Václav Vlk

* 12. 4. 1910 Brtnice u Jihlavy

† 23. 3. 1962 Praha

Narodil se jako sedmý syn obuvnického mistra. Dojížděl do Jihlavy na státní reformní gymnázium, na kterém v r. 1922 s vyznamenáním maturoval. V l. 1929–34 absolvoval studium na PF v Brně, které ukončil doktorátem. Jako předseda Kostufry (Komunistické studentské frakce) v Brně se zasazoval za politicky co nejširší jednotnou frontu. V l. 1936–37 pracoval jako advokátní koncipient v Brně a od září 1937 v Praze. Zde vedl advokátní kancelář, později byl zaměstnán v Nemocenské pojišťovně soukromých zaměstnanců a poté v Národní odborové ústředně zaměstnanecké. Za války vedl bohatou ilegální činnost s několika úspěšnými akcemi Fatti, Inka, Ivan aj. Akce Ivan např. umožnila odchod řady ohrožených lidí z protektorátu prostřednictvím spolupráce se členem bulharského velvyslanectví, kterého V. úředně vyučoval češtině. Už brzy po mnichovských událostech spoluzakládal odbojovou organizaci V boj, která vydávala stejnojmenný časopis. Po jejím rozbití gestapem se stal členem skupiny Předvoj a členem průmyslové a zásobovací komise ilegální Ústřední rady odborů. „Za osobní statečnost před nepřítelem, osvědčenou v boji za osvobození Republiky československé z nepřátelského obsazení“ mu byla (1946) prezidentem republiky udělena medaile za chrabrost. Na základě nesouhlasu s porušováním zákonnosti v SSSR v tzv. moskevských procesech byl v r. 1935 zbaven členství v komunistické straně, ale to mu bylo v létě 1945 vráceno. V témže roce byl jmenován profesorem na PF, přednášel na VŠPHV, psal hodně do novin a působil v rozhlase. Těžiště jeho poválečné činnosti bylo v oblasti národního hospodářství. Stal se nejprve zmocněncem Ústřední rady odborů a generálním tajemníkem hospodářské skupiny báňského průmyslu, později vládním zmocněncem pro tehdejší uhelný revír mostecký a falknovský. Úspěšně splnil i úkol, jímž byl pověřen vládou – založit a uvést do provozu n.p. Sběrné suroviny. V září 1951 byl protiprávně zatčen, odsouzen a vězněn. Propuštěn byl 10. května 1960. Pak pracoval jako brusič v ČKD Praha. Soudně byl rehabilitován v r. 1963, tedy posmrtně.

Pro V. byl charakteristický smysl pro praktické jednání i pro vysokou abstrakční činnost. Jeho iniciační úlohu vyzvedl Pavel Hrubý i při jejich společném díle Základy marxistického myšlení, jehož třetí kapitola Zákonitost dění (dialektika) byla výsledkem V. studia a jeho předběžných formulací. Myšlenkovou osnovou této partie je koncepce rozporu, který vykládal tak, aby rozporné protikladné stránky jevu nebyly časoprostorově izolovány – aby nebyly vulgarizovány z hlediska ani mechanického materialismu, ani filozofického idealismu. Tato V. snaha byla zřetelná nejen v této kapitole, ale i v redakci celé knihy. Společné dílo napsali v letech války se záměrem vydat je po skončení války co nejdříve a tak ideově ovlivnit poválečný kulturněpolitický život.

Bibliografie:
Základy marxistického myšlení (s P. Hrubým), 1946.

Časopisecké příspěvky:
Otevřený dopis Jeho Magnificenci dr. Karlu Dominovi, prorektoru Karlovy univerzity v Praze, Rudé právo, Rudá zář a Svoboda 6. 11. 1934;
Co nyní s aspiranty, LN 9. 8. 1936.

Literatura:
◦ Za lepší svět, Sb. statí a vzpomínek na studentské pokrokové hnutí třicátých let, 1963;
◦ M. Laichman: Levá fronta 1929–1933, 1971.

ss