Emil Utitz

* 27. 5. 1883 Praha

† 2. 11. 1956 Jena

Pocházel z německo-židovské rodiny. Po absolvování gymnázia v Praze studoval pět semestrů práva v Mnichově, potom filozofii na Německé univerzitě v Praze, kde k jeho učitelům patřili především A. Marty a Ch. von Ehrenfels (u něhož psal svou dizertaci o W. Heinsovi; PhDr. 1906), a pak ještě v Lipsku (u W. Wundta). Svou univerzitní dráhu začal v r. 1910 habilitací v Rostocku, kde byl také (1918) jmenován profesorem filozofie. V l. 1924–34 přednášel na univerzitě v Halle, odkud – vzhledem k nástupu německého fašismu – odešel do Prahy, kde na Německé univerzitě dostal místo profesora filozofie, psychologie a estetiky. Všude byl ve styku s řadou výrazných osobností vědeckého a zejména uměleckého života. V r. 1939 byl z univerzity vyloučen a v l. 1942–45 vězněn v koncentračním táboře v Terezíně. Po válce spolupracoval s FÚ ČSAV v Praze. Pozvání na profesorské místo v Rostocku už nevyužil – zemřel za přednáškového pobytu v Jeně (pohřben je na židovském hřbitově v Praze). Po celý svůj vědecký život byl velmi činný nejen publikačně, ale i organizačně. Např. v r. 1906 pomáhal založit Zeitschrift für allgemeine Kunstwissenschaft (který do r. 1942 řídil Max Dessoir), v r. 1924 založil časopis Charakterologie (orientovaný na celostní pojímání lidské psychiky), podílel se na myšlence pořádat světové estetické kongresy (v r. 1927 organizoval a řídil kongres v Halle, v r. 1956 byl na IV. kongresu v Benátkách zvolen čestným děkanem), spolupracoval s Pražským lingvistickým kroužkem, byl při vzniku německo-českého Cercle philosophique de Prague, který u nás přispěl k propagaci i rozvoji fenomenologické filozofie. Také po 2. světové válce našel u nás vnímavé posluchače svých (soukromých) přednášek (Luděk Novák, Dušan Šindelář, Jaroslav Volek ad.).

Jeho nejvlastnějšími obory byly estetika (včetně jejích dějin), teorie umění a teorie kultury. Velkou pozornost věnoval i psychologii (každý estetický jev předpokládá určitou psychickou aktivitu člověka); ve své habilitační práci se zabýval tzv. „funkčními radostmi“, radostí z estetických i jiných zážitků a prožitků. Estetiku vymezoval jako specifický filozofický obor, studující estetické hodnoty a zákony estetického vnímání a tvoření. Odlišoval ji od obecné teorie umění (vědy o umění) z ohledu na to, že se zabývá i mimouměleckými jevy (kdežto věda o umění přesahuje estetiku zase tím, že se zabývá rovněž hodnotami mimoestetickými). Umění chápal jako svébytnou oblast lidské aktivity, jež může být (jako vše existující) vědecky studováno, vykládáno; často propagované „vciťování se do uměleckého díla“ však k adekvátním metodám nepočítal. Domníval se, že na uměleckém díle (jehož smyslovou formu považoval za „způsob danosti jeho duchovní stránky“) se má zkoumat jeho látka, umělecké založení (může být konzervativní nebo novátorské, apollinské nebo dionýské, kontemplativní nebo aktivní), způsob ztvárnění (klidný, excitovaný, humorný ...), hodnota ztvárnění (mravní, estetická, náboženská, národní ...) a způsob danosti (jazyk, forma použitého stylu). Estetická a uměnovědná problematika se mu přitom spojovala nejen s otázkami teorie kultury, ale i etiky. Vyšel z Brentanovy školy (byl také nějaký čas Brentanovým sekretářem), pak se pokoušel aplikovat fenomenologickou metodu. „Ve spolupráci s Pražským lingvistickým kroužkem se přiblížil celostním teoriím kultury se strukturními a sémiotickými aspekty“ (A. Horová). Po válce přihlížel i k marxisticky orientované estetice a teorii umění, k jejich důrazu na sociální aspekty umění, k pokusům aplikovat na oblast umění noetickou teorii odrazu aj.

Bibliografie:
W. Heinse und die Ästhetik zur Zeit der deutschen Aufklärung, Stuttgart (S) 1906;
Grundzüge der ästhetischen Farbenlehre, S 1908 (rec. ČM 1909);
Die Funktionsfreuden in ästhetischen Verhalten, Halle 1911 (rec. ČM 1912);
Was ist Stil? S 1911;
Grundlegung der allgemeinen Kunstwissenschaft I–II, S 1914;
Die Gegenständlichkeit des Kunstwerks, S 1917;
Simmel und die Philosophie der Kunst, S 1920;
Die Kultur der Gegenwart, S 1921;
Ästhetik, Berlin 1923;
Der Künstler, Berlin 1925;
Charakterologie, Charlottenburg 1925;
Die Überwindung des Expressionismus, S 1927;
Christian Wolff. Eine akademische Rede an der Universität Halle, 1929;
Anthropologie und Kulturphilosophie, 1931, čes. 1968;
Geschichte der Ästhetik, Berlin 1932, čes. 1968;
Mensch und Kultur, Berlin 1933;
Die Sendung der Philosophie in unserer Zeit, Leiden 1935 (rec. ČM 1935);
Masaryk als Volkserzieher, 1935;
Geist als Gerechtigkeit, 1936;
Psychologie života v terezínském koncentračním táboře, 1947;
Německo mezi včerejškem a zítřkem, 1948;
Německý lid v boji za mír, jednotu a demokracii, 1950;
Egon Erwin Kisch, 1956;
Bemerkungen zur altgriechischen Kunsttheorie, Berlin 1959;
Dějiny estetiky, 1968.

Sborníky:
Das Schöne und die Kunst, II. Congrès int. d'esthétique II, Paris 1937.

Časopisecké příspěvky:
Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Jahrbücher der Philosophie 1913;
K podstatě moderního českého umění, Život 1936;
Totalita v umění, RF 1936;
Kultur und Sprache, 1936;
O lidském žití a umírání, ČM 1937;
Co se vyžaduje od vědce, RF 1937;
Starověká umělecká teorie jako úvod do marxistické estetiky, FČ 1956;
Pět meditací k problematice realismu, Výtvarná práce 1956;
Poznámky k psychologii umění, FČ 1957.

Literatura:
◦ F. Ueberweg: Grundriss IV, 1923;
◦ L. Rieger: E. U. (nekrolog), FČ 1957;
◦ K. Svoboda: E. U. (nekrolog), Revue d'esthétique (RE) 1957;
◦ K. Svoboda: L'œuvre esthétique de E. U., RE; J. Volek: Kapitoly z dějin estetiky, 1985;
◦ G. Morpurgo-Tagliabue: Současná estetika, 1985;
◦ A. Horová: Třicáté výročí úmrtí E. U., Estetika 1986;
◦ Antologie, 1989.

jg