Pavel Josef Vychodil

* 18. 4. 1862 Přemyslovice u Prostějova

† 7. 4. 1938 Brno

Absolvoval arcibiskupský seminář v Kroměříži a poslední dvě třídy kroměřížského německého státního gymnázia. V září 1881 vstoupil do staroslavného benediktinského kláštera v Rajhradě, kde dostal jméno Pavel (opatem byl Günther Kalivoda, stoupenec katolického vlastenectví Sušilovy družiny). Po noviciátu studoval bohosloví, první dva roky v Salcburku, další dva roky v Brně (jeho učitelem tu byl i Josef Pospíšil); titul ThDr. získal v r. 1890 v Salcburku. V r. 1886 byl vysvěcen na kněze. V klášteře působil jako lektor teologie, od r. 1888 i jako novicmistr. V r. 1885 převzal redigování Literární hlídky (časopis založil v r. 1884 V. klášterní bratr Placid Mathon pod názvem Zprávy apoštolátu tisku; po katolickém sjezdu v Brně v r. 1894 dostal název Hlídka a byl koncipován šířeji jako „měsíčník vědecký se zvláštním zřetelem k apologetice a filozofii“). Jako redaktor se V. inspiroval Masarykovou revuí Athenaeum a pak Novou dobou. Do Literární hlídky (Hlídky) napsal řadu kritik publikací z literatury krásné i odborné (příznivě posoudil i Masarykovy Základy konkrétné logiky). V r. 1896 byl pověřen řízením „papežské tiskárny benediktinů rajhradských“ v Brně, kde pak také bydlel. Na návrh Františka Čády byl V. jmenován dopisujícím členem ČAVU.

S J. Pospíšilem, E. Kadeřávkem a F. Kordačem patří u nás k předním stoupencům novotomistické filozofie starší generace. Snažil se prokázat tematickou slučitelnost novotomistické filozofie s moderním filozofickým myšlením a z jejích pozic také řešil etickou a estetickou problematiku. Hodně pozornosti věnoval studiu Aristotelovy filozofie a překládání jeho spisů.

Bibliografie:
Důkazy jsoucnosti Boží a dějiny jejich, 1889;
Apologie křesťanství I–II, 1893, 1897;
Poetika I–IV, 1890–97;
Básnictví a mravouka, 1897;
Fr. Sušil. Životopisný nástin, 1898–1904;
Životopis Václava Kosmáka, 1916;
K teologii Aristotelově, 1917;
Josef Pospíšil. Životopis, 1928.

Časopisecké příspěvky:
Jan Al. Očadlík, Hlídka literární (HL) 1886;
O kritice, HL 1886–1891;
Jungmannova estetika scholastická, HL 1888;
O Sušilově překladě a výkladě knih Nového Zákona, O lyrismu, HL 1893;
Křesťanská mravouka o poměru člověka ke zvířatům, Hlídka (H) 1896;
Vlastenectví, H 1897;
Antisemitismus, H 1900;
Památce Sušilově, ČMM 1904;
Ze základní vědy náboženské, Z filosofie subjektivismu, H 1922;
Církev a stát, H 1924;
Státověda v názoru katolickém, H 1926;
Proti proudu, H 1927;
K novoscholastice, H 1934.

Překlady:
◦ Aristoteles: Kniha o básnictví, 1884, 21892, Knihy o duši, 1885, 21914, Ethika Nikomachova, 1888, Politika, 1895, Kategorie, 1918.

Edice:
◦ Z doby Sušilovy. Sbírka dopisů, 1917.

Literatura:
◦ OSN;
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ V. Bitnar: P. J. V., H 1938;
◦ K. Uhl: Památce Dra P. V., 1939;
◦ V. Bitnar: P. J. V., H 1939;
◦ M. Hýsek: Nekrolog Dra P. V., LF 1939;
◦ V. Groh: Nekrolog P. V., ČMM 1939;
◦ J. Tvrdý: J. P. V., 1940.

jg