Emil Višňovský

* 5. 3. 1956 Sobrance

Po maturite na gymnáziu v Michalovciach (1975) študoval filozofiu a históriu na FF KU v Bratislave. V r. 1980–83 pracoval ako asistent na VŠE v Bratislave a v r. 1983–90 ako odborný asistent na katedre filozofie a dejín filozofie FF KU. V r. 1990–93 bol vedeckým pracovníkom Kabinetu výskumu tvorivosti SAV, od r. 1993 prešiel do Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV v Bratislave, kde pôsobí ako samostatný vedecký pracovník. V r. 1982 získal na FF KU titul PhDr. a v r. 1994 tu obhájil kandidátsku dizertačnú prácu (CSc.). V r. 1996 bol zvolený za predsedu Slovenského filozofického združenia.

Vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa sústreďoval pôvodne na otázky sociálnej filozofie s dôrazom na problematiku ľudskej činnosti, práce a konania. V rámci interdisciplinárneho výskumu na Výskumnom ústave sociálneho rozvoja a práce v Bratislave (1985–88) sa pokúšal filozoficky reformulovať marxistickú teóriu práce najmä z hľadiska možností zohľadnenia a využívania tvorivého potenciálu ľudského indivídua. Svoj pohľad na problematiku sociálnej filozofie V. zhrnul v rámcovej štúdii, ktorá od r. 1990 slúži ako základný učebný text na FF KU a ďalších vysokých školách v SR. Záujem o problém tvorivého potenciálu človeka V. ďalej realizoval v interdisciplinárnom výskume v Kabinete výskumu tvorivosti SAV (1990–93), kde sa sústredil na filozofické momenty teórie tvorivosti (vzťah individuálneho a sociálneho, racionálneho a emocionálneho, vedeckého a umeleckého atď.). Jedným z výsledkov tohto obdobia bolo aj dokončenie dizertácie Koncept ľudského konania (1993), v ktorej spracoval problém konania prevažne z pohľadu súčasnej analytickej filozofie. Postupne sa filozofické záujmy V. rozširovali o ďalšie témy (racionalita, filozofia mysle) a jeho prechod k interdisciplinárnemu výskumu komunikácie (1993) bol ich prirodzeným pokračovaním. V súčasnosti je vedúcim výskumného grantového týmu Problém mentálneho: filozoficko-psychologické skúmania. Organickou súčasťou odbornej činnosti V. sú preklady z anglo-americkej filozofie ( J. S. Mill, D. Davidson, J. Dewey, R. Rorty, A. Toffler ai.). Absolvoval viaceré zahraničné študijné pobyty (Veľká Británia, Nórsko, Írsko, Holandsko, Nemecko).

Bibliografie:
The Quality Breakthrough in Slovak Society and Educational System (s A. Furmanom), Creativity and Innovation: Quality Breakthroughs, ed. T. Rickards ad., 1992;
Status, povaha a tematické pole sociálnej filozofie, Sociálna filozofia, ed. I. Buraj ad., 1993;
Inquires into the Concept of Creativity, Science and Philosophy in Shaping Modern European Culture, ed. E. Gál, M. Marcelli, P. Michalovič, 1994;
Koncept racionálneho konania, Moderná racionalita I, ed. F. Mihina, 1995;
Moc alebo láska? (O dvoch protikladných princípoch života), Úcta k životu, ed. P. Krchnák, 1995;
Človek ako Homo agens, Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku, ed. T. Pichler ad., 1996;
Odyseus, kyslé hrozno a Šalamún: kvázi-postmoderná koncepcia praktickej racionality Jona Elstera, Moderná racionalita II, ed. F. Mihina, 1996;
Postmodernistická koncepcia transverzálneho rozumu Wolfganga Welscha, Moderná racionalita III, ed. F. Mihina, 1996;
Bohém medzi životom a smrťou: prípad Freddieho Mercuryho, Človek medzi životom a smrťou, ed. M. Nemčeková ad., 1996;
Historické typy racionality (s V. Černíkom, J. Viceníkom), 1997;
◦ Veda ako sociokultúrna praktika, Bratislava 2019.

Sborníky:
Sme „zrkadlom“ prírody? (Konzekvencie Rortyho neopragmatizmu pre filozofiu človeka), Človek na prelome dvoch tisícročí, ed. J. Šlosiar ad., 1997;
Filozofia a (alebo?) život (Dilemy intelektuálov v súčasnom svete), Myslime (a žime), aby sme boli, ed. P. Krchnák, 1997.

Časopisecké příspěvky:
Towards Understanding Creativity, Questioning the Nature of Human Action, Human Affairs (HA) 1992;
Creative Rationality or Rational Creativity? HA 1993;
Donald Davidson a analytická filozofia konania, Filozofia (F) 1994;
Philosophical Conceptions of Human Action, HA 1994;
Problém ľudského konania, F 1995;
Intencionalita ľudského konania a problém zodpovednosti, F 1996;
Cartesian Psychology (s M. Popperom), HA 1996;
Intelektuáli, experti a laici (s J. Šulavikom), F 1997;
Kritické eseje o súčasnej době, FČ 2/2012;
Pragmatizmus je environmentalizmus, FČ 6/2013.

Předmluvy:
◦ J. S. Mill: O slobode, 1995;
◦ Malá antológia pragmatizmu (a ed.)(s F. Mihinom), 1997.

Překlady:
◦ K. Boulding: Úvahy o vlastníctve, slobode a štáte, 1993;
◦ D. Davidson: Činy, dôvody a príčiny, 1994;
◦ A. Flew: Majú všetky ľudské životy a kultúry rovnakú hodnotu? 1994;
◦ J. S. Mill: O slobode, 1995;
◦ O. Flanagan: Vedomie, 1995;
◦ R. C. Solomon: Vzostup a pád subjektu alebo od Rousseaua po Derridu, 1995;
◦ A. Toffler, H. Tofflerová: Utváranie novej civilizácie, 1996;
◦ D. Davidson: Myseľ, čin, jazyk (a ed.), 1997.

Edice:
◦ Filozofické aspekty výskumu kreativity, 1991;
◦ Rozumieme ľudskej komunikácii? 1995;
◦ Discourse – Intellectuals – Social Communication (s G. Bianchim), 1997.

a