Josef Velek

* 7. 7. 1953 Mnichov u Strakonic

Po maturitě na SEŠ v Praze (1972) studoval v l. 1973–78 sociologii a politickou ekonomii na FF UK; PhDr. Od r. 1979 působí na FÚ AV ČR.

Bibliografie:

Sborníky:
Die Krise der europäischen Wissenschaften und das Problem der Rationalität bei J. Habermas, Zur Problematik der transzendentalen Phänomenologie Edmund Husserls, ed. M. Pauza, 1990;
Destrukce metafyziky a osvícenský projekt moderny, Po cestách naléhavosti myšlení, 1993;
Legitimacy of Democracy and Modern Identity, Human Identity, ed. M. B. Zágoršeková, J. Pauer, T. Sedová, 1993;
Subjekt a destrukce metafyziky, Konec ontologie? ed. I. Holzbachová, J. Krob, J. Šmajs, 1993;
The Meaning of the 1989 Revolution for the Project of a Modern Society, Traditions and Present Problems of Czech Political Culture, ed. M. Bednář, M. Vejražka, Washington 1993.

Časopisecké příspěvky:
K metodologickým východiskům zkoumání životního způsobu, FČ 1985;
Dějinný subjekt v kontextu utváření materialistického pojetí vědy, FČ 1987;
Filosofická východiska kritiky národní ekonomie a problém komunismu v Ekonomicko-filosofických rukopisech z r. 1844, FČ 1988;
Francouzská revoluce 1789 a sebeuvědomění moderny u mladého Marxe, FČ 1989;
Revoluce 1989 a moderní společnost, Tvar 1991, č. 3;
O teroru emancipace, G. Lukács – tragický heroismus teroru emancipace, ČM 1993;
Spravedlnost a dobro v politickém liberalismu Johna Rawlse, Moderní identita a politika uznání, FČ 1994;
Procedurální republika a nezakotvené jáství (s M. Sandelem), FČ 1995;
Tři cesty v morální filosofii (s M. Waltzerem), FČ 1996;
Integrita a zneuznání. Základní motivy morálky uznání (s A. Honnethem, P. Baranem), FČ 1997;
Státník v roli antického hrdiny? Spravedlivá válka a nejvyšší ohrožení, FČ 4/2013.

r