Zdeněk Vašíček

* 20. 5. 1933 Brno

† 13. 4. 2011 Brno

Po studiích filozofie a historie na FF UK (1952–57) byl zaměstnán v archivu v Kroměříži (1957–59), v muzeu v Trutnově (1959–70), v Moravském muzeu a na katedře archeologie a muzeologie MU v Brně. V r. 1972 byl odsouzen za „podvracení republiky“ a do r. 1974 vězněn. Po propuštění z vězení pracoval jako dělník (1974–81). V r. 1977 se stal signatářem Charty 77. Od r. 1981 žil v zahraničí. Působil na univerzitách v Římě, Cambridgi, Bochumi, Paříži a poté na UK.

Základní zaměření na teorii a metodologii archeologie a historie ho přivádí na pomezí, kde se toto vědění stává předmětem sémiologické, popř. filozofické (epistemologické) reflexe. M. Hybler napsal, že "jádrem V. reflexe je otázka po statutu věci a po statutu diskurzu, které jsou v kontextu 20. století dominantní". Snaha své úvahy průběžně interpretovat vede V. k jisté střízlivosti.

Bibliografie:
Archeologie: jak a proč? (s J. Malinou), 1976;
System of Analytical Archaeography (s J. Malinou), 1977;
Morfometrika artefaktu (s J. Malinou), 1977;
Mezi všemi minulostmi, SI 1978;
Archeologie včera a dnes (s J. Malinou), 1981;
Archaeology Yesterday and Today. The Development of Archaeology in the Sciences and Humanities (s J. Malinou), Cambridge 1990;
L'Archéologie, l'histoire, le passé. Chapitres sur la présentation, l'épistemologie et l'ontologie du temps perdu, Sceaux 1994;
Obrazy (minulosti), 1996;
Přijetí podmínek, 1996;
Podmínky volby, 2003;
Archeologie, historie, minulost, 2006;
Minulost a současnost, paměť a dějiny (s F. Mayerovou), 2009;
Slavoj Český & spol.: mistrova divertimenta, 2010;
Tertium datur (Jan Placák – Ztichlá klika), 2011;
Jak se dělají filosofie, 2012.

Sborníky:
◦ Nové archeologické metody, 1971;
◦ Dvě desetiletí před listopadem '89, 1994.

Časopisecké příspěvky:
Archeologické rozhledy, Critique, Current Anthropology, Dialogy, Esprit, Kritický sborník, Lettre Internationale, Listy, Literárny týždenník, Mosty, Muzejní a vlastivědná práce, Muzeologické sešity, Múzeum, Neue Museumskunde, Památky archeologické, Přítomnost, Proměny, Prostor, Respekt, Rozmluvy, Slovenské pohľady, Spektrum, Studie, Svědectví aj.

Literatura:
◦ K. Hvížďala: Rozhovor se Z. V., M. Petříček jr.: Osobní zpráva o stavu hry, in Z. V.: Přijetí podmínek, 1996;
◦ Sborník pro Z. Vašíčka, eds. V. Karlík, M. Špirit, 2003 (vydala T. Pokorná v nákladu 12 výtisků);
◦ J. Formánek: Oblbni sám sebe, Respekt 2/2011;
◦ J. Trávníček: Zemřel Z. V., Host 5/2011;
◦ M. Špirit: Za Z. V., Revolver Revue 2011, č. 83.

a