sborníky:
Spor o anarchismus v českém sociálně politickém myšlení na přelomu 19. a 20. století, Antologie II, 1989;
Krásná budoucnost v české anarchistické představě a její osud na přelomu 19. a 20. století, Umění a civilizace jako divadlo světa, ed. M. Ottlová, M. Pospíšil, 1993;
From the idea of Freedom to Authoritarian Emancipation, Anarchism: Community and Utopia, ed. L. Sekelj, V. T., 1993;
Český anarchismus jako česká zkušenost? Po cestách naléhavosti myšlení, ed. I. Šnebergová, 1993;
Freedom and Its Fate Among Czech Radicals, Traditions and Present Problems of Czech Political Culture, ed. M. Bednář, M. Vejražka, Washington 1994;
Tschechischer Anarchism, Lexikon der Anarchie, ed. H. J. Degen, Berlin 1994.

Časopisecké příspěvky:
Krásná idea přespříští budoucnosti. Český anarchismus koncem 19. a počátkem 20. století, Analogon 1992;
Tschechischer Anarchismus um die Jahrhundertwende, Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit (AGWA)1992, č. 12;
Historická zkušenost českého anarchismu, FČ 1994;
Die Anarchie als eigenständige politische Partei oder als breite Ideenströmung? AGWA 1994, č. 13;
Myšlenka úplné svobody? FČ 1997.

a