Václav z Chrudimě

* 15. století

Dlouhá léta působil na UK, po r. 1468 se zdržoval v Itálii. Z jeho písemností, především z formy a stylistiky, jsou patrné humanistické záliby. Jen redukovaně se v nich ozývají i některé obsahové rysy, např. renesanční kult individua (panegyrika na knížete Viktorina) a zbožněné uctívání antiky. Zvláště četné antické reminiscence prozrazují V. literární poučenost. Po způsobu soudobých italských humanistů (Eneáš Silvius ad.) pěstuje kromě odborné (univerzitní) publicistiky, zabírající filozofická i historická témata, také básnické formy a publicistiku společensky a politicky angažovanou (byl pravděpodobně vychovatelem synů Jiřího z Poděbrad – Viktorina a Hynka).

Literatura:
◦ J. Truhlář: Počátky humanismu v Čechách, 1892;
◦ J. Král: Literární činnost humanistických profesorů Univerzity Karlovy mezi rokem 1409–1622, LF 1909;
◦ F. Šmahel: Humanismus v době poděbradské, 1963.

md